Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od 12.01.2023r.

PRZESŁANKA

Informacje te są dostępne dla witryny https://motointercom.eu/shop/it/ (Witryna).

Dane sprzedawcy: ELIGGI UMBERTO, Via Ennio Visca 55 – 00048, Nettuno (Rzym) Włochy, Izba Handlowa w Rzymie, NIP: 00383871001, REA: RM – 552473, E-mail: info@motointercom.eu, Telefon: +39 06 9854933 (Sprzedawca).

Art. 1 Zakres stosowania

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży dokonywanych przez Sprzedawcę w Witrynie.

1.2 Jeśli jest to możliwe dzięki Witrynie, wprowadzenie kodu podatkowego podczas dokonywania zakupu oznacza, że działasz jako konsument zgodnie z art. 3, ustęp I, lit. a) Kodeksu konsumenckiego (Dekret z mocą ustawy z dnia 6 września 2005 r., nr 206). Należy pamiętać, że konsumentem jest osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, handlową, zawodową lub rzemieślniczą. Jeśli z drugiej strony istnieje możliwość wpisania numeru VAT (twojego lub osoby prawnej), oznacza to zakup jako „Profesjonalista”, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) Kodeksu Konsumenckiego. Osoba fizyczna lub prawna, która działa w ramach swojej działalności przedsiębiorczej, handlowej, rzemieślniczej lub zawodowej, lub jeden z jej pośredników, posiada jakość Profesjonalisty. Konsekwencje kupowania jako Konsument, a nie Profesjonalista, zostaną opisane w dalszej części tego dokumentu.

1.3 Podane terminy należy rozumieć jako dni robocze, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych. Obrazy i opisy na Stronie należy rozumieć wyłącznie jako wskazówki. Kolory mogą odbiegać od rzeczywistych ze względu na ustawienia systemów informatycznych lub komputerów używanych do ich wyświetlania.

1.4 Ogólne Warunki Sprzedaży mogą być modyfikowane w każdym czasie. Wszelkie modyfikacje i/lub nowe warunki będą obowiązywać od momentu ich opublikowania w Witrynie.W związku z tym zachęcamy do regularnego odwiedzania Witryny i sprawdzania, przed dokonaniem zakupu, najbardziej aktualnej wersji Ogólnych warunków sprzedaży.

1.5 Obowiązujące Ogólne Warunki Sprzedaży to warunki obowiązujące w dniu wysłania zamówienia.

1.6 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie regulują sprzedaży produktów i/lub usług przez podmioty inne niż Sprzedający, które mogą być obecne w Serwisie za pośrednictwem link , banerów lub innych linków hipertekstowych.

1.7 Przed dokonaniem transakcji handlowych z tymi podmiotami należy zapoznać się z ich warunkami sprzedaży.

1.8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług i/lub sprzedaż produktów przez takie podmioty.

1.9 Na stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tych linków, Sprzedawca nie przeprowadza żadnych kontroli i/lub monitorowania. Sprzedawca nie ponosi zatem odpowiedzialności za zawartość tych stron ani za jakiekolwiek błędy i/lub pominięcia i/lub naruszenia prawa przez nie.

1.10 Jesteś zobowiązany do uważnego przeczytania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, a także wszystkich innych informacji, które Sprzedający udostępnia na Stronie, nawet podczas procedury zakupu.

1.11 Sprzedawca w żadnym wypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne. Obejmuje to między innymi utratę dochodów lub inne straty pośrednie wynikające z korzystania z Witryny lub niemożności korzystania z niej. Sprzedawca nie może zagwarantować ani potwierdzić: (i) że Witryna jest wolna od wirusów lub programów, które mogłyby uszkodzić dane; (ii) że informacje zawarte w Witrynie są dokładne, kompletne i aktualne.

1.12 O ile nie uzgodniono inaczej ze Sprzedawcą, na Stronie nie ma możliwości składania zamówień drogą elektroniczną. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień drogą telefoniczną, chyba że uzgodniono inaczej z Klientem.

1.13 Wszystkie elementy Witryny są własnością Sprzedawcy lub osób trzecich. Bez wyraźnego pisemnego upoważnienia Sprzedawcy zabronione jest powielanie, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób, rozpowszechnianie, publikowanie, przekazywanie, modyfikowanie lub sprzedawanie całości lub części zawartości Witryny.

