Ogólne warunki sprzedaży obowiązujące od 12.01.2023r.

PRZESŁANKA

Niniejsza informacja dotyczy serwisu motointercom.eu (Serwis).

Dane sprzedawcy: Tutto Moto di Eligiggi Umberto Via Ennio Visca 55 00048 Nettuno (Roma) Włochy Numer VAT OSS IT00383871001 REA RM-552473 ( Sprzedawca ).

Art. 1. Zakres zastosowania

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży dokonywanych przez Sprzedawcę w Witrynie.

1.2 Sprzedaż w Witrynie jest zarezerwowana dla osób posiadających kwalifikację „profesjonalista”. Kwalifikację tę posiada osoba fizyczna lub prawna, która działa w ramach swojej działalności przedsiębiorczej, handlowej, rzemieślniczej lub zawodowej, lub przez jej pośrednika.

1.3 Podane przedziały czasowe odnoszą się do dni roboczych, w związku z czym soboty, niedziele i święta państwowe są wyłączone. Zdjęcia i opisy na stronie mają charakter wyłącznie poglądowy. Kolory mogą odbiegać od rzeczywistych ze względu na konfigurację systemów komputerowych lub komputerów służących do ich wyświetlania.

1.4 Ogólne Warunki Sprzedaży mogą być modyfikowane w każdym czasie. Wszelkie modyfikacje i/lub nowe warunki wejdą w życie, gdy tylko zostaną opublikowane na Stronie. W związku z tym Kupujący jest proszony o regularne odwiedzanie Strony i zapoznawanie się z najbardziej aktualną wersją Ogólnych Warunków Sprzedaży przed dokonaniem jakikolwiek zakup.

1.5 Obowiązujące Ogólne Warunki Sprzedaży to warunki obowiązujące w dniu wysłania zamówienia.

1.6 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie regulują sprzedaży produktów i/lub usług przez osoby trzecie inne niż Sprzedający, które mogą być obecne na Stronie za pośrednictwem link , banerów lub innych linków hipertekstowych.

1.7 Przed zawarciem transakcji handlowych z tymi podmiotami należy zapoznać się z ich warunkami sprzedaży.

1.8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług i/lub sprzedaż produktów przez takie podmioty.

1.9 Na stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tych linków, Sprzedawca nie przeprowadza żadnej kontroli i/lub monitorowania. W związku z tym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron ani za jakiekolwiek błędy i/lub pominięcia i/lub naruszenia prawa przez te strony.

1.10 Kupujący jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, a także z innymi informacjami podanymi przez Sprzedawcę na Stronie, nawet w trakcie procedury zakupu.

1.11 W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne. Obejmuje to między innymi utratę zysków lub inne straty pośrednie wynikające z korzystania z Witryny lub niemożności korzystania z Witryny. Sprzedawca nie gwarantuje, że: (i) Witryna jest wolna od wirusów lub programów, które mogłyby uszkodzić dane; (ii) że informacje zawarte w Witrynie są dokładne, kompletne i aktualne.

1.12 O ile nie uzgodniono inaczej ze Sprzedawcą, na Stronie nie ma możliwości składania zamówień drogą elektroniczną. Sprzedawca przyjmuje również zamówienia drogą telefoniczną. W takim przypadku zastosowanie mają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, w zakresie zgodnym.

1.13 Wszystkie elementy Serwisu są własnością Sprzedającego lub osób trzecich. Bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy całkowite lub częściowe powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przesyłanie, modyfikowanie lub sprzedaż całości lub części zawartości Witryny jest zabronione.

1.14 W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne. Obejmuje to między innymi utratę zysków lub inne straty pośrednie wynikające z korzystania z Witryny lub niemożności korzystania z Witryny. Sprzedawca nie gwarantuje, że: (i) Witryna jest wolna od wirusów lub programów, które mogłyby uszkodzić dane; (ii) że informacje zawarte w Witrynie są dokładne, kompletne i aktualne.

Art. 2. Zakupy w Serwisie

2.1 Aby dokonać zakupów w Witrynie, należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną na samej Witrynie, wprowadzając od czasu do czasu żądane dane. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dotarcia zamówienia do serwera Sprzedawcy.

2.2 Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy, jeśli podejrzewa lub dowie się o niewłaściwym wykorzystaniu lub ujawnieniu jakichkolwiek informacji opublikowanych na Stronie.

