POLITYKA PRYWATNOŚCI MOTOINTERCOM.EU
MOTOINTERCOM.EU zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.
Użytkownicy mogą podlegać różnym poziomom ochrony. Niektórzy użytkownicy korzystają z lepszej ochrony. Więcej informacji na temat kryteriów ochrony można znaleźć w części dotyczącej stosowalności.
UCHWYT DO PRZETWARZANIA DANYCH
Wszystko Moto przez Eliggi Umberto, Via Ennio Visca 55 00048 Nettuno P.iva 00383871001
Adres e-mail właściciela: info@motointercom.eu
RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH
Wśród danych osobowych gromadzonych przez MOTOINTERCOM.EU, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: Pliki cookie, Dane o użytkowaniu, wiadomości e-mail, wideo i dane przekazywane podczas korzystania z usługi.
Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w oddzielnych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed gromadzeniem danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas użytkowania MOTOINTERCOM.EU. O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez MOTOINTERCOM.EU są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik odmówi ich przekazania, MOTOINTERCOM.EU może nie być w stanie świadczyć Usługi. W przypadkach, gdy MOTOINTERCOM.EU wskazuje niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą swobodnie korzystać z astenerówi od przekazywania takich Danych, nie ma to żadnego wpływu na dostępność Usługi ani na jej działanie. Użytkownicy, którzy mają wątpliwości, które dane są obowiązkowe, są zachęcani do skontaktowania się z właścicielem. Jakiekolwiek użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez MOTOINTERCOM.EU lub dostawców usług stron trzecich wykorzystywanych przez MOTOINTERCOM.EU, o ile nie określono inaczej, ma na celu zapewnienie Usługi żądanej przez Użytkownika, dodatkowo dodatkowe cele opisane w tym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.
Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione przez MOTOINTERCOM.EU i gwarantuje, że mają prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, uwalniając właściciela od odpowiedzialności wobec osób trzecich.
METODA I MIEJSCE LECZENIA ZBIERANYCH DANYCH
TRYB ZABIEGU
Kontroler podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych. Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i / lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami. Oprócz kontrolera danych, w niektórych przypadkach inne strony zaangażowane w organizację MOTOINTERCOM.EU mogą mieć dostęp do danych (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne,administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (jako dostawcy usług technicznych stron trzecich, przewoźnicy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczyli również, w razie potrzeby, podmioty przetwarzające dane przez administratora danych. Zaktualizowaną listę menedżerów można zawsze uzyskać od administratora danych.
PODSTAWA PRAWNA LECZENIA
Posiadacz przetwarza dane osobowe dotyczące użytkownika w przypadku wystąpienia jednej z następujących sytuacji:
• Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Właściciel może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody użytkownika lub innej z poniższych podstaw prawnych, o ile Użytkownik nie sprzeciwia się ("rezygnacja") do tego leczenia. Nie ma to jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez europejskie prawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych;
• przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy z użytkownikiem i / lub wykonania środków przedumownych;
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej powierzonej Posiadaczowi;
• przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji uzasadnionego interesu właściciela lub użytkownikarzi.
W każdym razie zawsze możliwe jest zwrócenie się do Właściciela o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego traktowania, aw szczególności o określenie, czy leczenie jest oparte na prawie, przewidzianym umową lub koniecznym do zawarcia umowy.
MIEJSCE
Dane są przetwarzane w centrali operacyjnej kontrolera danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z właścicielem. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do kraju innego niż ten, w którym znajduje się Użytkownik. W celu uzyskania dalszych informacji na temat strony przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
W przypadku najwyższej ochrony, Użytkownik jest uprawniony do uzyskania informacji dotyczących podstawy prawnej przekazywania Danych poza Unią Europejską lub do międzynarodowej organizacji prawa międzynarodowego publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, takich jak np. ONZ, a także o środkach bezpieczeństwa podjętych przez właściciela w celu ochrony danych.Jeśli jeden z opisanych powyżej transferów ma miejsce, użytkownik może odnieść się do odpowiednich sekcji niniejszego dokumentu lub poprosić właściciela o informacje, kontaktując się z nim na koniec na otwarciu.
OKRES KONSERWACJI
Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do celów pdla których zostały zebrane.
Dlatego:
• Dane osobowe gromadzone w celach związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy.
• Dane osobowe zbierane do celów związanych z uzasadnionym interesem kontrolera danych będą przechowywane do czasu spełnienia takich odsetek. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące uzasadnionego zainteresowania prowadzonego przez właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z administratorem danych.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika, Administrator danych może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy czas, dopóki taka zgoda nie zostanie odwołana. Ponadto administrator danych może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas, zgodnie z obowiązkiem prawnym lub poleceniem organu. Pod koniec okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego też pod koniec tego okresu nie można już korzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i przenoszenia danych.