Art. 2 Zakupy w Serwisie

2.1 Aby dokonać zakupów w Witrynie, należy postępować zgodnie z procedurą na samej Witrynie, wprowadzając od czasu do czasu wymagane dane. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dotarcia zamówienia do serwera Sprzedawcy.

2.2 Zobowiązujesz się do natychmiastowego poinformowania Sprzedawcy, jeśli podejrzewasz lub dowiesz się o niewłaściwym użyciu lub ujawnieniu jakichkolwiek informacji, które wprowadzasz na Stronie.

2.3 Gwarantujesz, że podane dane osobowe są kompletne i zgodne z prawdą oraz zobowiązujesz się chronić Sprzedawcę przed wszelkimi szkodami, zobowiązaniem do odszkodowania i/lub sankcjami wynikającymi z i/lub w jakikolwiek sposób związanymi z naruszeniem tego zobowiązania. Zobowiązują się Państwo do natychmiastowego poinformowania Sprzedawcy w przypadku podejrzenia lub dowiedzenia się o jakimkolwiek niewłaściwym użyciu lub ujawnieniu danych uwierzytelniających dostęp do Witryny.

2.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówień pochodzących od użytkowników, którzy wcześniej naruszyli niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży lub jakiekolwiek przepisy prawne.

2.5 Do składania zamówień w Serwisie niezbędne jest zapoznanie się i akceptacja niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronach procedury zakupu. Brak akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży uniemożliwi dokonywanie zakupów w Serwisie.

2.6 Sprzedawca jest jedynym odpowiednikiem Użytkownika, który zamierza zakupić jeden lub więcej produktów za pośrednictwem Serwisu iw związku z tym jest (i) podmiotem, do którego Użytkownik kieruje swoje zamówienie, w celu przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży; (ii) osoba, która przyjmuje zobowiązania przedumowne wynikające z oferty wobec użytkownika; (iii) podmiot, który zawiera z użytkownikiem umowę sprzedaży, przejmując związane z nim obowiązki i prawa. Umowa kupna zawarta za pośrednictwem Strony jest zatem zawarta między użytkownikiem a Sprzedawcą.

2.7 W Witrynie oraz w komunikacji z klientami dotyczącej Witryny, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do działania pod szyldem handlowym. W związku z tym, gdy w Witrynie i/lub w kontaktach z klientami odnoszących się do Witryny używany jest znak Sprzedawcy lub używana jest pierwsza osoba liczby mnogiej („My”), odniesienie ma na celu, oprócz Witryny, również Sprzedawca .

2.8 Sprzedawca nie daje żadnej gwarancji, że Witryna stale funkcjonuje i działa. W rzeczywistości mogą pojawić się aktualizacje platformy CMS, które mogą oznaczać tymczasowe zawieszenie usługi. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkiego rodzaju obrażeń lub szkód, których użytkownik może doznać w związku z tą okolicznością.

2.9 Po zakupie otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia będzie zawierała co najmniej następujące informacje: (i) dane Sprzedawcy; (ii) właściwości zakupionego Produktu; (iii) cena zakupu i wszelkie podatki; (iv) wzrost kosztów; (v) prawo odstąpienia od umowy lub jego wyłączenia; (vi) adres wysyłki; (vii) użyte środki płatnicze.

2.10 Kolorystyka Produktów na Stronie ma charakter poglądowy i może zależeć od rozdzielczości urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli kolor Produktu odbiega od oczekiwań użytkownika. Użytkownik proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą w przypadku wątpliwości co do koloru jednego lub kilku Produktów na Stronie.

Art. 3 Dostępność Produktów

3.1 Produkty oferowane w Witrynie są ograniczone pod względem liczby. Może się zatem zdarzyć, również ze względu na możliwość jednoczesnego zakupu tego samego Produktu przez kilku użytkowników, że zamówiony Produkt nie będzie już dostępny po przesłaniu zamówienia.

