Γρήγορη επαφή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ MOTOINTERCOM.EU
Το MOTOINTERCOM.EU συλλέγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του.
Οι χρήστες ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας. Επομένως, ορισμένοι χρήστες απολαμβάνουν ανώτερη προστασία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια προστασίας βρίσκονται στην ενότητα εφαρμογής.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όλα τα Moto από την Eliggi Umberto, Via Ennio Visca 55 00048 Nettuno P.iva 00383871001
Ηλεκτρονική διεύθυνση του ιδιοκτήτη: info@motointercom.eu
ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ
Μεταξύ των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από το MOTOINTERCOM.EU, ανεξάρτητα ή μέσω τρίτων, υπάρχουν: Cookies, Δεδομένα χρήσης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, βίντεο και δεδομένα που κοινοποιούνται κατά τη χρήση της υπηρεσίας.
Οι πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στα ειδικά τμήματα αυτής της πολιτικής απορρήτου ή μέσω συγκεκριμένων κειμένων πληροφοριών που εμφανίζονται πριν συλλεχθούν τα δεδομένα. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, στην περίπτωση των Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση του MOTOINTERCOM.EU. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δεδομένα που ζητούνται από το MOTOINTERCOM.EU είναι υποχρεωτικά. Εάν ο χρήστης αρνηθεί να επικοινωνήσει μαζί του, ενδέχεται να είναι αδύνατο για την MOTOINTERCOM.EU να παρέχει την υπηρεσία. Σε περιπτώσεις όπου το MOTOINTERCOM.EU υποδεικνύει ορισμένα Δεδομένα ως προαιρετικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να υποστηρίζουνi από την κοινοποίηση τέτοιων δεδομένων, χωρίς αυτό να έχει συνέπειες για τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ή για τη λειτουργία της. Οι χρήστες που έχουν αμφιβολίες σχετικά με τα δεδομένα που είναι υποχρεωτικά, ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τον ιδιοκτήτη. Οποιαδήποτε χρήση των Cookies - ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης - από το MOTOINTERCOM.EU ή τρίτους παροχείς υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από το MOTOINTERCOM.EU, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, προορίζεται να παρέχει την Υπηρεσία που ζητά ο Χρήστης, επιπλέον τους επιπρόσθετους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο και στην Πολιτική cookie, εάν υπάρχει.
Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη των Προσωπικών Δεδομένων τρίτων που αποκτήθηκαν, δημοσιεύθηκαν ή μοιράστηκαν από το MOTOINTERCOM.EU και εγγυήθηκαν ότι έχουν το δικαίωμα να επικοινωνούν ή να τα διαδίδουν, απελευθερώνοντας τον ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι τρίτων.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο ελεγκτής λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την άνευ αδείας πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής ή / και τηλεματικής, με οργανωτικές μεθόδους και λογική που συνδέεται στενά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Εκτός από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλα μέρη που συμμετέχουν στον οργανισμό MOTOINTERCOM.EU ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα (διοικητικά, εμπορικά, εμπορικά, νομικά,διαχειριστές συστημάτων) ή εξωτερικά υποκείμενα (ως προμηθευτές τεχνικών υπηρεσιών τρίτων, ταχυδρομικών φορέων, παρόχων φιλοξενίας, εταιρειών πληροφορικής, οργανισμών επικοινωνίας) επίσης διορίζουν, αν χρειαστεί, επεξεργαστές δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Ο ενημερωμένος κατάλογος των διαχειριστών μπορεί πάντα να ζητηθεί από τον ελεγκτή δεδομένων.
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη σε περίπτωση που υπάρχει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
• ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ο κάτοχος μπορεί να εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη ή άλλη νομική βάση που ορίζεται παρακάτω, εφόσον ο χρήστης δεν αντιτάσσεται ("opt-out") σε αυτή τη θεραπεία. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης με τον χρήστη και / ή την εκτέλεση των προσυμβατικών μέτρων.
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Κάτοχο.
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη του νόμιμου συμφέροντος του ιδιοκτήτη ή σαςrzi.
Εν πάση περιπτώσει, είναι πάντοτε δυνατόν να ζητηθεί από τον κάτοχο να αποσαφηνίσει τη συγκεκριμένη νομική βάση κάθε θεραπείας και ειδικότερα να διευκρινίσει εάν η θεραπεία βασίζεται στη νομοθεσία, η οποία προβλέπεται από σύμβαση ή είναι αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης.
