Artykuł 7 Prawo do odstąpienia

7.1 Użytkownik jest proszony o zapoznanie się ze szczególną uwagą z tym artykułem, który reguluje prawo do odstąpienia od umowy.

7.2 Prawo do odstąpienia od umowy to prawo Konsumenta do rozwiązania umowy kupna-sprzedaży bez konieczności podania przyczyny. Jeśli dokonałeś zakupu jako Profesjonalista, prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, chyba że uzgodniono inaczej ze Sprzedawcą. Wszelkie wyjątki od prawa do odstąpienia są opisane w niniejszym artykule 7. Jeśli nie ma wyjątków od prawa do odstąpienia, niniejszy artykuł 7 ma pełne zastosowanie.

  • Przy okazji kolejnych zakupów zapraszamy do zapoznania się z tym artykułem w celu zweryfikowania istnienia wyłączeń prawa do odstąpienia od umowy.

7.3 Jeżeli jesteś Konsumentem (a w przypadku gdy żadne wyjątki w tym zakresie nie mają zastosowania) masz prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane w niniejszym paragrafie w ciągu czternastu dni kalendarzowych (okres karencji). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę przed upływem Okresu na odstąpienie od umowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu możesz napisać do Sprzedawcy na kontakty wskazane we Wstępie lub skorzystać z formularza kontaktowego, który może znajdować się na Stronie.Skorzystałeś z prawa odstąpienia w Okresie na odstąpienie, jeżeli komunikacja dotycząca wykonywania prawo do odstąpienia od umowy zostało wysłane przed upływem Okresu do odstąpienia od umowy. O ile nie uzgodniono inaczej, bezpośrednie koszty zwrotu Produktów ponosi Konsument, a także odpowiedzialność za ich przewóz. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Produkt należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy lub pod inny wskazany przez Sprzedawcę adres. Okres na odstąpienie kończy się po upływie 14 dni:

  • w przypadku zamówienia dotyczącego pojedynczego Produktu, od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik wejdzie w fizyczne posiadanie Produktów;
  • w przypadku Zamówienia zbiorowego z oddzielnymi dostawami, od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego Produktu; lub
  • w przypadku zamówienia dotyczącego dostawy Produktu składającego się z wielu partii lub części, od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

7.4 Jeżeli odstąpienie ma zastosowanie, Sprzedawca zwróci Całkowitą Należną Należność, w tym koszty dostawy, jeżeli dotyczy, bez zbędnej zwłoki, aw każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o odstąpieniu z umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tego samego instrumentu płatniczego, który został użyty w pierwotnej transakcji. W przypadku przesłania Produktów za pośrednictwem wybranego przez Konsumenta przewoźnika i na jego koszt Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zwrotu do czasu otrzymania Produktów lub wykazania przez Konsumenta, że zwrócił Produkty, jeżeli poprzedni . Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z innego obchodzenia się z Produktem niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Produkt należy w każdym przypadku przechowywać, obchodzić się z nim i sprawdzać z należytą starannością oraz zwrócić w stanie nienaruszonym, kompletnym we wszystkich częściach, w pełni funkcjonalnym, wraz ze wszystkimi akcesoriami i ulotkami, z etykietami identyfikacyjnymi, etykietami i plombą jednorazową, jeśli jest obecna, nadal przymocowaną do Produkt oraz nienaruszony i nienaruszony, a także doskonale nadający się do użytku, do którego jest przeznaczony oraz wolny od śladów zużycia lub zabrudzenia. Odstąpienie dotyczy również Produktu w całości. W związku z tym nie można jej wykonać w odniesieniu do części i/lub akcesoriów Produktu. W przypadku, gdy Produkt, którego dotyczy odstąpienie od umowy, utracił wartość wynikającą z obchodzenia się z Towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia z kwoty wykupu kwotę równą temu zmniejszeniu wartości. Sprzedawca poinformuje o tym fakcie i wynikającym z tego zmniejszeniu kwoty zwrotu, podając, w przypadku gdy zwrot został już dokonany, dane bankowe do wpłaty kwoty należnej od użytkownika z tytułu zmniejszenia wartości Produktu. W przypadku, gdy odstąpienie nie zostało wykonane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, nie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy, a co za tym idzie nie będzie uprawniało do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy.

Prawo odstąpienia w kontekście umów o niewielkiej wartości

Przepisy krajowe dotyczące prawa odstąpienia od umowy NIE MAJĄ zastosowania do małych umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (art. 47 ust. 2 Kodeksu konsumenckiego). Na potrzeby zakwalifikowania jako „mały kontrakt” limit ustanowiony przez ustawodawstwo krajowe wynosi 50 euro , zgodnie z przepisami prawa UE.

7.5 Artykuł ten reguluje bardzo ważny obszar dotyczący kosztów zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy.

W świetle powyższego Sprzedawca uznaje za stosowne zaznaczyć, że koszty odesłania Produktu poniosą Państwo na swój koszt i na swoją odpowiedzialność.

Tryb:

Włochy : wyślemy naszego kuriera, aby odebrał produkt podlegający prawu do odstąpienia od umowy. Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, ZTL, mniejsze wyspy są wykluczone, w każdym razie wszystkie obszary uznane za o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub z dodatkiem. W takim przypadku kupujący zorganizuje przesyłkę zwrotną, a my dokonamy zwrotu kosztów w wysokości maksymalnej kwoty przesyłki wysyłanej, jeśli przesyłka była bezpłatna, przedział cenowy będzie taki, jak kurier z najlepszą ofertę w naszych systemach wysyłkowych w kasie.

Wspólnota Europejska : Jeśli to możliwe, wyślemy naszego kuriera, aby odebrał produkt podlegający prawu do odstąpienia od umowy, w przeciwnym razie kupujący zorganizuje wysyłkę zwrotną. Zwrócimy to samo, na maksymalną kwotę przesyłki wysyłanej, jeśli przesyłka wysyłająca była bezpłatna, przedział cenowy będzie taki sam jak w przypadku kuriera z najlepszą ofertą obecną w naszych systemach wysyłkowych w kasie.

Poza Wspólnotą Europejską : Kupujący będzie odpowiedzialny za przesyłkę zwrotną. Zwrócimy to samo, na maksymalną kwotę przesyłki wysyłanej, jeśli przesyłka wysyłająca była bezpłatna, przedział cenowy będzie taki sam jak w przypadku kuriera z najlepszą ofertą obecną w naszych systemach wysyłkowych w kasie. Postępuj zgodnie z procedurą zwrotu towarów poza obszar Wspólnoty Europejskiej LINK

Withdrawal form

Italian English Spanish German French Portuguese