Άρθρο 8 Νομική Εγγύηση Συμμόρφωσης

8.1 Η Νομική Εγγύηση Συμμόρφωσης προορίζεται για τον Καταναλωτή. Επομένως, εφαρμόζεται μόνο σε χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει μια αγορά στον Ιστότοπο για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική, εμπορική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα που έχει πραγματοποιηθεί.

8.2 Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης του Προϊόντος που προκύπτει εντός δύο ετών από την εν λόγω παράδοση. Η ενέργεια που αποσκοπεί στη διαπίστωση των ελαττωμάτων που δεν αποκρύπτονται δολίως από τον Πωλητή προδιαγράφεται, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας των είκοσι έξι μηνών από την παράδοση των εμπορευμάτων.

8.3 Εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, θεωρείται ότι η έλλειψη συμμόρφωσης που εμφανίζεται εντός δώδεκα μηνών από την παράδοση του Προϊόντος υπήρχε ήδη εκείνη την ημερομηνία, εκτός εάν αυτή η υπόθεση δεν είναι συμβατή με τη φύση του Προϊόντος ή με τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης. Από τον δωδέκατο μήνα μετά την παράδοση του Προϊόντος, θα είναι αντίθετα ευθύνη του Καταναλωτή να αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος.

8.4 Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης των αγαθών, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επαναφορά τους στη συμμόρφωση ή να λάβει ανάλογη μείωση στην τιμή ή να καταγγείλει τη σύμβαση βάσει των όρων που καθορίζονται από το άρθρο. 135-bis και επόμενα του Κώδικα Καταναλωτή.

8.5 Ο Πωλητής δεν ευθύνεται σε περίπτωση ζημιών, οποιουδήποτε είδους, που προκύπτουν από τη χρήση του Προϊόντος με ακατάλληλη ή/και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή καθώς και σε περίπτωση ζημιάς που προέρχεται από απρόβλεπτες συνθήκες ή ανωτέρας βίας.

8.6 Εάν κάνατε την αγορά ως Επαγγελματίας, οι προηγούμενες παράγραφοι αυτού του άρθρου δεν ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή η νόμιμη εγγύηση διέπεται από το άρθ. 1490 και επόμενα του αστικού κώδικα· Ειδικότερα, η προθεσμία για την αναφορά τυχόν ελαττωμάτων είναι 8 ημέρες από την ανακάλυψη και η ενέργεια ορίζεται 1 έτος από την παράδοση.

Άρθρο 9 Εγγύηση κατασκευαστή

Η Εγγύηση του Κατασκευαστή είναι μια πρόσθετη εγγύηση σε σχέση με τη Νομική Εγγύηση Συμμόρφωσης που ενδεχομένως παρέχεται από τον Πωλητή στα Προϊόντα. Με εξαίρεση όσα μπορεί να αναφέρονται στον Ιστότοπο, τα Προϊόντα που πωλούνται στον Ιστότοπο δεν καλύπτονται από την Εγγύηση του Κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας βάσει της Νομικής Εγγύησης Συμμόρφωσης που διέπεται από το προηγούμενο άρθρο.

Αποστολή εμπορευμάτων με εγγύηση

Εντός 14 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων, τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν το Motointercom.eu, είτε με αποστολή του courier για παραλαβή (όπου αυτό είναι δυνατό) είτε με επιστροφή εξόδων, για μέγιστο ποσό της αξίας της αποστολής αποστολής. σε περίπτωση δωρεάν αποστολής, ισχύει το φθηνότερο σύστημα αποστολής.

Μετά από 14 ημέρες θα είναι ευθύνη του πελάτη να υποστηρίξει την αποστολή, με σύστημα με παρακολούθηση στο διαδίκτυο.

Οι αποστολές επιστροφής πληρώνονται από την Motointercom, εκτός εάν το προϊόν που παραλήφθηκε είχε πράγματι πρόβλημα εγγύησης.

Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου δεν θα απαιτήσουμε το ελαττωματικό εξάρτημα αλλά μια απόδειξη της καταστροφής του, ώστε να δικαιολογήσουμε την αποστολή του νέου προϊόντος.

Όλες οι εισερχόμενες αποστολές πρέπει να συνοδεύονται από το κατάλληλο έντυπο που μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ

Για να επιταχύνετε τη διαδικασία αιτήματος Εγγύησης, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Whatsapp ή Telegram