CEL PRZECHOWYWANIA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, a także w następujących celach: Statystyka, Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami, Przynależność komercyjna, Platforma i usługi hostingowe, Zarządzanie kontaktami i przesyłanie danych.wiadomości, przeglądanie treści z zewnętrznych platform, zarządzanie płatnościami i interakcja z platformami czatu na żywo.
W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji na temat celów przetwarzania oraz danych osobowych konkretnie związanych z każdym celem, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są zbierane do następujących celów i przy użyciu następujących usług:
ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI
Ten rodzaj usługi pozwala zarządzać bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub kontaktów dowolnego typu, używanych do komunikacji z Użytkownikiem. Usługi te mogą również zezwalać nam na zbieranie danych dotyczących daty i czasu wyświetlania komunikatów przez użytkownika, a także interakcji użytkownika z nimi, na przykład informacji o kliknięciach linków wstawionych do wiadomości.

ZARZĄDZANIE PŁATNOŚCIĄ
Usługi zarządzania płatnościami umożliwiają firmie MOTOINTERCOM.EU przetwarzanie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub innymi instrumentami. Dane wykorzystane do płatności są pobierane bezpośrednio przez żądanego dostawcę usług płatniczych, a nie przetwarzane w żaden sposób przez MOTOINTERCOM.EU. Niektóre z tych usług również mogą na to pozwolićzaplanowane wysyłanie wiadomości do użytkownika, takich jak wiadomości e-mail zawierające faktury lub powiadomienia dotyczące płatności.
PAYPAL (PAYPAL)
PayPal jest usługą płatniczą świadczoną przez PayPal Inc., która umożliwia Użytkownikowi dokonywanie płatności online.
Dane osobowe zbierane: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania: zapoznaj się z polityką prywatności Paypal - Polityka prywatności.

INTERAKCJA Z SIECIĄ SPOŁECZNĄ I PLATFORMAMI ZEWNĘTRZNYMI
Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze strony MOTOINTERCOM.EU. Interakcje i informacje uzyskane przez MOTOINTERCOM.EU podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności Użytkownika odnoszącym się do każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z sieciami społecznościowymi, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, zbiera ona dane o ruchu związane ze stronami, na których jest zainstalowana.
+1 PRZYCISKI BUTTON I SPOŁECZNE GOOGLE + (GOOGLE INC.)
Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ to usługi do interakcji z siecią społecznościową Google+ dostarczane przez Google Inc.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Osoba przylegająca do Tarczy Prywatności.
I LIKE BUTTON I SPOŁECZNE WIDŻETY FACEBOOK (FACEBOOK, INC.)
Przycisk "Lubię to" i widżety społecznościowe Facebooka to usługi interakcji z portalem społecznościowym Facebook, dostarczane przez Facebook, Inc.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Osoba przylegająca do Tarczy Prywatności.
PRZYCISKI SPOŁECZNE TWITER I TWITTERA (TWITTER, INC.)
Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twitter to usługi interakcji z siecią społecznościową Twitter, udostępniane przez Twitter, Inc.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Osoba przylegająca do Tarczy Prywatności.
PRZYCISK "PIN IT" I NAJNOWSZE WIDOCZKI SPOŁECZNE (PINIERZ)
Przycisk "Przypnij" i widżety społecznościowe Pinterest to usługi interakcji z platformą Pinterest, dostarczone przez Pinterest Inc.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.
PRZYCISKI I SPOŁECZNE WIDŻETY LINKEDIN (LINKEDIN CORPORATION)
Przycisk i widżety społecznościowe LinkedIn to usługi interakcji z siecią społecznościową Linkedin, dostarczane przez LinkedIn Corporation.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.
PRZYCISK TUMBLR PUSH I WIDŻET (TUMBLR INC.)
przycisk i widżety społecznościowe Tumblr to usługi interakcji z siecią społecznościową Tumblr, dostarczone przez Tumblr Inc.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.
USŁUGI PLATFORMY I HOSTINGU
Usługi te mają na celu hostowanie i obsługę kluczowych komponentów MOTOINTERCOM.EU, co umożliwia dostarczanie MOTOINTERCOM.EU z jednej platformy. Platformy te zapewniają właścicielowi szeroką gamę narzędzi, takich jak na przykład narzędzia analityczne, do zarządzania rejestracją użytkownika, zarządzania komentarzami i bazami danych, handlu elektronicznego, przetwarzania płatności itp. Korzystanie z takich narzędzi obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Niektóre z tych usług działają poprzez rozproszone geograficznie serwery w różnych lokalizacjach, co utrudnia określenie dokładnej lokalizacji, w której przechowywane są dane osobowe.
