Γενικοί Όροι Πώλησης , με ισχύ από 01/12/2023.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται για τον ιστότοπο https://motointercom.eu/shop/it/ (Ιστότοπος).

Στοιχεία πωλητή: ELIGGI UMBERTO, Via Ennio Visca 55 – 00048, Nettuno (Ρώμη) Ιταλία, Εμπορικό Επιμελητήριο Ρώμης, ΑΦΜ: 00383871001, REA: RM – 552473, Email: info@motointercome: info@motointercom. (Πωλητής).

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

1.1 Οι Γενικοί Όροι Πώλησης ισχύουν για όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τον Πωλητή στον Ιστότοπο.

1.2 Εάν είναι δυνατό από τον Ιστότοπο, η εισαγωγή του φορολογικού σας κωδικού κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς υποδηλώνει ότι ενεργείτε ως καταναλωτής σύμφωνα με το άρθρο. 3, I παράγραφος, ας. α) του Κώδικα Καταναλωτή (Νομοθετικό Διάταγμα 6 Σεπτεμβρίου 2005, αρ. 206). Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική, εμπορική, επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα που ασκείται, πληροί τις προϋποθέσεις ως Καταναλωτής. Εάν, αντίθετα, δοθεί η δυνατότητα εισαγωγής ΑΦΜ (δικός σας ή νομικού προσώπου), αυτό συνεπάγεται αγορά ως «Επαγγελματίας», σύμφωνα με το άρθ. 3, παράγραφος I, ας. γ) του Κώδικα Καταναλωτή. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί κατά την άσκηση της επιχειρηματικής, εμπορικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας ή ένας από τους διαμεσολαβητές του, έχει την ιδιότητα του Επαγγελματία. Οι συνέπειες της αγοράς ως καταναλωτής και όχι ως επαγγελματίας θα περιγραφούν αργότερα σε αυτό το έγγραφο.

1.3 Οι όροι που υποδεικνύονται πρέπει να νοούνται ως εργάσιμες ημέρες, επομένως εξαιρούνται τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι εθνικές αργίες. Οι εικόνες και οι περιγραφές στην Ιστοσελίδα πρέπει να θεωρούνται απλώς ενδεικτικές. Τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά λόγω των ρυθμίσεων των συστημάτων πληροφορικής ή των υπολογιστών που χρησιμοποιείτε για την εμφάνισή τους.

1.4 Οι Γενικοί Όροι Πώλησης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή/και νέοι όροι θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον Ιστότοπο. Ως εκ τούτου, καλείστε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο τακτικά και να συμβουλεύεστε, πριν κάνετε οποιαδήποτε αγορά, την πιο ενημερωμένη έκδοση των Γενικών Όρων Πώλησης.

1.5 Οι ισχύοντες Γενικοί Όροι Πώλησης είναι αυτοί που ισχύουν την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας αγοράς.

1.6 Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης δεν ρυθμίζουν την πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών από άλλα υποκείμενα εκτός από τον Πωλητή, τα οποία ενδέχεται να υπάρχουν στον Ιστότοπο μέσω link , banner ή άλλων συνδέσμων υπερκειμένου.

1.7 Πριν από τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών με αυτά τα υποκείμενα είναι απαραίτητο να ελέγξετε τους όρους πώλησής τους.

1.8 Ο Πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών ή/και για την πώληση προϊόντων από τέτοια υποκείμενα.

1.9 Στους ιστότοπους που μπορείτε να συμβουλευτείτε μέσω αυτών των συνδέσμων, ο Πωλητής δεν διενεργεί ελέγχους ή/και παρακολούθηση. Ως εκ τούτου, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα αυτών των τοποθεσιών ή για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις ή/και παραβιάσεις του νόμου από αυτούς.

1.10 Απαιτείται να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης καθώς και όλες τις άλλες πληροφορίες που παρέχει ο Πωλητής στον Ιστότοπο, ακόμη και κατά τη διαδικασία αγοράς.

1.11 Ο Πωλητής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος έναντι εσάς ή τρίτων για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική ή αποθετική ζημία. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος ή άλλη έμμεση απώλεια που προκύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή από την αδυναμία χρήσης της. Ο Πωλητής δεν μπορεί να εγγυηθεί ή να επιβεβαιώσει: (i) ότι η Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από ιούς ή προγράμματα που θα μπορούσαν να βλάψουν δεδομένα. (ii) ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.

1.12 Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πωλητή, δεν είναι δυνατή η υποβολή παραγγελιών μέσω email στον Ιστότοπο. Ο Πωλητής δεν δέχεται παραγγελίες μέσω τηλεφώνου, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη.