3.2 Informacje o dostępności Produktów są dostępne na Stronie. Dostępność Produktów jest na bieżąco monitorowana i aktualizowana. Ponieważ jednak Witryna może być odwiedzana przez wielu użytkowników w tym samym czasie, może się zdarzyć, że wielu użytkowników kupi ten sam Produkt w tym samym czasie. Dlatego w takich przypadkach Produkt może być dostępny przez krótki okres czasu, z drugiej strony, gdy jest niedostępny lub nie jest natychmiast dostępny i dlatego konieczne jest oczekiwanie na uzupełnienie zapasów.

3.3 Zostaniesz poinformowany w przypadku niedostępności zamówionego Produktu. W takim przypadku będą Państwo uprawnieni do rozwiązania umowy kupna-sprzedaży. W każdym przypadku proszę wziąć pod uwagę, że przed żądaniem rozwiązania umowy Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zastosowania następujących środków:

 • Jeżeli uzupełnienie zapasów nie będzie możliwe, Sprzedawca dostarczy inny produkt, o takiej samej lub wyższej wartości, po uiszczeniu w tym drugim przypadku różnicy i po wyrażeniu zgody przez użytkownika.
 • W przypadku możliwości uzupełnienia zapasów, oferowane przez Sprzedawcę przedłużenie terminu dostawy z podaniem nowego terminu dostawy.

3.4 W przypadku żądania zwrotu kwoty zapłaconej za zakup Produktów, które później okazały się niedostępne, Sprzedawca dokona zwrotu w terminie maksymalnie 10 dni.

3.5 W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia, umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy zapłata całkowitej należności, na którą składa się cena Produktu, koszty wysyłki, jeśli mają zastosowanie, oraz wszelkie inne dodatkowe koszty wynikające z zamówienia (Całkowita Należna Kwota) już nastąpiła, Sprzedawca zwróci Całkowitą Należną Kwotę zgodnie z postanowieniami artykułu „Sposoby płatności” poniżej .

Artykuł 4 Ceny

4.1 Ceny na Stronie zawierają podatek VAT.

4.2 Ponadto w Witrynie ceny zawierają również wkład WEEE, jeśli ma to zastosowanie. Zapraszamy do kontaktu ze Sprzedawcą na dane kontaktowe wskazane na wstępie, aby dowiedzieć się, jak bezpłatnie zarządzać produktem, który posiadasz i który jest odpowiednikiem zakupionego przez Ciebie Produktu.

4.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, przy czym przyjmuje się, że cena naliczana użytkownikowi będzie ceną wskazaną na Stronie w momencie składania zamówienia, a wszelkie zmiany (zwiększenie lub spadek) po ich przekazaniu.

4.4 Od czasu do czasu wskazywane są bezpłatne lub inne koszty wysyłki Produktów (w procedurze zakupu, w karcie produktu lub w każdym przypadku na samej Stronie).

4.5 Sprzedawca dokona wysyłki Produktów dopiero po otrzymaniu potwierdzenia autoryzacji płatności lub po zaksięgowaniu Całkowitej Należnej Kwoty. Własność Produktów zostanie przeniesiona na Ciebie z chwilą wysyłki, przez co rozumie się moment dostarczenia Produktu przewoźnikowi. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, przechodzi jednak na Ciebie, gdy Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik wejdzie w fizyczne posiadanie Produktów.

4.6 Umowa kupna jest bezwzględnie uzależniona od braku zapłaty Całkowitej Należności. O ile nie uzgodniono z Państwem inaczej na piśmie, zamówienie zostanie w związku z tym anulowane.

4.7 W przypadku błędu w cenie Produktu wskazanej na Stronie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poinformowania klienta o prawidłowej cenie nawet po sfinalizowaniu zamówienia. W tym scenariuszu klient ma prawo zaakceptować nową cenę lub rozwiązać umowę kupna-sprzedaży. Sprzedawca może również w tych wypadkach odstąpić od umowy kupna-sprzedaży Produktu. Sprzedawca może również anulować sprzedaż w przypadku wystąpienia błędu w dostępności Produktu.

Art. 5 Sposoby płatności

5.1 Ten artykuł opisuje metody płatności dostępne w Witrynie. Użytkownik może przeczytać więcej informacji, przechodząc do sekcji poświęconej „Płatności" w Witrynie. Użytkownik może uzyskać dostęp do tej sekcji bezpośrednio ze stopki Witryny.