2.3 Kupujący gwarantuje, że dostarczone informacje są kompletne i zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód, zobowiązań odszkodowawczych i/lub kar wynikających z naruszenia tego zobowiązania i/lub związanych z nim. Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Sprzedawcy, jeśli podejrzewa lub dowie się o niewłaściwym użyciu lub nieuprawnionym ujawnieniu danych uwierzytelniających dostęp do Witryny.

2.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówień od użytkowników, którzy wcześniej naruszyli niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży lub jakiekolwiek przepisy prawne.

2.5 Do składania zamówień w Serwisie konieczne jest zapoznanie się i akceptacja niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronach procedury zakupu. Brak akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży uniemożliwi dokonywanie zakupów w Serwisie.

2.6 Na Stronie: (i) nie sprzedaje się żadnych Produktów Alkoholowych; (ii) nie sprzedaje się produktów dla dorosłych; (iii) nie sprzedaje się żadnych produktów spożywczych.

2.7 Ponadto Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia będzie zawierała co najmniej następujące informacje: (i) dane Sprzedawcy; (ii) właściwości zakupionego Produktu; (iii) cena zakupu i wszelkie podatki; (iv) jakikolwiek wzrost kosztów; (v) prawo odstąpienia od umowy lub jego wyłączenia; (vi) adres wysyłki; (vii) użyte środki płatnicze.

2.8 Kolorystyka Produktów na Stronie ma charakter poglądowy i może zależeć od rozdzielczości urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli kolor Produktu odbiega od oczekiwań użytkownika. Użytkownik proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą w przypadku wątpliwości co do koloru jednego lub kilku Produktów na Stronie.

Art. 3. Dostępność Produktów

3.1 Produkty oferowane w Witrynie są ograniczone pod względem liczby. Może się zatem zdarzyć, również ze względu na możliwość jednoczesnego zakupu tego samego Produktu przez kilku użytkowników, że zamówiony Produkt nie będzie już dostępny po przesłaniu zamówienia.

3.2 Informacje o dostępności Produktów są dostępne na Stronie. Dostępność Produktów jest na bieżąco monitorowana i aktualizowana. Ponieważ jednak Witryna może być odwiedzana przez wielu użytkowników w tym samym czasie, może się zdarzyć, że wielu użytkowników kupi ten sam Produkt w tym samym czasie. Dlatego w takich przypadkach Produkt może być dostępny przez krótki okres czasu, z drugiej strony, gdy jest niedostępny lub nie jest natychmiast dostępny i dlatego konieczne jest oczekiwanie na uzupełnienie zapasów.

3.3 Kupujący zostanie poinformowany w przypadku niedostępności zamówionego Produktu. W takim przypadku Kupujący będzie miał prawo do rozwiązania umowy kupna-sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że przed zażądaniem odstąpienia od umowy Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zastosowania następujących środków:

  • W przypadku możliwości uzupełnienia zapasów, oferowane przez Sprzedawcę przedłużenie terminu dostawy z podaniem nowego terminu dostawy.

3.4 W przypadku żądania zwrotu pieniędzy za zakup Produktów, które są następnie niedostępne, Sprzedawca dokona zwrotu w ciągu 2 dni.

3.5 W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy zapłata całości należności, na którą składa się cena Produktu, ewentualne koszty przesyłki oraz wszelkie inne koszty dodatkowe, wskazane w zamówieniu (Całkowita Należna Kwota), została już dokonana, Sprzedawca zwróci „Całkowita Należna Kwota zgodnie z postanowieniami artykułu „ Sposoby płatności ”.

Artykuł 4. Ceny

4.1 Ceny na Stronie zawierają podatek VAT.

4.2 Ponadto w Witrynie ceny zawierają również wkład WEEE, jeśli ma to zastosowanie. Zapraszamy do kontaktu ze Sprzedawcą na dane kontaktowe wskazane na wstępie, aby dowiedzieć się, jak bezpłatnie zarządzać produktem, który posiadasz i który jest odpowiednikiem zakupionego przez Ciebie Produktu.

4.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów w dowolnym czasie i bez powiadomienia, przy czym przyjmuje się, że zastosowana cena będzie ceną wskazaną na Stronie w momencie przekazania zamówienia i że zmiany nie będą brane pod uwagę konto (wzrost lub spadek) po przesłaniu zlecenia.

4.4 Od czasu do czasu wskazywane są bezpłatne lub inne koszty wysyłki Produktów (w procedurze zakupu, w karcie produktu lub w każdym przypadku na samej Stronie).