1.13 Όλα τα στοιχεία της Ιστοσελίδας ανήκουν στον Πωλητή ή σε τρίτα μέρη. Εκτός εάν έχει ειδική γραπτή εξουσιοδότηση από τον Πωλητή, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει και με οποιοδήποτε μέσο, διανομή, δημοσίευση, μετάδοση, τροποποίηση ή πώληση όλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Άρθρο 2 Αγορές στον ιστότοπο

2.1 Για να κάνετε αγορές στον Ιστότοπο είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τη διαδικασία στον ίδιο τον Ιστότοπο, εισάγοντας τα δεδομένα που ζητούνται κατά καιρούς. Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται όταν η παραγγελία φτάσει στον διακομιστή του πωλητή.

2.2 Αναλαμβάνετε να ενημερώσετε αμέσως τον Πωλητή εάν υποψιάζεστε ή αντιλαμβάνεστε οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη οποιωνδήποτε πληροφοριών εισάγετε στον Ιστότοπο.

2.3 Εγγυάστε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις και αληθείς και αναλαμβάνετε να κρατήσετε τον Πωλητή ακίνδυνο και αποζημιωμένο από οποιαδήποτε ζημία, υποχρέωση αποζημίωσης ή/και κύρωση που απορρέει και/ή με οποιοδήποτε τρόπο συνδέεται με την παραβίαση αυτής της δέσμευσης. Αναλαμβάνετε να ενημερώσετε αμέσως τον Πωλητή σε περίπτωση που υποψιάζεστε ή αντιλαμβάνεστε οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των διαπιστευτηρίων πρόσβασής σας στον Ιστότοπο.

2.4 Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί παραγγελίες που προέρχονται από χρήστες που έχουν παραβιάσει προηγουμένως αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης ή οποιαδήποτε ρυθμιστική διάταξη.

2.5 Για να κάνετε παραγγελίες στον Ιστότοπο είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να εγκρίνετε αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης, επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο στις σελίδες της διαδικασίας αγοράς. Η μη αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης θα καταστήσει αδύνατη την πραγματοποίηση αγορών στον Ιστότοπο.

2.6 Ο Πωλητής είναι ο μόνος αντιπρόσωπος του χρήστη που σκοπεύει να αγοράσει ένα ή περισσότερα προϊόντα μέσω της Ιστοσελίδας και επομένως (i) είναι το υποκείμενο στο οποίο ο χρήστης κατευθύνει την παραγγελία του, προκειμένου να αποδεχτεί την προσφορά και να συνάψει τη σύμβαση πώλησης. (ii) το πρόσωπο που αναλαμβάνει τις προσυμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσφορά προς τον χρήστη· (iii) το υποκείμενο που συνάπτει τη σύμβαση πώλησης με τον χρήστη, αναλαμβάνοντας τις σχετικές υποχρεώσεις και δικαιώματα. Η σύμβαση αγοράς που συνάπτεται μέσω της Ιστοσελίδας συνάπτεται επομένως μεταξύ του χρήστη και του Πωλητή.

2.7 Στον Ιστότοπο και στις επικοινωνίες με πελάτες που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ενεργεί υπό το εμπορικό σήμα του. Επομένως, όταν χρησιμοποιείται το σήμα του Πωλητή στον Ιστότοπο ή/και στις επικοινωνίες με πελάτες που σχετίζονται με τον Ιστότοπο ή χρησιμοποιείται το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ("Εμείς"), η αναφορά πρέπει να προορίζεται, εκτός από τον Ιστότοπο, και σε ο Πωλητής.

2.8 Ο Πωλητής δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα λειτουργεί και λειτουργεί συνεχώς. Μάλιστα, ενδέχεται να υπάρξουν ενημερώσεις στην πλατφόρμα CMS που θα μπορούσαν να συνεπάγονται προσωρινή αναστολή της υπηρεσίας. Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με οποιοδήποτε είδος τραυματισμού ή ζημιάς που μπορεί να υποστεί ο χρήστης από αυτήν την περίσταση.

2.9 Μετά την αγορά, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης παραγγελίας. Το email επιβεβαίωσης παραγγελίας θα περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: (i) Στοιχεία πωλητή. (ii) χαρακτηριστικά του προϊόντος που αγοράστηκε· (iii) τιμή αγοράς και τυχόν φόρους· (iv) οποιαδήποτε αύξηση κόστους. (v) δικαίωμα υπαναχώρησης ή αποκλεισμού του· (vi) διεύθυνση αποστολής· (vii) χρησιμοποιούμενο μέσο πληρωμής.