ΤΟΠΟΣ
Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στην επιχειρησιακή έδρα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στη μεταποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη χώρα από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο χρήστης. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο επεξεργασίας, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα που αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.
Σε περίπτωση ανώτερης προστασίας, ο Χρήστης δικαιούται να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό δημοσίου διεθνούς δικαίου ή που αποτελείται από δύο ή περισσότερες χώρες, για παράδειγμα, τον ΟΗΕ, καθώς και για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει ο ιδιοκτήτης για την προστασία των δεδομένων.Αν πραγματοποιηθεί μία από τις παραπάνω μεταφορές, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου ή να ζητήσει πληροφορίες από τον ιδιοκτήτη επικοινωνώντας μαζί του στο τέλος στο άνοιγμα.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Τα δεδομένα επεξεργάζονται και αποθηκεύονται για το χρόνο που απαιτείται για τους σκοπούς pγια τα οποία συλλέχθηκαν.
Ως εκ τούτου:
• Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη και του χρήστη θα διατηρηθούν μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης.
• Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με το νόμιμο συμφέρον του ελεγκτή δεδομένων θα διατηρηθούν μέχρις ότου επιτευχθούν αυτοί οι τόκοι. Ο Χρήστης μπορεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το νόμιμο συμφέρον που επιδιώκει ο Κάτοχος στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Ελεγκτή Δεδομένων.
Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, ο Ελεγκτής Δεδομένων μπορεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως ότου ανακληθεί η συναίνεση. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με νομική υποχρέωση ή εντολή αρχής. Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Ως εκ τούτου, στο τέλος αυτής της περιόδου δεν μπορεί πλέον να ασκηθεί το δικαίωμα πρόσβασης, ακύρωσης, διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα Δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Στατιστικές, Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, Εμπορική Συνεργασία, Πλατφόρμα και υπηρεσίες φιλοξενίας, Διαχείριση επαφών και διαβίβαση δεδομένων.μηνύματα, προβολή περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες, διαχείριση πληρωμών και αλληλεπίδραση με πλατφόρμες ζωντανής συνομιλίας.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας και τα Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα κάθε σκοπό, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιούν τις ακόλουθες υπηρεσίες:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε μια βάση δεδομένων με επαφές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές τηλεφώνου ή επαφές οποιουδήποτε άλλου τύπου που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία με τον Χρήστη. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν επίσης να μας επιτρέψουν να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα που τα μηνύματα εμφανίζονται από τον Χρήστη, καθώς και την αλληλεπίδραση του Χρήστη μαζί τους, όπως πληροφορίες σχετικά με τα κλικ των συνδέσμων που έχουν εισαχθεί στα μηνύματα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Οι υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών επιτρέπουν στο MOTOINTERCOM.EU να επεξεργάζεται τις πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας, τραπεζικής μεταφοράς ή άλλων μέσων. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την πληρωμή αποκτώνται απευθείας από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που ζητήθηκε χωρίς να υποβληθεί σε καμία επεξεργασία από το MOTOINTERCOM.EU. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες θα μπορούσαν επίσης να επιτρέψουντην προγραμματισμένη αποστολή μηνυμάτων στον Χρήστη, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν τιμολόγια ή ειδοποιήσεις σχετικά με την πληρωμή.
PAYPAL (PAYPAL)
Το PayPal είναι μια υπηρεσία πληρωμών που παρέχεται από την PayPal Inc., η οποία επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιεί πληρωμές στο διαδίκτυο.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: διάφοροι τύποι δεδομένων όπως καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.
Τόπος επεξεργασίας: Συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου του Paypal - Πολιτική απορρήτου.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει την αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα ή με άλλες εξωτερικές πλατφόρμες, απευθείας από τις σελίδες του MOTOINTERCOM.EU. Οι αλληλεπιδράσεις και οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν από το MOTOINTERCOM.EU υπόκεινται πάντοτε στις ρυθμίσεις απορρήτου του Χρήστη σχετικά με κάθε κοινωνικό δίκτυο. Εάν είναι εγκατεστημένη μια υπηρεσία αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα, είναι πιθανό, ακόμη και αν οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία, τα ίδια δεδομένα συλλογής δεδομένων σχετικά με τις σελίδες στις οποίες είναι εγκατεστημένα.