4.5 Sprzedawca dokona wysyłki Produktów dopiero po otrzymaniu potwierdzenia autoryzacji płatności lub zapłaty Całkowitej Należności. Tytuł do Produktów zostanie przeniesiony po dokonaniu płatności.

4.6 Umowa kupna jest bezwzględnie uzależniona od braku zapłaty Całkowitej Należności. O ile Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, zamówienie zostanie odpowiednio anulowane.

4.7 W przypadku błędu w cenie Produktu wskazanej na Stronie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poinformowania klienta o prawidłowej cenie nawet po sfinalizowaniu zamówienia. W tym scenariuszu klient ma prawo zaakceptować nową cenę lub rozwiązać umowę kupna-sprzedaży. Sprzedawca może również w tych wypadkach odstąpić od umowy kupna-sprzedaży Produktu. Sprzedawca może również anulować sprzedaż w przypadku wystąpienia błędu w dostępności Produktu.

Art. 5. Warunki płatności

5.1 Ten artykuł opisuje metody płatności dostępne w Witrynie. Użytkownik może przeczytać więcej informacji, przechodząc do sekcji poświęconej „Płatności" w Witrynie. Użytkownik może uzyskać dostęp do tej sekcji bezpośrednio ze stopki Witryny. Całkowita kwota do zapłaty przez musisz zapłacić Sprzedawcy zgodnie z metodami i terminami uzgodnionymi z nim i/lub zgodnie ze stosunkami umownymi obowiązującymi między Tobą a Sprzedawcą.

5.2 W Serwisie można dokonywać zakupów przy użyciu kart płatniczych. Obciążenie zostanie dokonane dopiero po (i) zweryfikowaniu danych Twojej karty płatniczej użytej do płatności oraz (ii) firmie wystawiającej użytą przez Ciebie kartę płatniczą zwolniono autoryzację polecenia zapłaty. W związku z dyrektywą 2015/2366/ (UE) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) użytkownik jest informowany, że może zostać poproszony o dokończenie procesu zakupu poprzez spełnienie kryteriów uwierzytelnienia wymaganych przez instytucję płatniczą odpowiedzialną za zarządzanie transakcję płatności online. Kryteria uwierzytelnienia odnoszą się do tożsamości użytkownika (aby spełnić to kryterium użytkownik musi być zarejestrowany w Serwisie podczas operacji zakupu) oraz jednoczesnej znajomości kodu uwierzytelniającego przekazanego przez instytucję płatniczą (silne uwierzytelnienie klienta). Niezakończenie procedury opisanej powyżej może uniemożliwić sfinalizowanie zakupu w Serwisie.Poufne dane karty płatniczej (numer karty, posiadacz, data ważności, kod zabezpieczający) są szyfrowane i przesyłane bezpośrednio do zarządzającego płatnościami bez przechodząc przez serwery, z których korzysta Sprzedawca. W związku z tym Sprzedawca nigdy nie ma dostępu i nie przechowuje, nawet jeśli zdecydujesz się przechowywać takie dane w Serwisie, danych Twojej karty płatniczej użytej do zapłaty za Produkty.

  • Nexi
  • Przelew

5.3 W Serwisie możliwa jest płatność przelewem bankowym. współrzędne banku są przekazywane pocztą elektroniczną po przesłaniu zamówienia. W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

5.4 W Serwisie istnieje możliwość płatności za pobraniem. Ten sposób płatności może wiązać się z dodatkowym kosztem, wskazywanym każdorazowo na Stronie w ramach procesu zakupu. Istnieje możliwość, że płatność za pobraniem jest ograniczona do zamówień przekraczających określoną kwotę: w takim przypadku Sprzedawca przekaże stosowny komunikat na Stronie lub w ramach procedury zakupu.

5.5 W Serwisie istnieje możliwość zakupu przy użyciu kodu rabatowego. Jeżeli wartość kodu rabatowego jest mniejsza niż wartość zamówienia, pozostałą kwotę można dopłacić zgodnie z metodami płatności podanymi na Stronie.Każdy kod rabatowy może być wykorzystany tylko na jeden zakup. Kuponów rabatowych w żadnym wypadku nie można wymienić na gotówkę.