2.10 Τα χρώματα των Προϊόντων στον Ιστότοπο είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να εξαρτώνται από την ανάλυση της συσκευής που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν το χρώμα του Προϊόντος είναι διαφορετικό από αυτό που αναμενόταν από τον χρήστη. Ο χρήστης καλείται να επικοινωνήσει με τον Πωλητή σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με το χρώμα ενός ή περισσότερων Προϊόντων στον Ιστότοπο.

Άρθρο 3 Διαθεσιμότητα προϊόντων

3.1 Τα Προϊόντα που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι περιορισμένα σε αριθμό. Μπορεί επομένως να συμβεί, επίσης λόγω της πιθανότητας πολλοί χρήστες να αγοράσουν το ίδιο Προϊόν ταυτόχρονα, το Προϊόν που παρήγγειλαν να μην είναι πλέον διαθέσιμο μετά τη διαβίβαση της εντολής αγοράς.

3.2 Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο. Η διαθεσιμότητα των Προϊόντων παρακολουθείται και ενημερώνεται συνεχώς. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Ιστότοπος μπορεί να επισκέπτεται πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, θα μπορούσε να συμβεί πολλοί χρήστες να αγοράσουν το ίδιο Προϊόν ταυτόχρονα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επομένως, το Προϊόν θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο για σύντομο χρονικό διάστημα, όντας, από την άλλη πλευρά, εξαντλημένο ή μη άμεσα διαθέσιμο και επομένως είναι απαραίτητο να περιμένουμε την ανανέωση του αποθέματος.

3.3 Θα ενημερωθείτε σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Προϊόντος που παραγγείλατε. Σε αυτή την περίπτωση, θα έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε τη σύμβαση αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, λάβετε υπόψη ότι πριν ζητήσετε τη λύση της σύμβασης, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα:

 • Εάν δεν είναι δυνατή η ανανέωση των αποθεμάτων, ο Πωλητής θα προμηθεύσει ένα διαφορετικό προϊόν, ισοδύναμης ή υψηλότερης αξίας, κατόπιν πληρωμής, στην τελευταία περίπτωση, της διαφοράς και κατόπιν ρητής αποδοχής από τον χρήστη.
 • Εάν είναι δυνατή η ανανέωση αποθεμάτων, επέκταση των όρων παράδοσης, που προσφέρονται από τον πωλητή, με ένδειξη του νέου όρου παράδοσης.

3.4 Εάν ζητηθεί επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά Προϊόντων που αργότερα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν διαθέσιμα, ο Πωλητής θα κάνει την επιστροφή χρημάτων εντός μέγιστης περιόδου 10 ημερών.

3.5 Σε περίπτωση που κάνετε χρήση του δικαιώματος καταγγελίας, η σύμβαση λύεται. Σε περίπτωση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πληρωμή του συνολικού οφειλόμενου ποσού, που αποτελείται από την τιμή του Προϊόντος, τα έξοδα αποστολής, εφόσον ισχύει, και οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο κόστος, όπως προκύπτει από την παραγγελία (Σύνολο Οφειλόμενο Ποσό), ο Πωλητής θα επιστρέψει το συνολικό οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου «Τρόποι πληρωμής» παρακάτω .

Άρθρο 4 Τιμές

4.1 Οι τιμές στην Ιστοσελίδα περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

4.2 Επιπλέον, στον Ιστότοπο οι τιμές περιλαμβάνουν επίσης τη συνεισφορά ΑΗΗΕ, όπου ισχύει. Καλείστε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην εισαγωγή για να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε το προϊόν που διαθέτετε δωρεάν και το οποίο είναι ισοδύναμο με το Προϊόν που αγοράσατε.

4.3 Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την τιμή των Προϊόντων, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, εννοώντας ότι η τιμή που θα χρεωθείτε σε εσάς θα είναι αυτή που αναφέρεται στον Ιστότοπο τη στιγμή που γίνεται η παραγγελία και ότι τυχόν παραλλαγές (αύξηση ή μείωση) μετά τη μετάδοση του ίδιου.

4.4 Η δωρεάν ή μη των εξόδων αποστολής των Προϊόντων αναφέρεται κατά καιρούς (στη διαδικασία αγοράς, στο φύλλο προϊόντος ή σε κάθε περίπτωση στον ίδιο τον ιστότοπο).

4.5 Ο Πωλητής θα αποστείλει τα Προϊόντα μόνο αφού λάβει την επιβεβαίωση της εξουσιοδότησης πληρωμής ή αφού πιστωθεί το Συνολικό Οφειλόμενο Ποσό. Η κυριότητα των Προϊόντων θα μεταβιβαστεί σε εσάς κατά τη στιγμή της αποστολής, ώστε να νοείται ως η στιγμή παράδοσης του Προϊόντος στον μεταφορέα. Ωστόσο, ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς στα Προϊόντα, για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στον Πωλητή, θα μεταφερθεί σε εσάς όταν εσείς ή ένα τρίτο μέρος που έχετε ορίσει από εσάς και εκτός από τον μεταφορέα, αποκτήσετε φυσικά την κατοχή των Προϊόντων.