ΚΟΥΜΠΙ +1 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ GOOGLE + (GOOGLE INC.)
Το κουμπί +1 και τα κοινωνικά widget Google+ είναι υπηρεσίες για αλληλεπίδραση με το κοινωνικό δίκτυο Google+, το οποίο παρέχεται από την Google Inc.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες - Πολιτική απορρήτου. Πρόσωπο που συμμορφώνεται με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
Μου αρέσει το κουμπιά και οι κοινωνικές ευχές του FACEBOOK (FACEBOOK, INC.)
Το κουμπί "Όπως" και τα κοινωνικά widget του Facebook αποτελούν υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Facebook, το οποίο παρέχεται από το Facebook, Inc.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες - Πολιτική απορρήτου. Πρόσωπο που συμμορφώνεται με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
ΚΟΥΜΠΙ TWITER ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ TWITTER (TWITTER, INC.)
Το κουμπί Twitter και τα κοινωνικά widget του Twitter είναι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο του Twitter, το οποίο παρέχεται από το Twitter, Inc.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες - Πολιτική απορρήτου. Πρόσωπο που συμμορφώνεται με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
ΚΩΔΙΚΟ "PIN IT" ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ (PINTEREST)
Το πλήκτρο "Pin it" και τα κοινωνικά widget Pinterest είναι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με την πλατφόρμα Pinterest, που παρέχεται από την Pinterest Inc.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες - Πολιτική απορρήτου.
ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ LINKEDIN (LINKEDIN CORPORATION)
Το κουμπί και τα κοινωνικά widgets του LinkedIn είναι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Linkedin, το οποίο παρέχεται από τη LinkedIn Corporation.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες - Πολιτική απορρήτου.
ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ WIDGET (TUMBLR INC.)
οκαι τα κοινωνικά widget Tumblr είναι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Tumblr, που παρέχεται από την Tumblr Inc.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες - Πολιτική απορρήτου.
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HOSTING
Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν και να λειτουργούν βασικά στοιχεία του MOTOINTERCOM.EU, καθιστώντας δυνατή την προμήθεια του MOTOINTERCOM.EU από μια ενιαία πλατφόρμα. Αυτές οι πλατφόρμες παρέχουν στον Ιδιοκτήτη ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, όπως για παράδειγμα εργαλεία ανάλυσης, για τη διαχείριση της εγγραφής χρηστών, τη διαχείριση σχολίων και βάσεων δεδομένων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την επεξεργασία πληρωμών κ.λπ. Η χρήση τέτοιων εργαλείων περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες λειτουργούν μέσω γεωγραφικά διασκορπισμένων διακομιστών σε διαφορετικές τοποθεσίες, καθιστώντας δύσκολο τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης όπου αποθηκεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα.
PRESTASHOP (PRESTASHOP AE)
Το PrestaShop είναι μια πλατφόρμα που παρέχεται από την PrestaShop SA η οποία επιτρέπει στον Ιδιοκτήτη να αναπτύξει, να λειτουργήσει και να φιλοξενήσει μια ιστοσελίδα αφιερωμένη στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: διάφοροι τύποι δεδομένων όπως καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.
Τόπος επεξεργασίας: Γαλλία - Πολιτική απορρήτου.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Υπηρεσίες μεπου διατηρούνται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον ελεγκτή δεδομένων να παρακολουθεί και να αναλύει δεδομένα κίνησης και χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών.
ΑΝΑΛΥΣΗ GOOGLE (GOOGLE INC.)
Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Η Google χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για την αξιολόγηση της χρήσης του MOTOINTERCOM.EU, τη σύνταξη αναφορών και τη διανομή τους με άλλες υπηρεσίες που αναπτύσσει η Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να προσωποποιήσει τις διαφημίσεις του διαφημιστικού της δικτύου.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Εξαίρεση. Πρόσωπο που συμμορφώνεται με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας σάς επιτρέπει να βλέπετε περιεχόμενο που φιλοξενείται σε εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες του MOTOINTERCOM.EU και να αλληλεπιδράτε μαζί τους. Σε περίπτωση που μια υπηρεσία αυτού του τύπου είναι εγκατεστημένη, είναι πιθανό, ακόμη και αν οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία, τα ίδια δεδομένα συλλογής δεδομένων σχετικά με τις σελίδες στις οποίες έχει εγκατασταθεί.