PRESTASHOP (PRESTASHOP SA)
PrestaShop to platforma dostarczana przez PrestaShop SA, która pozwala Właścicielowi opracować, obsługiwać i hostować stronę internetową poświęconą e-commerce.
Dane osobowe zbierane: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania: Francja - Polityka prywatności.

STATYSTYKI
Usługi zZachowane w tej sekcji pozwalają kontrolerowi danych monitorować i analizować dane o ruchu i są wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.
GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych dostarczana przez Google Inc. ("Google"). Google używa zgromadzonych danych osobowych w celu oceny użytkowania MOTOINTERCOM.EU, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google. Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Rezygnacja Osoba stosująca się do Tarcza Prywatności.
WYŚWIETLANIE TREŚCI Z PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH
Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie zawartości hostowanej na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron MOTOINTERCOM.EU i interakcję z nimi. W przypadku zainstalowania usługi tego typu możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, gromadzi dane o ruchu dotyczące stron, na których jest zainstalowana.
WIDGET INSTAGRAM (INSTAGRAM, INC.)
Instagram to usługa wizualizacji obrazu zarządzana przez Instagram, Inc., która pozwala MOTOINTERCOM.EU na integrację takich treści na swoich stronach.
Zebrane dane osobowe:Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.
PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa w odniesieniu do danych przetwarzanych przez administratora danych.
W przypadku najwyższej ochrony, Użytkownik może wykonywać wszystkie prawa wymienione poniżej. W każdym innym przypadku Użytkownik może skontaktować się z właścicielem, aby dowiedzieć się, jakie prawa mają zastosowanie w jego sprawie i jak z nich korzystać.
W szczególności Użytkownik ma prawo do:
• wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wcześniej wyrażonych.
• sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych, gdy nastąpi to na podstawie prawnej innej niż zgoda. Więcej informacji na temat prawa do sprzeciwu podano w sekcji poniżej.
• dostęp do twoich danych Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o Danych przetwarzanych przez Administratora danych, o pewnych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii Przetwarzanych danych.
• zweryfikować i zażądać korekty. Użytkownik może zweryfikować poprawność swoich Danych i zażądać ich aktualizacji lub korekty.
• uzyskać ograniczenie leczenia. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych, w tym przypadku Administrator danych nie będzie przetwarzał Danych w żadnym innym celu niż zzachowanie.
• uzyskać anulowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać anulowania swoich Danych przez Właściciela.
• otrzymać dane lub przekazać je innemu posiadaczowi. Masz prawo do otrzymywania danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i odczytywanym przez automatyczne urządzenie oraz, gdy jest to technicznie wykonalne, w celu uzyskania przeniesienia bez przeszkód do innego posiadacza. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie, gdy Dane przetwarzane są za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, a przetwarzanie odbywa się za zgodą Użytkownika, na podstawie umowy której Użytkownik jest stroną lub na związanych z nim środkach umownych.
• zaproponować skargę. Użytkownik może wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych lub wystąpić w sądzie.
SZCZEGÓŁY NA PRAWO OPOZYCJI
Gdy dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, przy wykonywaniu władzy publicznej, do której inwestor jest inwestowany lub w celu realizacji uzasadnionego interesu właściciela, użytkownicy mają prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu z przyczyn związanych z ich sytuacją.
Przypomina się użytkownikom, że jeśli ich dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podawania przyczyn. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel zajmuje się danymi do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą się do nich odnosićdo odpowiednich sekcji tego dokumentu.
JAK ĆWICZYĆ PRAWA
W celu skorzystania z praw Użytkownika, Użytkownicy mogą kierować żądania do danych kontaktowych Właściciela wskazanych w tym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu miesiąca.
STOSOWALNOŚĆ NAJWYŻSZEGO POZIOMU ​​OCHRONY
Podczas gdy większość postanowień tego dokumentu dotyczy wszystkich Użytkowników, niektóre z nich wyraźnie podlegają stosowaniu wyższego poziomu ochrony do przetwarzania Danych Osobowych.
Ten wyższy poziom ochrony jest zawsze gwarantowany, gdy leczenie:
• jest wykonywany przez Posiadacza mającego siedzibę w UE; lub
• dotyczy Danych Osobowych Użytkowników zlokalizowanych w UE i jest funkcjonalny dla dostarczania towarów lub świadczenia usług bezpłatnie lub bezpłatnie dla takich Użytkowników; lub
• dotyczy danych osobowych użytkowników znajdujących się w UE i pozwala właścicielowi monitorować zachowanie tych użytkowników w zakresie, w jakim takie zachowanie ma miejsce w Unii.
