Snel contact
https://motointercom.eu/shop/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/5ff0a77b3fffd.jpg

PRIVACY BELEID VAN MOTOINTERCOM.EU
MOTOINTERCOM.EU verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.
Gebruikers kunnen verschillende beschermingsniveaus hebben. Sommige gebruikers genieten daarom van superieure bescherming. Verdere informatie over de beschermingscriteria is te vinden in de sectie over toepasbaarheid.
GEGEVENSVERWERKENDE HOUDER
Alle moto door Eliggi Umberto, Via Ennio Visca 55 00048 Nettuno P.iva 00383871001
E-mailadres van de eigenaar: [email protected]
SOORTEN GEGEVENS IN GEGEVENS
Onder de persoonlijke informatie verzameld door MOTOINTERCOM.EU, hetzij onafhankelijk of via derden, zijn: Cookies, Gebruiksgegevens, e-mail, Video en Gegevens gecommuniceerd tijdens het gebruik van de dienst.
Volledige informatie over elk type verzamelde gegevens vindt u in de specifieke delen van dit privacybeleid of via specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld. Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van MOTOINTERCOM.EU. Tenzij anders aangegeven, zijn alle door MOTOINTERCOM.EU gevraagde gegevens verplicht. Als de gebruiker weigert om deze te communiceren, kan het voor MOTOINTERCOM.EU onmogelijk zijn om de service te verlenen. In gevallen waar MOTOINTERCOM.EU bepaalde gegevens als optioneel aanduidt, zijn gebruikers vrij om asteners te gebruikenik van het communiceren van dergelijke Gegevens, zonder dat dit enige consequentie heeft voor de beschikbaarheid van de Service of voor de werking ervan. Gebruikers die twijfels hebben over welke gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd contact op te nemen met de eigenaar. Elk gebruik van cookies - of andere trackingtools - door MOTOINTERCOM.EU of externe serviceproviders die door MOTOINTERCOM.EU worden gebruikt, tenzij anders aangegeven, is bedoeld om de door de gebruiker gevraagde service te leveren. de aanvullende doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid worden beschreven, indien beschikbaar.
De gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid van de persoonlijke gegevens van derden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door MOTOINTERCOM.EU en garandeert het recht om deze te communiceren of te verspreiden, waardoor de eigenaar wordt vrijgesteld van enige aansprakelijkheid jegens derden.
METHODE EN PLAATS VAN DE BEHANDELING VAN GEGEVENS VAN GEGEVENS
BEHANDELINGSMODUS
De controller neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. De verwerking gebeurt met behulp van IT- en / of telematicatoepassingen, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de verantwoordelijke voor de verwerking kunnen in sommige gevallen andere partijen die betrokken zijn bij de MOTOINTERCOM.EU-organisatie toegang hebben tot de gegevens (administratief, commercieel, marketing, legaal, amsysteembeheerders) of externe onderwerpen (als leveranciers van technische diensten van derden, postaanbieders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) ook benoemde, indien nodig, gegevensverwerkers door de gegevensbeheerder. De bijgewerkte lijst met managers kan altijd worden aangevraagd bij de Data Controller.
RECHTSGRONDSLAG VAN BEHANDELING
De Houder verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker in het geval een van de volgende voorwaarden bestaat:
• de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsgebieden kan de Eigenaar geautoriseerd zijn om Persoonsgegevens te verwerken zonder de toestemming van de Gebruiker of een van de hieronder vermelde rechtsgrondslagen, zolang de Gebruiker geen bezwaar maakt ("opt-out") deze behandeling. Dit is echter niet van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens wordt geregeld door Europese wetgeving met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens;
• de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met de Gebruiker en / of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
• de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen;
• verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of voor de uitoefening van openbaar gezag door de houder;
• verwerking noodzakelijk is voor het nastreven van het legitieme belang van de eigenaar of van uRZI.
In ieder geval is het altijd mogelijk om de eigenaar te vragen de concrete rechtsgrondslag van elke behandeling te verduidelijken en in het bijzonder om aan te geven of de behandeling gebaseerd is op de wet waarin een contract voorziet of noodzakelijk is om een ​​contract te sluiten.