4.6 Η σύμβαση αγοράς εξαρτάται αποφασιστικά από τη μη καταβολή του Συνολικού Οφειλόμενου Ποσού. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς μαζί σας, η παραγγελία θα ακυρωθεί κατά συνέπεια.

4.7 Εάν υπάρχει λάθος στην τιμή του Προϊόντος που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τον πελάτη για τη σωστή τιμή ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας αγοράς. Σε αυτό το σενάριο, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αποδεχτεί τη νέα τιμή ή να διαλύσει τη σύμβαση αγοράς. Ο Πωλητής μπορεί επίσης να ακυρώσει τη σύμβαση αγοράς Προϊόντος σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Πωλητής μπορεί επίσης να ακυρώσει την πώληση εάν υπάρχει σφάλμα στη διαθεσιμότητα του Προϊόντος.

Άρθρο 5 Τρόποι πληρωμής

5.1 Αυτό το άρθρο περιγράφει τις μεθόδους πληρωμής που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο. Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει περισσότερες πληροφορίες μεταβαίνοντας στην ενότητα που είναι αφιερωμένη στις "Πληρωμές" στον ιστότοπο. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν την ενότητα απευθείας από το υποσέλιδο του ιστότοπου.

5.2 Στον ιστότοπο μπορείτε να αγοράσετε χρησιμοποιώντας κάρτες πληρωμής. Η χρέωση θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού (i) επαληθευτούν τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή και (ii) η εταιρεία που εκδίδει την κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε έχει εκδώσει την εξουσιοδότηση χρέωσης. Κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2015/2366/ (ΕΕ) για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD2), ο χρήστης ενημερώνεται ότι ενδέχεται να του ζητηθεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς ικανοποιώντας τα κριτήρια ελέγχου ταυτότητας που απαιτούνται από το ίδρυμα πληρωμών που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση την ηλεκτρονική συναλλαγή πληρωμής. Τα κριτήρια ελέγχου ταυτότητας αναφέρονται στην ταυτότητα του χρήστη (για την ικανοποίηση αυτού του κριτηρίου ο χρήστης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Ιστότοπο κατά τη διαδικασία αγοράς) και στην ταυτόχρονη γνώση του κωδικού ελέγχου ταυτότητας που μεταδίδεται από το ίδρυμα πληρωμών (Strong Customer Authentication ). Η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται παραπάνω ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την οριστικοποίηση της αγοράς στον ιστότοπο. Τα εμπιστευτικά δεδομένα της κάρτας πληρωμής (αριθμός κάρτας, κάτοχος, ημερομηνία λήξης, κωδικός ασφαλείας) κρυπτογραφούνται και μεταδίδονται απευθείας στον διαχειριστή των πληρωμών χωρίς περνώντας από τους διακομιστές που χρησιμοποιεί ο Πωλητής. Συνεπώς, ο Πωλητής δεν έχει ποτέ πρόσβαση και δεν αποθηκεύει, ακόμη και αν επιλέξετε να αποθηκεύσετε τέτοια δεδομένα στον Ιστότοπο, τα δεδομένα της κάρτας πληρωμής σας που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή των Προϊόντων. Οι αποδεκτές κάρτες πληρωμής μπορούν να προβληθούν στο υποσέλιδο του ιστότοπου ή/και ως μέρος της διαδικασίας αγοράς.

 • Visa.
 • MasterCard.
 • PostePay.

5.3 Στον ιστότοπο είναι δυνατή η πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα. Μετά την υποβολή της εντολής αγοράς, θα λάβετε τα τραπεζικά στοιχεία μέσω email για να προχωρήσετε στην πληρωμή. Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερολογιακών ημερών, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία.

5.4 Στον ιστότοπο είναι δυνατή η πληρωμή με αντικαταβολή. Αυτός ο τρόπος πληρωμής ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετο κόστος, το οποίο υποδεικνύεται κατά καιρούς στον Ιστότοπο ως μέρος της διαδικασίας αγοράς. Είναι πιθανό η αντικαταβολή να περιορίζεται σε παραγγελίες που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό: σε αυτήν την περίπτωση ο Πωλητής θα δώσει την κατάλληλη επικοινωνία στον Ιστότοπο ή ως μέρος της διαδικασίας αγοράς.