5.6 Wszelkie postanowienia alternatywne do opisanych powyżej są lub będą opisane w tym artykule.

  • W Witrynie możliwe jest również dokonywanie zakupów za pomocą rozwiązania płatniczego PayPal. Jeśli wybierzesz PayPal jako środek płatniczy, zostaniesz przekierowany na stronę internetową www.paypal.it, gdzie dokonasz płatności zgodnie z procedurą ustaloną i zarządzaną przez PayPal oraz warunkami umowy uzgodnionej między użytkownikiem a PayPal. Dane wprowadzone na stronie PayPal będą przetwarzane bezpośrednio przez nią i nie będą przesyłane ani udostępniane Sprzedawcy. W związku z tym Sprzedawca nie może znać i nie przechowuje w żaden sposób danych karty płatniczej połączonej z Twoim kontem PayPal ani danych jakiegokolwiek innego instrumentu płatniczego powiązanego z tym kontem.
  • W Serwisie istnieje możliwość zakupu Produktów również z wykorzystaniem usługi oferowanej przez Scalapay. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej usługi, możesz zapłacić za Produkt w 3 ratach (lub w dowolnej innej wskazanej w Serwisie liczbie rat) bez odsetek. Oprócz niniejszych warunków sprzedaży obowiązują warunki korzystania ze Scalapay, do których zapoznania się zapraszamy na stronę www.scalapay.com.
  • W Witrynie istnieje możliwość dokonywania zakupów za pomocą instrumentu płatniczego „PayPal Później”. W ten sposób możesz zapłacić za Usługę w 3 ratach, bez odsetek. Warunki korzystania z tej usługi są regulowane bezpośrednio przez PayPal. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.paypal.com
  • W Serwisie istnieje możliwość płatności ratalnej. Usługa lub usługi, które umożliwiają tę funkcję, są wskazane na Stronie.Warunki korzystania z usługi są wskazane bezpośrednio na Stronie lub na stronie firmy świadczącej odpowiednią usługę płatności ratalnej.

Art. 6. Dostawa Produktów

6.1 Dostawa Produktów przewidziana jest na terenie: Europa. Użytkownik może przeczytać więcej informacji wchodząc do sekcji poświęconej „Wysyłka" w Witrynie. Użytkownik może uzyskać dostęp do tej sekcji bezpośrednio ze stopki Witryny. W przypadku niezgodności między tym, co jest wskazane w tym dokumencie, a tym, co jest opisane w sekcji poświęconej Wysyłce, ta ostatnia sekcja będzie miała pierwszeństwo.

6.2 Zobowiązanie do dostawy realizowane jest poprzez przeniesienie na Kupującego dostępności materiału lub w każdym przypadku kontroli nad Produktem.

6.3 Czas dostawy Produktów od wysłania zamówienia: 1 dni.

6.4 Termin wskazany w art. 6.3 należy rozumieć jako orientacyjne, a nie bezwzględne. Do Kupującego należy sprawdzenie stanu dostarczonego Produktu. Sprzedający zaleca sprawdzenie ilości otrzymanych Produktów oraz czy opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone, zamoczone lub w inny sposób zmienione, nawet w materiałach uszczelniających i zachęca w swoim interesie do wskazania na dokumencie przewozowym przewoźnika wszelkich nieprawidłowości , przyjmując paczkę z rezerwą. W przypadku, gdy opakowanie nosi oczywiste ślady ingerencji lub przeróbki, wskazane jest niezwłoczne powiadomienie o tym Sprzedającego.

6.5 Odnosząc się do możliwości żądania dostarczenia Produktów do „punktu odbioru”, Sprzedawca informuje, że Serwis nie oferuje możliwości odbioru Produktu w „punkcie odbioru” innym niż adres podany podczas procesu zakupowego. W każdym przypadku zachęcamy do regularnego odwiedzania Witryny w celu sprawdzenia, czy ta opcja dostawy jest później udostępniana w Witrynie.

6.6 Masz możliwość wyboru Odbioru w Sklepie jako metody dostawy. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze Odbiór w Sklepie, Użytkownik może odebrać zakupiony Produkt w punkcie sprzedaży („Sklep”) wybranym przez siebie spośród ewentualnie wskazanych w Serwisie jako dostępne do odbioru. Gdy tylko Produkt będzie gotowy do odbioru, użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę. Produkt może zostać odebrany przez użytkownika w godzinach i dniach otwarcia Sklepu. W celu odbioru Produktu użytkownik lub osoba przez niego upoważniona musi przedstawić obsłudze Sklepu stosowną dokumentację potwierdzającą zakup.