PLACE
De gegevens worden verwerkt in de operationele hoofdkantoren van de gegevenscontroller en op elke andere plaats waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar. De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden overgedragen aan een ander land dan dat waarin de gebruiker zich bevindt. Voor verdere informatie over de verwerkingssite kan de gebruiker verwijzen naar de sectie over de verwerking van persoonlijke gegevens.
In het geval van superieure bescherming heeft de gebruiker het recht informatie in te winnen over de rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie van internationaal publiekrecht of bestaande uit twee of meer landen, zoals bijvoorbeeld de VN, evenals over de veiligheidsmaatregelen genomen door de eigenaar om de gegevens te beschermen.Als een van de hierboven beschreven overdrachten plaatsvindt, kan de gebruiker verwijzen naar de respectieve secties van dit document of informatie van de eigenaar opvragen door hem aan het einde te contacteren bij de opening.
BEWEGINGSPERIODE
De gegevens worden verwerkt en opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden pwaarvoor ze werden verzameld.
daarom:
• Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van het contract is voltooid.
• Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, blijven behouden totdat aan die rente is voldaan. De gebruiker kan nadere informatie verkrijgen over het legitieme belang dat de eigenaar nastreeft in de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de gegevensbeheerder.
Wanneer de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, kan de Data Controller de Persoonsgegevens voor een langere periode bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Bovendien kan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verplicht om persoonlijke gegevens gedurende een langere periode te bewaren in overeenstemming met een wettelijke verplichting of een bevel van een autoriteit. Aan het einde van de bewaarperiode worden de persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kan aan het einde van deze termijn het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet langer worden uitgeoefend.
DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING VERZAMELD
De Gegevens betreffende de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te leveren, evenals voor de volgende doeleinden: Statistieken, Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Commerciële aansluiting, Platform- en hostingdiensten, Contactbeheer en overdracht van gegevens.berichten, bekijken van inhoud van externe platforms, beheren van betalingen en interactie met live chatplatformen.
Voor meer gedetailleerde informatie over de doeleinden van de verwerking en over de Persoonsgegevens die concreet relevant zijn voor elk doel, kan de Gebruiker verwijzen naar de relevante secties van dit document.
DETAILS OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en het gebruik van de volgende diensten:
BEHEER VAN CONTACTEN EN VERZENDENDE BERICHTEN
Met dit type service kunt u een database met e-mailcontacten, telefooncontacten of contactpersonen van een ander type beheren die worden gebruikt om met de gebruiker te communiceren. Deze services kunnen ons ook in staat stellen om gegevens te verzamelen met betrekking tot de datum en het tijdstip waarop de berichten worden weergegeven door de gebruiker, evenals de interactie van de gebruiker met hen, zoals informatie over klikken op de links die in de berichten zijn ingevoegd.

BETALINGSBEHEER
Met de betalingsbeheerdiensten kan MOTOINTERCOM.EU betalingen verwerken met een creditcard, bankoverschrijving of andere instrumenten. De gegevens die voor de betaling worden gebruikt, worden rechtstreeks door de gevraagde betalingsdienstaanbieder verkregen zonder op enigerlei wijze te worden verwerkt door MOTOINTERCOM.EU. Sommige van deze services kunnen ook toestaande geplande verzending van berichten naar de gebruiker, zoals e-mails met facturen of meldingen met betrekking tot de betaling.
PAYPAL (PAYPAL)
PayPal is een betalingsservice die wordt aangeboden door PayPal Inc., waarmee de gebruiker online betalingen kan verrichten.
Verzamelde persoonlijke gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Verwerking: Raadpleeg het privacybeleid van Paypal - Privacybeleid.

INTERACTIE MET SOCIAAL NETWERK EN EXTERNE PLATFORMEN
Dit type service maakt interactie mogelijk met sociale netwerken of met andere externe platforms, rechtstreeks vanaf de MOTOINTERCOM.EU-pagina's. De interacties en informatie verkregen door MOTOINTERCOM.EU zijn in ieder geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de Gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk. Als een interactieservice met sociale netwerken is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als de gebruikers de service niet gebruiken, dezelfde verkeersgegevens worden verzameld met betrekking tot de pagina's waarin deze is geïnstalleerd.
+1 KNOP EN SOCIALE WIDGETS VAN GOOGLE + (GOOGLE INC.)