5.5 Εάν η αξία του εκπτωτικού κωδικού είναι μικρότερη από αυτή της παραγγελίας, το υπόλοιπο ποσό μπορεί να συμπληρωθεί σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που παρέχονται στην Ιστοσελίδα Κάθε εκπτωτικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία μόνο αγορά. Σε καμία περίπτωση τα εκπτωτικά κουπόνια δεν μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά.

5.6 Οποιεσδήποτε εναλλακτικές μέθοδοι εκτός από αυτές που αναφέρονται παραπάνω περιγράφονται ή θα περιγραφούν σε αυτό το άρθρο.

 • Στην Ιστοσελίδα είναι δυνατή η αγορά των Προϊόντων χρησιμοποιώντας επίσης την υπηρεσία που προσφέρει η Scalapay. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να πληρώσετε το Προϊόν σε 3 δόσεις (ή σε οποιονδήποτε άλλο αριθμό που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα) χωρίς τόκο. Εκτός από αυτούς τους όρους πώλησης, ισχύουν οι όροι χρήσης του Scalapay, τους οποίους σας προσκαλούμε να δείτε μεταβαίνοντας στο www.scalapay.com.
 • Στον ιστότοπο είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση αγορών χρησιμοποιώντας τη λύση πληρωμής PayPal. Εάν επιλέξετε το PayPal ως μέσο πληρωμής, θα ανακατευθυνθείτε στον ιστότοπο www.paypal.it όπου θα πραγματοποιήσετε την πληρωμή σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται και διέπεται από το PayPal και τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του χρήστη και PayPal. Τα δεδομένα που εισάγονται στον ιστότοπο του PayPal θα υποβάλλονται σε επεξεργασία απευθείας από τον ίδιο και δεν θα διαβιβάζονται ούτε θα κοινοποιούνται στον Πωλητή. Συνεπώς, ο πωλητής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει και δεν αποθηκεύει με κανέναν τρόπο τα δεδομένα της κάρτας πληρωμής που είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό σας στο PayPal ή τα δεδομένα οποιουδήποτε άλλου μέσου πληρωμής που συνδέεται με αυτόν τον λογαριασμό.

Άρθρο 6 Παράδοση των Προϊόντων

6.1 Η παράδοση των Προϊόντων προβλέπεται σε: Όλες τις χώρες, με εξαίρεση τυχόν εξαιρέσεις που αναφέρονται στον Ιστότοπο ή/και στο Φύλλο Προϊόντος. Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει περισσότερες πληροφορίες μεταβαίνοντας στην ενότητα που είναι αφιερωμένη στην "Αποστολή" στον ιστότοπο. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν την ενότητα απευθείας από το υποσέλιδο του ιστότοπου. Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ αυτών που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο και όσων περιγράφονται στην ενότητα αφιερωμένη στη Ναυτιλία, αυτή η τελευταία ενότητα θα υπερισχύει.

6.2 Η υποχρέωση παράδοσης εκπληρώνεται με τη μεταφορά σε εσάς της διαθεσιμότητας υλικού ή σε κάθε περίπτωση του ελέγχου του Προϊόντος.

6.3 Χρόνος παράδοσης των Προϊόντων από την αποστολή της παραγγελίας: 15 ημέρες.

6.4 Ο όρος που αναφέρεται στο άρθ. Το 6.3 πρέπει να γίνει κατανοητό ως ενδεικτικό και όχι ως επιτακτικό. Συνεπώς, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει τα Προϊόντα εντός 30 ημερών από την αποστολή της παραγγελίας. Εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε την κατάσταση του προϊόντος που παραδίδεται. Εννοείται ότι ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς του Προϊόντος, για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στον Πωλητή, μεταβιβάζεται όταν εσείς ή ένα τρίτο μέρος που έχετε ορίσει από εσάς και εκτός από τον μεταφορέα, αποκτήσετε ουσιαστικά την κατοχή του Προϊόντος, ο Πωλητής συνιστά ότι ελέγχετε τον αριθμό των Προϊόντων που παραλαμβάνετε και ότι η συσκευασία είναι άθικτη, δεν έχει υποστεί ζημιά, υγρή ή αλλοιωμένη με άλλο τρόπο, ακόμη και στα υλικά σφράγισης και καλείστε, προς το συμφέρον σας, να υποδείξετε τυχόν ανωμαλίες στο έγγραφο μεταφοράς του μεταφορέα, αποδεχόμενοι τη συσκευασία με αποθεματικό. Σε περίπτωση που η συσκευασία παρουσιάζει εμφανή σημάδια παραβίασης ή αλλοίωσης, συνιστάται να ειδοποιήσετε αμέσως τον Πωλητή.