5.2 W Serwisie można dokonywać zakupów przy użyciu kart płatniczych. Obciążenie zostanie dokonane dopiero po (i) zweryfikowaniu danych Twojej karty płatniczej użytej do płatności oraz (ii) firmie wystawiającej użytą przez Ciebie kartę płatniczą zwolniono autoryzację polecenia zapłaty. W związku z dyrektywą 2015/2366/ (UE) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) użytkownik jest informowany, że może zostać poproszony o dokończenie procesu zakupu poprzez spełnienie kryteriów uwierzytelnienia wymaganych przez instytucję płatniczą odpowiedzialną za zarządzanie transakcję płatności online. Kryteria uwierzytelnienia odnoszą się do tożsamości użytkownika (aby spełnić to kryterium użytkownik musi być zarejestrowany w Serwisie podczas operacji zakupu) oraz jednoczesnej znajomości kodu uwierzytelniającego przekazanego przez instytucję płatniczą (silne uwierzytelnienie klienta). Niezakończenie procedury opisanej powyżej może uniemożliwić sfinalizowanie zakupu w Serwisie.Poufne dane karty płatniczej (numer karty, posiadacz, data ważności, kod zabezpieczający) są szyfrowane i przesyłane bezpośrednio do zarządzającego płatnościami bez przechodząc przez serwery, z których korzysta Sprzedawca. W związku z tym Sprzedawca nigdy nie ma dostępu i nie przechowuje, nawet jeśli zdecydujesz się przechowywać takie dane w Serwisie, danych Twojej karty płatniczej użytej do zapłaty za Produkty. Akceptowane karty płatnicze można zobaczyć w stopce Strony i/lub w ramach procesu zakupu.

 • Wiza.
 • Karta MasterCard.
 • PostePay.

5.3 W Serwisie możliwa jest płatność przelewem bankowym. Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mailem dane bankowe, aby kontynuować płatność. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 3 dni kalendarzowych, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

5.4 W Serwisie istnieje możliwość płatności za pobraniem. Ten sposób płatności może wiązać się z dodatkowym kosztem, wskazywanym każdorazowo na Stronie w ramach procesu zakupu. Istnieje możliwość, że płatność za pobraniem jest ograniczona do zamówień przekraczających określoną kwotę: w takim przypadku Sprzedawca przekaże stosowny komunikat na Stronie lub w ramach procedury zakupu.

5.5 Jeśli wartość kodu rabatowego jest mniejsza niż wartość zamówienia, pozostałą kwotę można dopłacić zgodnie z metodami płatności podanymi na Stronie.Każdy kod rabatowy można wykorzystać na jeden zakup. Kuponów rabatowych w żadnym wypadku nie można wymienić na gotówkę.

5.6 Wszelkie alternatywne metody inne niż wskazane powyżej są lub będą opisane w tym artykule.

 • W Serwisie istnieje możliwość zakupu Produktów również z wykorzystaniem usługi oferowanej przez Scalapay. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej usługi, możesz zapłacić za Produkt w 3 ratach (lub w dowolnej innej wskazanej w Serwisie liczbie rat) bez odsetek. Oprócz niniejszych warunków sprzedaży obowiązują warunki korzystania ze Scalapay, do których zapoznania się zapraszamy na stronę www.scalapay.com.
 • W Witrynie możliwe jest również dokonywanie zakupów za pomocą rozwiązania płatniczego PayPal. Jeśli wybierzesz PayPal jako środek płatniczy, zostaniesz przekierowany na stronę internetową www.paypal.it, gdzie dokonasz płatności zgodnie z procedurą ustaloną i zarządzaną przez PayPal oraz warunkami umowy uzgodnionej między użytkownikiem a PayPal. Dane wprowadzone na stronie PayPal będą przetwarzane bezpośrednio przez nią i nie będą przesyłane ani udostępniane Sprzedawcy. W związku z tym Sprzedawca nie może znać i nie przechowuje w żaden sposób danych karty płatniczej połączonej z Twoim kontem PayPal ani danych jakiegokolwiek innego instrumentu płatniczego powiązanego z tym kontem.