De + 1-knop en Google+ sociale widgets zijn services voor interactie met het Google+ sociale netwerk, aangeboden door Google Inc.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Verwerkingspunt: Verenigde Staten - Privacybeleid. Persoon die zich houdt aan het privacyschild.
De "Vind ik leuk" -knop en Facebook sociale widgets zijn interactiediensten met het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook, Inc.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Verwerkingspunt: Verenigde Staten - Privacybeleid. Persoon die zich houdt aan het privacyschild.
TWITERTOETS EN TWITTER'S SOCIALE WIDGETS (TWITTER, INC.)
De Tweet-knop en sociale widgets van Twitter zijn interactiediensten met het sociale netwerk van Twitter, geleverd door Twitter, Inc.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Verwerkingspunt: Verenigde Staten - Privacybeleid. Persoon die zich houdt aan het privacyschild.
"PIN IT" -toets en PINTEREST SOCIALE WIDGETS (PINTEREST)
De "Pin it" knop en Pinterest sociale widgets zijn diensten van interactie met het Pinterest-platform, aangeboden door Pinterest Inc.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Verwerkingspunt: Verenigde Staten - Privacybeleid.
KNOPPEN EN SOCIALE WIDGETS VAN LINKEDIN (LINKEDIN CORPORATION)
De knop en de sociale widgets van LinkedIn zijn interactiediensten met het sociale netwerk Linkedin, aangeboden door LinkedIn Corporation.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Verwerkingspunt: Verenigde Staten - Privacybeleid.
TUMBLR DRUKKNOP EN WIDGET (TUMBLR INC.)
deknop en Tumblr sociale widgets zijn diensten van interactie met het sociale netwerk van Tumblr, geleverd door Tumblr Inc.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Verwerkingspunt: Verenigde Staten - Privacybeleid.
PLATFORM EN HOSTING SERVICES
Deze services zijn ontworpen om hoofdonderdelen van MOTOINTERCOM.EU te hosten en te bedienen, waardoor het mogelijk wordt om MOTOINTERCOM.EU vanuit één platform te leveren. Deze platforms bieden de eigenaar een breed scala aan hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld analytische hulpmiddelen, voor het beheren van gebruikersregistratie, voor het beheren van opmerkingen en databases, voor e-commerce, voor het verwerken van betalingen, enz. Het gebruik van dergelijke hulpmiddelen omvat het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens. Sommige van deze services werken op geografisch verspreide servers op verschillende locaties, waardoor het moeilijk is om de exacte locatie te bepalen waar persoonlijke gegevens worden opgeslagen.
PRESTASHOP (PRESTASHOP SA)
PrestaShop is een platform dat wordt aangeboden door PrestaShop SA en waarmee de eigenaar een website die is gericht op e-commerce kan ontwikkelen, beheren en hosten.
Verzamelde persoonlijke gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.
Verwerking: Frankrijk - Privacybeleid.

STATISTIEKEN
Services metDoor in dit gedeelte te blijven, kan de Datacontroller verkeersgegevens bewaken en analyseren en worden gebruikt om het gedrag van gebruikers bij te houden.
GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens om het gebruik van MOTOINTERCOM.EU te evalueren, rapporten samen te stellen en deze te delen met andere diensten die door Google zijn ontwikkeld. Google kan de Persoonlijke gegevens gebruiken om de advertenties van zijn advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid - Afmelden. Persoon houdt zich aan het privacyschild.
WEERGAVE VAN INHOUD VANUIT EXTERNE PLATFORMEN
Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost rechtstreeks vanaf de pagina's van MOTOINTERCOM.EU bekijken en ermee communiceren. In het geval dat een service van dit type is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als de gebruikers de service niet gebruiken, dezelfde verkeersgegevens worden verzameld met betrekking tot de pagina's waarin deze is geïnstalleerd.
WIDGET INSTAGRAM (INSTAGRAM, INC.)
Instagram is een beeldvisualisatieservice beheerd door Instagram, Inc. waarmee MOTOINTERCOM.EU dergelijke inhoud op zijn pagina's kan integreren.
Persoonlijke gegevens verzameld:Cookies en gebruiksgegevens.
Verwerkingspunt: Verenigde Staten - Privacybeleid.
GEBRUIKERSRECHTEN
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de Gegevens verwerkt door de Gegevensbeheerder.