6.5 Αναφορικά με τη δυνατότητα να ζητήσετε την παράδοση των Προϊόντων σε "σημείο συλλογής", ο Πωλητής σας ενημερώνει ότι η Ιστοσελίδα δεν προσφέρει τη δυνατότητα συλλογής του Προϊόντος σε "σημείο συλλογής" εκτός από τη διεύθυνση που κοινοποιήσατε κατά τη διάρκεια της της διαδικασίας αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, καλείστε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο τακτικά για να ελέγχετε εάν αυτή η επιλογή παράδοσης γίνεται στη συνέχεια διαθέσιμη στον Ιστότοπο.

6.6 Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η απόσυρση του Προϊόντος είναι η ακριβής υποχρέωσή του. Σε περίπτωση αποτυχίας παραλαβής του Προϊόντος, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αγοράς και να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ως αποτέλεσμα της αδυναμίας παραλαβής του Προϊόντος.

Άρθρο 7 Δικαίωμα υπαναχώρησης

7.1 Ο χρήστης καλείται να δει αυτό το άρθρο με ιδιαίτερη προσοχή, το οποίο ρυθμίζει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

7.2 Το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι το δικαίωμα του Καταναλωτή να καταγγείλει τη σύμβαση αγοράς χωρίς να υποχρεούται να παράσχει λόγο. Εάν αγοράσατε ως Επαγγελματίας, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πωλητή. Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρονται σε αυτό το άρθρο 7. Εάν δεν υπάρχουν εξαιρέσεις στο δικαίωμα υπαναχώρησης, αυτό το άρθρο 7 εφαρμόζεται πλήρως.

 • Με την ευκαιρία των επόμενων αγορών, καλείστε να δείτε αυτό το άρθρο για να επαληθεύσετε την ύπαρξη εξαιρέσεων από το δικαίωμα υπαναχώρησης.

7.3 Εάν είστε καταναλωτής (και σε περίπτωση που δεν ισχύουν εξαιρέσεις για το σκοπό αυτό), έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς προϊόντος χωρίς να χρειάζεται να αναφέρετε οποιονδήποτε λόγο και χωρίς να χρειαστεί να επιβαρυνθείτε με άλλα έξοδα από αυτά που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών (προθεσμία υπαναχώρησης). Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσετε τον Πωλητή, πριν από τη λήξη της Περιόδου Υπαναχώρησης, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να γράψετε στον Πωλητή στις επαφές που αναφέρονται στην Εισαγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας που μπορεί να υπάρχει στον ιστότοπο. Έχετε ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της Περιόδου Υπαναχώρησης, εάν η επικοινωνία που σχετίζεται με την άσκηση του το δικαίωμα υπαναχώρησης αποστέλλεται από εσάς πριν από τη λήξη της Περιόδου Υπαναχώρησης. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα άμεσα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων βαρύνουν τον Καταναλωτή, καθώς και την ευθύνη μεταφοράς τους. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, το Προϊόν πρέπει να παραδοθεί στα κεντρικά γραφεία του Πωλητή ή στη διαφορετική διεύθυνση που έχει κοινοποιήσει ο Πωλητής. Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες:

 • σε περίπτωση παραγγελίας που σχετίζεται με ένα μεμονωμένο Προϊόν, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και καθορισμένο από εσάς, αποκτάτε φυσική κατοχή των Προϊόντων·
 • σε περίπτωση Πολλαπλής Παραγγελίας με ξεχωριστές παραδόσεις, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και καθορισμένο από εσάς, αποκτάτε φυσική κατοχή του τελευταίου Προϊόντος. ή
 • σε περίπτωση παραγγελίας που σχετίζεται με την παράδοση ενός Προϊόντος που αποτελείται από πολλές παρτίδες ή τεμάχια, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και καθορισμένο από εσάς, αποκτάτε φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή τεμαχίου.