POLITYKA COOKIE
MOTOINTERCOM.EU korzysta z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji i przeczytać szczegółowe informacje, Użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookie.

DODATKOWE INFORMACJE O TRATCJA

OBRONA W WYROKACH
Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w sądzie lub na etapie przygotowawczym jego ewentualnego ustanowienia w celu obrony przed nadużyciami związanymi z korzystaniem z MOTOINTERCOM.EU lub usług pokrewnych przez Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że ​​jest świadomy, iż Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie władz publicznych.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Na życzenie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, MOTOINTERCOM.EU może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące konkretnych Usług lub zbierania i przetwarzania Danych Osobowych.
LOGISTA SYSTEMÓW I KONSERWACJI
W przypadku potrzeb związanych z obsługą i konserwacją, MOTOINTERCOM.EU i wszelkie usługi stron trzecich wykorzystywane przez nią mogą gromadzić dzienniki systemowe, to znaczy pliki, które rejestrują interakcje i które mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.
INFORMACJE NIE ZAWARTE W NINIEJSZEJ POLITYCE
Dalsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można w dowolnym momencie zażądać od administratora danych za pomocą danych kontaktowych.
ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI "NIE PODEJMUJ"
MOTOINTERCOM.EU nie obsługujeŻądania "Nie śledź". Aby dowiedzieć się, czy korzystały z nich usługi innych firm, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z ich politykami prywatności.
ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, informując Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, o MOTOINTERCOM.EU oraz, jeżeli jest to technicznie i prawnie wykonalne, wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem jednego z dane kontaktowe posiadane przez Posiadacza. Proszę zatem regularnie sprawdzać tę stronę, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole. Jeżeli modyfikacje dotyczą zabiegów, których podstawą prawną jest zgoda, kontroler w razie potrzeby ponownie zbierze zgodę Użytkownika.
DEFINICJE I REFERENCJE PRAWNE
DANE OSOBISTE (LUB DANE)
Stanowi ona dane osobowe wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, również w związku z wszelkimi innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.
DANE WYKORZYSTANIA
Informacje te są automatycznie gromadzone przez MOTOINTERCOM.EU (również z aplikacji stron trzecich zintegrowanych z MOTOINTERCOM.EU), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkownika, którełączę się z MOTOINTERCOM.EU, adresami w notacji Uniform Resource Identifier (URI), czasem żądania, metodą używaną podczas przesyłania żądania do serwera, wielkością pliku uzyskanego w odpowiedzi, kodem numerycznym wskazującym status odpowiedź od serwera (dobre zamówienie, błąd itp.), kraj pochodzenia, przeglądarkę i cechy systemu operacyjnego używane przez odwiedzającego, różne czasowe konotacje wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły związane z trasa prowadzona w ramach Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji stron, z którymi się konsultowano, do parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem IT Użytkownika.
USER
Osoba korzystająca z MOTOINTERCOM.EU, która, o ile nie wskazano inaczej, pokrywa się z zainteresowaną stroną.
ZAINTERESOWANY
Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.
ODPOWIEDZIALNY ZA LECZENIE (LUB ODPOWIEDZIALNY)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Właściciela, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
UCHWYT LECZENIA (LUB UCHWYT)
Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, podmiot świadczący usługi lub inny organ, który indywidualnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych iprzyjęte instrumenty, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i użytkowaniem MOTOINTERCOM.EU. Kontroler danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem MOTOINTERCOM.EU.
MOTOINTERCOM.EU (ANI TEJ APLIKACJA)
Sprzęt lub oprogramowanie, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są dane osobowe użytkowników.
SERVICE
Usługa świadczona przez MOTOINTERCOM.EU zdefiniowana w odpowiednich warunkach (jeśli istnieją) na tej stronie / aplikacji.
UNIA EUROPEJSKA (LUB UE)
O ile nie wskazano inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w niniejszym dokumencie zostaną rozszerzone na wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejski Obszar Gospodarczy.
COOKIES
Mała część danych przechowywanych w urządzeniu użytkownika.
WIDEO
Zapewnia dostęp do filmów przesłanych przez użytkownika oraz do tych, w których zostały oznaczone.
REFERENCJE PRAWNE
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest sporządzane na podstawie wielu systemów legislacyjnych, w tym artykułów 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.
O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie MOTOINTERCOM.EU MOTOINTERCOM.IT SCOOTERSHOP.IT.

Product added to wishlist