Art. 6 Dostawa Produktów

6.1 Dostawa Produktów jest przewidziana w: Wszystkie kraje, z wyjątkiem wszelkich wyjątków wskazanych na Stronie i/lub w Karcie Produktu. Użytkownik może przeczytać więcej informacji wchodząc do sekcji poświęconej „Wysyłka" w Witrynie. Użytkownik może uzyskać dostęp do tej sekcji bezpośrednio ze stopki Witryny. W przypadku niezgodności między tym, co jest wskazane w tym dokumencie, a tym, co jest opisane w sekcji poświęconej Wysyłce, ta ostatnia sekcja będzie miała pierwszeństwo.

6.2 Zobowiązanie do dostawy jest realizowane poprzez przekazanie Państwu dostępności materiału lub w każdym przypadku kontroli nad Produktem.

6.3 Czas dostawy Produktów od wysłania zamówienia: 15 dni.

6.4 Termin wskazany w art. 6.3 należy rozumieć jako orientacyjne, a nie bezwzględne. W związku z tym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Produktów w ciągu 30 dni od wysłania zamówienia. Do Ciebie należy sprawdzenie stanu dostarczonego Produktu. Rozumiejąc, że niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Produktu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy przechodzi z chwilą objęcia Produktu w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, Sprzedawca zaleca sprawdzić liczbę otrzymanych Produktów oraz czy opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone, zamoczone lub w inny sposób zmienione, nawet w materiałach uszczelniających i we własnym interesie prosimy o wskazanie wszelkich nieprawidłowości na dokumencie przewozowym przewoźnika, przyjmującym paczkę z rezerwą. W przypadku, gdy opakowanie nosi oczywiste ślady ingerencji lub przeróbki, wskazane jest niezwłoczne powiadomienie o tym Sprzedającego.

6.5 Odnosząc się do możliwości żądania dostarczenia Produktów do „punktu odbioru”, Sprzedawca informuje, że Serwis nie oferuje możliwości odbioru Produktu w „punkcie odbioru” innym niż adres podany podczas procesu zakupowego. W każdym przypadku zachęcamy do regularnego odwiedzania Witryny w celu sprawdzenia, czy ta opcja dostawy jest później udostępniana w Witrynie.

6.6 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wycofanie Produktu jest jego dokładnym obowiązkiem. W przypadku nieodebrania Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy kupna-sprzedaży oraz żądania naprawienia szkody poniesionej w wyniku nieodebrania Produktu.

Artykuł 7 Prawo do odstąpienia

7.1 Użytkownik jest proszony o zapoznanie się ze szczególną uwagą z tym artykułem, który reguluje prawo do odstąpienia od umowy.

7.2 Prawo do odstąpienia od umowy to prawo Konsumenta do rozwiązania umowy kupna-sprzedaży bez konieczności podania przyczyny. Jeśli dokonałeś zakupu jako Profesjonalista, prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, chyba że uzgodniono inaczej ze Sprzedawcą. Wszelkie wyjątki od prawa do odstąpienia są opisane w niniejszym artykule 7. Jeśli nie ma wyjątków od prawa do odstąpienia, niniejszy artykuł 7 ma pełne zastosowanie.

 • Przy okazji kolejnych zakupów zapraszamy do zapoznania się z tym artykułem w celu zweryfikowania istnienia wyłączeń prawa do odstąpienia od umowy.

7.3 Jeżeli jesteś Konsumentem (a w przypadku gdy żadne wyjątki w tym zakresie nie mają zastosowania) masz prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane w niniejszym paragrafie w ciągu czternastu dni kalendarzowych (okres karencji). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę przed upływem Okresu na odstąpienie od umowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu możesz napisać do Sprzedawcy na kontakty wskazane we Wstępie lub skorzystać z formularza kontaktowego, który może znajdować się na Stronie.Skorzystałeś z prawa odstąpienia w Okresie na odstąpienie, jeżeli komunikacja dotycząca wykonywania prawo do odstąpienia od umowy zostało wysłane przed upływem Okresu do odstąpienia od umowy. O ile nie uzgodniono inaczej, bezpośrednie koszty zwrotu Produktów ponosi Konsument, a także odpowiedzialność za ich przewóz. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Produkt należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy lub pod inny wskazany przez Sprzedawcę adres. Okres na odstąpienie kończy się po upływie 14 dni:

 • w przypadku zamówienia dotyczącego pojedynczego Produktu, od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik wejdzie w fizyczne posiadanie Produktów;
 • w przypadku Zamówienia zbiorowego z oddzielnymi dostawami, od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego Produktu; lub
 • w przypadku zamówienia dotyczącego dostawy Produktu składającego się z wielu partii lub części, od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

7.4 Jeżeli odstąpienie ma zastosowanie, Sprzedawca zwróci Całkowitą Należną Należność, w tym koszty dostawy, jeżeli dotyczy, bez zbędnej zwłoki, aw każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o odstąpieniu z umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tego samego instrumentu płatniczego, który został użyty w pierwotnej transakcji. W przypadku przesłania Produktów za pośrednictwem wybranego przez Konsumenta przewoźnika i na jego koszt Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zwrotu do czasu otrzymania Produktów lub wykazania przez Konsumenta, że zwrócił Produkty, jeżeli poprzedni . Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z innego obchodzenia się z Produktem niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Produkt należy w każdym przypadku przechowywać, obchodzić się z nim i sprawdzać z należytą starannością oraz zwrócić w stanie nienaruszonym, kompletnym we wszystkich częściach, w pełni funkcjonalnym, wraz ze wszystkimi akcesoriami i ulotkami, z etykietami identyfikacyjnymi, etykietami i plombą jednorazową, jeśli jest obecna, nadal przymocowaną do Produkt oraz nienaruszony i nienaruszony, a także doskonale nadający się do użytku, do którego jest przeznaczony oraz wolny od śladów zużycia lub zabrudzenia. Odstąpienie dotyczy również Produktu w całości. W związku z tym nie można jej wykonać w odniesieniu do części i/lub akcesoriów Produktu. W przypadku, gdy Produkt, którego dotyczy odstąpienie od umowy, utracił wartość wynikającą z obchodzenia się z Towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia z kwoty wykupu kwotę równą temu zmniejszeniu wartości. Sprzedawca poinformuje o tym fakcie i wynikającym z tego zmniejszeniu kwoty zwrotu, podając, w przypadku gdy zwrot został już dokonany, dane bankowe do wpłaty kwoty należnej od użytkownika z tytułu zmniejszenia wartości Produktu. W przypadku, gdy odstąpienie nie zostało wykonane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, nie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy, a co za tym idzie nie będzie uprawniało do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy.

7.5 Artykuł ten reguluje bardzo ważny obszar dotyczący kosztów zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy.

W świetle powyższego Sprzedawca uznaje za stosowne zaznaczyć, że koszty odesłania Produktu poniosą Państwo na swój koszt i na swoją odpowiedzialność.

Art. 8 Prawna gwarancja zgodności

8.1 Prawna gwarancja zgodności zastrzeżona jest dla Konsumenta. W związku z tym dotyczy to tylko użytkowników, którzy dokonali zakupu w Serwisie w celach niezwiązanych z jakąkolwiek prowadzoną działalnością przedsiębiorczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową.

8.2 Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Produktu z umową, która wystąpi przed upływem dwóch lat od dnia wydania. Roszczenie mające na celu dochodzenie wad, które Sprzedający nie zataił podstępnie, przedawnia się w każdym przypadku w terminie dwudziestu sześciu miesięcy od dostarczenia towaru.

8.3 O ile nie udowodniono inaczej, przyjmuje się, że niezgodność z umową, która wystąpiła w ciągu dwunastu miesięcy od dostarczenia Produktu, istniała już w tym dniu, chyba że hipoteza ta jest niezgodna z charakterem Produktu lub z charakterem braku zgodności. Począwszy od dwunastego miesiąca po dostarczeniu Produktu, to na Konsumencie będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że niezgodność z umową istniała już w momencie dostawy.

8.4 W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo do przywrócenia go do stanu zgodnego z umową lub do otrzymania proporcjonalnego obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w art. 135-bis i nast. Kodeksu konsumenckiego.

8.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód jakiegokolwiek rodzaju wynikających z niewłaściwego i/lub niezgodnego z instrukcją użytkowania Produktu oraz w przypadku szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych okoliczności lub siły wyższej.