In geval van superieure bescherming kan de gebruiker alle onderstaande rechten uitoefenen. In elk ander geval kan de gebruiker contact opnemen met de eigenaar om te achterhalen welke rechten van toepassing zijn in zijn geval en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.
In het bijzonder heeft de gebruiker het recht om:
• intrekking op elk gewenst moment. De gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van zijn eerder geuite persoonlijke gegevens intrekken.
• verzet zich tegen de verwerking van uw gegevens U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer deze plaatsvindt op een andere wettelijke basis dan toestemming. Verdere details over het recht op verzet worden aangegeven in de onderstaande sectie.
• toegang tot uw gegevens De Gebruiker heeft het recht informatie te verkrijgen over de Gegevens verwerkt door de Gegevensbeheerder, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie van de verwerkte Gegevens te ontvangen.
• Verifieer en vraag om correctie. De gebruiker kan de juistheid van zijn gegevens verifiëren en de bijwerking of correctie aanvragen.
• een behandelingsbeperking krijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de beperking van de verwerking van hun Gegevens vragen. In dit geval zal de Data Controller de Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan metbewaring.
• verkrijgen van de annulering of verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de gebruiker de annulering van hun gegevens door de eigenaar aanvragen.
• uw gegevens ontvangen of laten overdragen aan een andere houder. U hebt het recht om uw gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen, vaak gebruikt en leesbaar door een automatische inrichting en, indien technisch haalbaar, om de overdracht zonder belemmering voor een andere houder te verkrijgen. Deze bepaling is van toepassing wanneer de Gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde hulpmiddelen en de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker een partij is of op contractuele maatregelen die daarmee zijn verbonden.
• een klacht indienen. De gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming of in de rechtszaal optreden.
DETAILS OVER DE TEGENOVERZICHTRECHT
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in de uitoefening van openbaar gezag waarin de houder is belegd of om een ​​legitiem belang van de eigenaar na te streven, hebben gebruikers het recht om zich te verzetten tegen de verwerking om redenen die verband houden met hun specifieke situatie.
Gebruikers worden eraan herinnerd dat als hun gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze zich zonder enige reden tegen de verwerking kunnen verzetten. Om te weten te komen of de eigenaar omgaat met gegevens voor directmarketingdoeleinden, kunnen gebruikers ernaar verwijzennaar de respectieve delen van dit document.
HOE DE RECHTEN TE UITOEFENEN
Om de rechten van de Gebruiker uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de Eigenaar die in dit document worden vermeld. De verzoeken worden kosteloos gestort en zo snel mogelijk door de Eigenaar verwerkt, in elk geval binnen een maand.
TOEPASBAARHEID VAN HET SUPERIEURE BESCHERMINGSNIVEAU
Hoewel de meeste bepalingen van dit document op alle Gebruikers van toepassing zijn, zijn sommige uitdrukkelijk onderworpen aan de toepasselijkheid van een hoger beschermingsniveau voor de verwerking van Persoonsgegevens.
Dit hogere beschermingsniveau is altijd gegarandeerd wanneer de behandeling:
• wordt uitgevoerd door een Houder gevestigd in de EU; of
• betreft persoonsgegevens van gebruikers die zich in de EU bevinden en die functioneel zijn voor de levering van goederen of diensten tegen betaling of gratis voor dergelijke gebruikers; of
• betreft persoonsgegevens van gebruikers in de EU en stelt de eigenaar in staat het gedrag van deze gebruikers te controleren voor zover dergelijk gedrag plaatsvindt binnen de Unie.
COOKIEBELEID
MOTOINTERCOM.EU maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie en om de gedetailleerde informatie te lezen, kan de gebruiker het cookiebeleid raadplegen.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE TRATTION

DEFENSIE IN ARRESTEN
De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar worden gebruikt voor de rechtbank of in de voorbereidende fase van zijn mogelijke vestiging voor de verdediging tegen misbruik bij het gebruik van MOTOINTERCOM.EU of aanverwante diensten door de gebruiker. De gebruiker verklaart kennis te hebben van het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking mogelijk verplicht is om de gegevens openbaar te maken op bevel van de overheid.
SPECIFIEKE INFORMATIE
Op verzoek van de Gebruiker kan MOTOINTERCOM.EU, naast de informatie in dit privacybeleid, de Gebruiker aanvullende en contextuele informatie verschaffen met betrekking tot specifieke Services of de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens.