7.4 Εάν ισχύει η απόσυρση, ο Πωλητής θα επιστρέψει το συνολικό οφειλόμενο ποσό, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εάν ισχύει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Πωλητής ενημερώθηκε για την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση που τα Προϊόντα έχουν αποσταλεί με μεταφορέα που έχει επιλεγεί από τον Καταναλωτή και με έξοδα του τελευταίου, ο Πωλητής μπορεί να αναστείλει την επιστροφή χρημάτων μέχρι την παραλαβή των Προϊόντων ή έως ότου ο Καταναλωτής αποδείξει ότι έχει επιστρέψει τα Προϊόντα, εάν έχει προηγηθεί . Ο Καταναλωτής είναι υπεύθυνος μόνο για τη μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από το χειρισμό του Προϊόντος διαφορετική από εκείνη που είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος. Το προϊόν πρέπει σε κάθε περίπτωση να φυλάσσεται, να χειρίζεται και να επιθεωρείται με κανονική επιμέλεια και να επιστραφεί άθικτο, πλήρες σε όλα του τα μέρη, πλήρως λειτουργικό, συνοδευόμενο από όλα τα αξεσουάρ και φυλλάδια, με ετικέτες αναγνώρισης, ετικέτες και σφραγίδα μιας χρήσης, όπου υπάρχει, ακόμα επικολλημένα στο το προϊόν και άθικτο και μη παραποιημένο, καθώς και απόλυτα κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και απαλλαγμένο από σημάδια φθοράς ή βρωμιάς. Η απόσυρση ισχύει επίσης για το Προϊόν στο σύνολό του. Επομένως, δεν μπορεί να ασκηθεί σε σχέση με εξαρτήματα ή/και εξαρτήματα του Προϊόντος. Σε περίπτωση που το Προϊόν για το οποίο έχει ασκηθεί η απόσυρση έχει υποστεί μείωση της αξίας που προκύπτει από το χειρισμό των εμπορευμάτων διαφορετικό από αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από το ποσό εξαγοράς ποσό ίσο με αυτή τη μείωση της αξίας. Ο Πωλητής θα γνωστοποιήσει αυτήν την περίσταση και το συνακόλουθο μειωμένο ποσό επιστροφής, παρέχοντας, σε περίπτωση που η επιστροφή χρημάτων έχει ήδη καταβληθεί, τα τραπεζικά στοιχεία για την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού από τον χρήστη λόγω της μείωσης της αξίας του Προϊόντος. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση δεν έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της σύμβασης και, κατά συνέπεια, δεν θα δώσει το δικαίωμα οποιασδήποτε επιστροφής χρημάτων.

7.5 Αυτό το άρθρο ρυθμίζει έναν πολύ σημαντικό τομέα που σχετίζεται με το κόστος επιστροφής σε περίπτωση υπαναχώρησης.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, ο Πωλητής κρίνει σκόπιμο να επισημάνει ότι τα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος θα βαρύνουν εσάς και με δική σας ευθύνη.

Άρθρο 8 Νομική Εγγύηση Συμμόρφωσης

8.1 Η Νομική Εγγύηση Συμμόρφωσης προορίζεται για τον Καταναλωτή. Επομένως, εφαρμόζεται μόνο σε χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει μια αγορά στον Ιστότοπο για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική, εμπορική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα που έχει πραγματοποιηθεί.

8.2 Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης του Προϊόντος που προκύπτει εντός δύο ετών από την εν λόγω παράδοση. Η ενέργεια που αποσκοπεί στη διαπίστωση των ελαττωμάτων που δεν αποκρύπτονται δολίως από τον Πωλητή προδιαγράφεται, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας των είκοσι έξι μηνών από την παράδοση των εμπορευμάτων.

8.3 Εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, θεωρείται ότι η έλλειψη συμμόρφωσης που εμφανίζεται εντός δώδεκα μηνών από την παράδοση του Προϊόντος υπήρχε ήδη εκείνη την ημερομηνία, εκτός εάν αυτή η υπόθεση δεν είναι συμβατή με τη φύση του Προϊόντος ή με τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης. Από τον δωδέκατο μήνα μετά την παράδοση του Προϊόντος, θα είναι αντίθετα ευθύνη του Καταναλωτή να αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος.

8.4 Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης των αγαθών, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επαναφορά τους στη συμμόρφωση ή να λάβει ανάλογη μείωση στην τιμή ή να καταγγείλει τη σύμβαση βάσει των όρων που καθορίζονται από το άρθρο. 135-bis και επόμενα του Κώδικα Καταναλωτή.

8.5 Ο Πωλητής δεν ευθύνεται σε περίπτωση ζημιών, οποιουδήποτε είδους, που προκύπτουν από τη χρήση του Προϊόντος με ακατάλληλη ή/και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή καθώς και σε περίπτωση ζημιάς που προέρχεται από απρόβλεπτες συνθήκες ή ανωτέρας βίας.

8.6 Εάν κάνατε την αγορά ως Επαγγελματίας, οι προηγούμενες παράγραφοι αυτού του άρθρου δεν ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή η νόμιμη εγγύηση διέπεται από το άρθ. 1490 και επόμενα του αστικού κώδικα· Ειδικότερα, η προθεσμία για την αναφορά τυχόν ελαττωμάτων είναι 8 ημέρες από την ανακάλυψη και η ενέργεια ορίζεται 1 έτος από την παράδοση.