8.6 Jeśli dokonałeś zakupu jako Profesjonalista, poprzednie akapity tego artykułu nie mają zastosowania. W tym przypadku rękojmię prawną reguluje art. 1490 i nast. Kodeksu cywilnego; w szczególności termin zgłaszania wad wynosi 8 dni od dnia ich wykrycia, a roszczenie przedawnia się po 1 roku od dostawy.

Artykuł 9 Gwarancja Producenta

Gwarancja Producenta jest dodatkową gwarancją w stosunku do Prawnej Gwarancji Zgodności ewentualnie udzielonej przez Sprzedawcę na Produkty. Z wyjątkiem tego, co może być wskazane w Witrynie, Produkty sprzedawane w Witrynie nie są objęte Gwarancją Producenta. W każdym przypadku możesz dochodzić swoich praw wynikających z prawnej gwarancji zgodności, o której mowa w poprzednim artykule.

Art. 10 Prawo właściwe i właściwy sąd; pozasądowe rozwiązywanie sporów - Alternatywne Rozwiązywanie Sporów/Rozwiązywanie Sporów Online

10.1 Umowy kupna zawierane za pośrednictwem Witryny podlegają prawu włoskiemu.

10.2 Bez uszczerbku dla stosowania wobec użytkowników będących konsumentami, którzy nie mają miejsca zwykłego pobytu we Włoszech, jakichkolwiek korzystniejszych i obowiązkowych przepisów przewidzianych przez prawo kraju, w którym mają miejsce zwykłego pobytu. Zwracamy uwagę, że w przypadku użytkownika będącego Konsumentem, do rozstrzygania wszelkich sporów związanych ze stosowaniem, wykonaniem i interpretacją niniejszego dokumentu właściwy jest sąd miejsca zamieszkania lub zamieszkania użytkownika. W przypadku użytkownika profesjonalnego do rozstrzygania wszelkich sporów związanych ze stosowaniem, wykonywaniem i interpretacją niniejszego dokumentu właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, zgodnie z postanowieniami Wstępu.

10.3 Sprzedawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem, że w przypadku złożenia przez niego reklamacji bezpośrednio u Sprzedawcy, w wyniku której jednak nie udało się rozstrzygnąć powstałego w ten sposób sporu, Sprzedawca udzieli stosownych informacji organ lub organy pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (organy ADR), określając, czy zamierza skorzystać z tych Ogólnych Warunków Sprzedaży, czy nie organy do samodzielnego rozstrzygnięcia sporu.

10.4 Sprzedawca informuje również użytkownika będącego Konsumentem, że została powołana europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR jest dostępna pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Za pośrednictwem platformy ODR użytkownik będący konsumentem będzie mógł zapoznać się z listą organów ADR, znaleźć link do strony każdego z nich oraz rozpocząć internetową procedurę rozstrzygania sporu, w którym jest zaangażowany.

10.5 W każdym przypadku zastrzega się prawo Konsumentów do zwrócenia się do właściwego sądu powszechnego w sporze wynikającym z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, niezależnie od wyniku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących konsumentów stosunków poprzez skorzystanie z procedur, o których mowa w części V tytule II-bis Kodeksu konsumenckiego.

Użytkownik, który mieszka w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Włochy, może również uzyskać dostęp, w przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego stosowania, wykonania i interpretacji niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, do europejskiej procedury ustanowionej dla sporów podmiotów skromnych na mocy Rozporządzenia (WE) nr. 861/2007 Rady z dnia 11 lipca 2007 r., pod warunkiem, że wartość przedmiotu sporu nie przekroczy, bez odsetek, praw i wydatków, kwoty 5.000,00 euro. Tekst rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej http://www.eur-lex.europa.eu .

Artykuł 11 Obsługa klienta

11.1 Żądanie informacji, wysyłanie komunikatów, prośba o pomoc lub składanie reklamacji jest możliwe poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod adresami wskazanymi we Wstępie lub za pomocą formularza kontaktowego, który może znajdować się na Stronie.

11.2 Sprzedawca udziela odpowiedzi w orientacyjnym terminie 5 dni.

Artykuł 12 Różne

12.1 Niniejszy dokument w pełni reguluje relacje między Tobą a Sprzedawcą. W każdym przypadku prawa i obowiązki określone przez prawo obowiązujące od czasu do czasu są zastrzeżone.

Obsługiwane przez LegalBlink.