SYSTEEM- EN ONDERHOUDSBLAD
Voor behoeften in verband met bediening en onderhoud kunnen MOTOINTERCOM.EU en alle door hem gebruikte diensten van derden systeemlogboeken verzamelen, dat wil zeggen bestanden die de interacties registreren en die mogelijk ook persoonlijke gegevens bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.
INFORMATIE DIE NIET IN DIT BELEID IS OPGENOMEN
Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de gegevensbeheerder met behulp van de contactgegevens.
ANTWOORD OP DE VERZOEKEN "NIET VOLGEN"
MOTOINTERCOM.EU ondersteunt de"Do Not Track" -verzoeken. Om te weten te komen of de gebruikte services van derden hen ondersteunen, wordt de gebruiker uitgenodigd om zijn respectieve privacybeleid te raadplegen.
WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
De Data Controller behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door Gebruikers op deze pagina en, indien mogelijk, op MOTOINTERCOM.EU te informeren en, indien technisch en juridisch haalbaar, door een kennisgeving aan Gebruikers te sturen via een van de contactgegevens van de houder. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging die onderaan staat aangegeven. Als de wijzigingen betrekking hebben op behandelingen waarvan de rechtsgrondslag toestemming is, verzamelt de controller, indien nodig, de toestemming van de gebruiker opnieuw.
DEFINITIES EN WETTELIJKE VERWIJZINGEN
PERSOONSGEGEVENS (OF GEGEVENS)
Het zijn persoonsgegevens die alle informatie bevatten die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een fysieke persoon identificeert of identificeert.
GEGEVENS VAN GEBRUIK
Deze informatie wordt automatisch verzameld via MOTOINTERCOM.EU (ook van toepassingen van derden die zijn geïntegreerd in MOTOINTERCOM.EU), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van de door de gebruiker gebruikte computers dieik verbind met MOTOINTERCOM.EU, de adressen in de Uniform Resource Identifier (URI) -notatie, de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt bij het doorsturen van het verzoek naar de server, de grootte van het bestand dat is verkregen als reactie, de numerieke code die de status van de aanvraag aangeeft reactie van de server (goede volgorde, fout, enz.) het land van herkomst, de browser- en besturingssysteemkenmerken die de bezoeker gebruikt, de verschillende tijdelijke connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die aan elke pagina is besteed) en de details met betrekking tot de route gevolgd binnen de Applicatie, met bijzondere verwijzing naar de volgorde van de geraadpleegde pagina's, naar de parameters gerelateerd aan het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.
USER
De persoon die MOTOINTERCOM.EU gebruikt en die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de belanghebbende.
INTERESSE
De natuurlijke persoon naar wie de persoonsgegevens verwijzen.
VERANTWOORDELIJK VOOR BEHANDELING (OF VERANTWOORDELIJK)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere entiteit die persoonsgegevens namens de Eigenaar verwerkt, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.
HOUDER VAN BEHANDELING (OF HOUDER)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, afzonderlijk of samen met anderen, het doel en de middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens ende aangenomen instrumenten, inclusief de beveiligingsmaatregelen in verband met de werking en het gebruik van MOTOINTERCOM.EU. De Data Controller is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van MOTOINTERCOM.EU.
MOTOINTERCOM.EU (OF DEZE APPLICATIE)
De hardware of softwaretool waarmee de persoonlijke gegevens van gebruikers worden verzameld en verwerkt.
SERVICE
De Service aangeboden door MOTOINTERCOM.EU zoals gedefinieerd in de relevante voorwaarden (indien van toepassing) op deze site / applicatie.
EUROPESE UNIE (OF EU)
Tenzij anders aangegeven, wordt elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.
COOKIES
Klein deel van de gegevens opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.
VIDEO
Biedt toegang tot video's die de gebruiker heeft geüpload en tot die waarin ze zijn getagd.
JURIDISCHE REFERENTIES
Deze privacyverklaring wordt opgesteld op basis van meerdere wettelijke systemen, waaronder artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.
Tenzij anders vermeld, heeft deze privacyverklaring alleen betrekking op MOTOINTERCOM.EU MOTOINTERCOM.IT SCOOTERSHOP.IT.

Product added to wishlist