Άρθρο 9 Εγγύηση κατασκευαστή

Η Εγγύηση του Κατασκευαστή είναι μια πρόσθετη εγγύηση σε σχέση με τη Νομική Εγγύηση Συμμόρφωσης που ενδεχομένως παρέχεται από τον Πωλητή στα Προϊόντα. Με εξαίρεση όσα μπορεί να αναφέρονται στον Ιστότοπο, τα Προϊόντα που πωλούνται στον Ιστότοπο δεν καλύπτονται από την Εγγύηση του Κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας βάσει της Νομικής Εγγύησης Συμμόρφωσης που διέπεται από το προηγούμενο άρθρο.

Άρθρο 10 Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο. εξωδικαστική επίλυση διαφορών - Εναλλακτική επίλυση διαφορών/Διαδικτυακή επίλυση διαφορών

10.1 Οι συμβάσεις αγοράς που συνάπτονται μέσω της Ιστοσελίδας διέπονται από το ιταλικό δίκαιο.

10.2 Με την επιφύλαξη της εφαρμογής προς τους καταναλωτές καταναλωτές που δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ιταλία τυχόν ευνοϊκότερες και υποχρεωτικές διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία έχουν τη συνήθη διαμονή τους. Λάβετε υπόψη ότι στην περίπτωση χρήστη καταναλωτή, για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, εκτέλεση και ερμηνεία του παρόντος εγγράφου, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή κατοικίας του χρήστη. Σε περίπτωση επαγγελματία χρήστη, για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία του παρόντος εγγράφου, αρμόδιο είναι το Δικαστήριο όπου εδρεύει ο Πωλητής, σύμφωνα με τις διατάξεις της Εισαγωγής.

10.3 Ο Πωλητής ενημερώνει τον χρήστη που πληροί τις προϋποθέσεις ως Καταναλωτής ότι, σε περίπτωση που έχει υποβάλει καταγγελία απευθείας στον Πωλητή, μετά την οποία ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η επίλυση της διαφοράς που προέκυψε, ο Πωλητής θα παράσχει τις σχετικές πληροφορίες στην το όργανο ή τα όργανα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την εξώδικη επίλυση διαφορών που σχετίζονται με υποχρεώσεις που απορρέουν από σύμβαση που συνάπτεται βάσει αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης (οργανισμοί ΕΕΔ), διευκρινίζοντας εάν προτίθεται ή όχι να κάνει χρήση αυτών φορείς για την επίλυση της ίδιας της διαφοράς.

10.4 Ο Πωλητής ενημερώνει επίσης τον χρήστη που πληροί τις προϋποθέσεις ως Καταναλωτής ότι έχει δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (η λεγόμενη πλατφόρμα ODR). Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πλατφόρμα ΗΕΔ στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr . Μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, ο καταναλωτής χρήστης θα μπορεί να συμβουλευτεί τη λίστα των φορέων ΕΕΔ, να βρει τον σύνδεσμο στον ιστότοπο καθενός από αυτούς και να ξεκινήσει μια ηλεκτρονική διαδικασία επίλυσης της διαφοράς στην οποία εμπλέκεται.

10.5 Σε κάθε περίπτωση, διατηρείται το δικαίωμα του καταναλωτή χρήστη να προσφύγει στον αρμόδιο τακτικό δικαστή της διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν τον καταναλωτή σχέσεις με προσφυγή στις διαδικασίες που αναφέρονται στο Μέρος V, Τίτλος II-bis του Κώδικα Καταναλωτή.

Ο χρήστης που διαμένει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ιταλίας, μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση, για οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με την εφαρμογή, εκτέλεση και ερμηνεία των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης, στην ευρωπαϊκή διαδικασία που έχει θεσπιστεί για διαφορές μέτριας οντότητας, με Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 861/2007 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007, εφόσον η αξία της διαφοράς δεν υπερβαίνει, εξαιρουμένων των τόκων, δικαιωμάτων και εξόδων, τις 5.000,00 ευρώ. Το κείμενο του κανονισμού βρίσκεται στον ιστότοπο http://www.eur-lex.europa.eu .

Άρθρο 11 Εξυπηρέτηση πελατών

11.1 Είναι δυνατό να ζητήσετε πληροφορίες, να στείλετε επικοινωνίες, να ζητήσετε βοήθεια ή να υποβάλετε παράπονα επικοινωνώντας με τον Πωλητή στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που μπορεί να υπάρχει στον Ιστότοπο.

11.2 Ο Πωλητής απαντά σε ενδεικτικό χρόνο 5 ημερών.

Άρθρο 12 Διάφορα

12.1 Αυτό το έγγραφο ρυθμίζει πλήρως τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και τον Πωλητή. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Με την υποστήριξη του LegalBlink.