Art. 7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Nie ma prawa do odstąpienia od zakupu Produktów na Stronie.W rzeczywistości Kupujący działa jako Profesjonalista, dla którego prawo nie przewiduje prawa do odstąpienia.

Art. 8. Prawna gwarancja zgodności

8.1 Prawna gwarancja zgodności regulują postanowienia art 1490 Kodeksu Cywilnego. W związku z tym Sprzedający jest obowiązany zapewnić, że rzecz sprzedana jest wolna od wad powodujących, że nie nadaje się ona do użytku, do którego jest przeznaczona, albo znacznie zmniejsza jej wartość.

8.2 Gwarancja nie przysługuje, jeżeli Kupujący wiedział o wadach w chwili zawarcia umowy; nie przysługuje również, jeżeli wady były łatwo rozpoznawalne, chyba że w takim wypadku Sprzedający oświadczył, że rzecz jest wolna od wad.

8.3 W przypadku stwierdzenia wad Kupujący może zażądać rozwiązania umowy lub obniżenia ceny według własnego wyboru, chyba że w przypadku niektórych wad organy celne wykluczają rozwiązanie. Wybór jest nieodwołalny, gdy jest dokonywany z roszczeniem sądowym. Jeżeli dostarczony przedmiot ulegnie zniszczeniu na skutek wad, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy; jeżeli natomiast ulegnie zniszczeniu przypadkowo lub z winy Kupującego albo jeżeli Kupujący go zbył lub przekształcił, może on jedynie żądać obniżenia ceny.

8.4 Kupujący traci prawo do gwarancji, jeżeli nie zgłosi Sprzedającemu wad w terminie ośmiu dni od ich wykrycia, chyba że strony lub przepisy prawa stanowią inaczej. Protokół nie jest konieczny, jeżeli Sprzedawca uznał istnienie wady lub ją zataił. W każdym razie powództwo przedawnia się po upływie roku od doręczenia; z tym, że Kupujący, wezwany do wykonania umowy, może zawsze skorzystać z gwarancji, jeżeli wada rzeczy została zgłoszona w ciągu ośmiu dni od dnia jej wykrycia i przed upływem roku od wydania rzeczy.

8.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód jakiegokolwiek rodzaju wynikających z niewłaściwego i/lub niezgodnego z instrukcją użytkowania Produktu oraz w przypadku szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych okoliczności lub siły wyższej.

Art. 9. Gwarancja Producenta

Gwarancja Producenta jest dodatkową gwarancją w stosunku do Prawnej Gwarancji Zgodności ewentualnie udzielonej przez Sprzedawcę na Produkty. Produkty sprzedawane w Serwisie mogą, w zależności od ich charakteru, być objęte gwarancją umowną wystawioną przez producenta (Gwarancja Konwencjonalna). Możesz skorzystać z tej gwarancji tylko wobec producenta. Czas trwania, rozszerzenie, w tym terytorialne, warunki i sposób użytkowania, rodzaje uszkodzeń/wad objętych gwarancją oraz ewentualne ograniczenia Gwarancji Konwencjonalnej zależą od indywidualnego producenta. Gwarancja Konwencjonalna ma charakter dobrowolny i nie zastępuje, nie ogranicza, nie narusza ani nie wyklucza Gwarancji Prawnej.

Art. 10. Prawo właściwe i właściwy sąd; pozasądowe rozwiązywanie sporów - Alternatywne Rozwiązywanie Sporów/Rozwiązywanie Sporów Online

10.1 Umowy kupna zawierane za pośrednictwem Witryny podlegają prawu włoskiemu.

10.2 W przypadku wszelkich sporów związanych ze stosowaniem, wykonaniem i interpretacją niniejszego dokumentu właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, zgodnie z postanowieniami Wstępu.

Art. 11. Obsługa Klienta

11.1 Żądanie informacji, wysyłanie komunikatów, prośba o pomoc lub składanie reklamacji jest możliwe poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod adresami wskazanymi we Wstępie lub za pomocą formularza kontaktowego, który może znajdować się na Stronie.

11.2 Sprzedawca udziela odpowiedzi w orientacyjnym terminie 5 dni.

Art. 12. Różne

12.1 Niniejszy dokument w pełni reguluje stosunki między Kupującym a Sprzedającym. W każdym przypadku prawa i obowiązki określone przez prawo obowiązujące od czasu do czasu są zastrzeżone.

Obsługiwane przez LegalBlink.