WIDGET INSTAGRAM (INSTAGRAM, INC.)
Το Instagram είναι μια υπηρεσία απεικόνισης εικόνων που διαχειρίζεται η Instagram, Inc. η οποία επιτρέπει στο MOTOINTERCOM.EU να ενσωματώνει ένα τέτοιο περιεχόμενο στις σελίδες του.
Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα:Cookies και δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες - Πολιτική απορρήτου.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι χρήστες μπορούν να ασκούν ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.
Σε περίπτωση ανώτερης προστασίας, ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη για να μάθει ποια δικαιώματα ισχύουν στην περίπτωσή του και πώς να τα ασκήσει.
Ειδικότερα, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα:
• να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ο Χρήστης μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που είχε εκφράσει προηγουμένως.
• να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Μπορεί να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας όταν συμβαίνει σε άλλη νομική βάση εκτός από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα της αντιπολίτευσης αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα.
• πρόσβαση στα δεδομένα σας Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λαμβάνει ένα αντίγραφο των επεξεργασμένων δεδομένων.
• επαληθεύστε και ζητήστε διόρθωση. Ο Χρήστης μπορεί να επαληθεύσει την ορθότητα των Δεδομένων του και να ζητήσει την ενημέρωση ή τη διόρθωσή του.
• να αποκτήσετε περιορισμό της θεραπείας. Όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων του. Στην περίπτωση αυτή ο Ελεγκτής Δεδομένων δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τονσυντήρησης.
• να αποκτήσετε την ακύρωση ή την κατάργηση των Προσωπικών Δεδομένων. Όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση των Δεδομένων του από τον Κάτοχο.
• να λαμβάνετε τα δεδομένα σας ή να τα μεταφέρετε σε άλλο κάτοχο. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένη μορφή, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως και μπορούν να διαβαστούν με αυτόματη συσκευή και, όπου αυτό είναι εφικτό από τεχνικής απόψεως, να επιτύχετε τη μεταφορά χωρίς εμπόδια σε άλλο κάτοχο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται όταν τα Δεδομένα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα εργαλεία και η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε μια σύμβαση της οποίας ο Χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή σε συμβατικά μέτρα που συνδέονται με αυτό.
• να προτείνει μια καταγγελία. Ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων ή να ενεργήσει ενώπιον του δικαστηρίου.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΦΙΞΗΣ
Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία προς το δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας στην οποία έχει επενδυθεί ο Κάτοχος ή για την άσκηση νόμιμου συμφέροντος του Κατόχου, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.
Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι εάν τα δεδομένα τους υποβληθούν σε επεξεργασία για λόγους άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία χωρίς να παραθέσουν τυχόν λόγους. Για να διαπιστώσετε εάν ο κάτοχος ασχολείται με δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται σε αυτάστα αντίστοιχα τμήματα αυτού του εγγράφου.
ΠΩΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Για την άσκηση των δικαιωμάτων του Χρήστη, οι Χρήστες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα στοιχεία επικοινωνίας του Ιδιοκτήτη που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. Οι αιτήσεις κατατίθενται δωρεάν και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κύριο το συντομότερο δυνατόν, εν πάση περιπτώσει μέσα σε ένα μήνα.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ενώ οι περισσότερες από τις διατάξεις του παρόντος εγγράφου ισχύουν για όλους τους χρήστες, ορισμένοι από αυτούς υπόκεινται ρητώς στην εφαρμογή υψηλότερου επιπέδου προστασίας στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αυτό το υψηλότερο επίπεδο προστασίας είναι πάντα εγγυημένο όταν η θεραπεία:
• εκτελείται από κάτοχο εγκατεστημένο στην ΕΕ · ή
• αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών που είναι εγκατεστημένα στην ΕΕ και λειτουργεί για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή δωρεάν στους Χρήστες αυτούς. ή
• αφορά Προσωπικά Δεδομένα χρηστών που βρίσκονται στην ΕΕ και επιτρέπει στον Ιδιοκτήτη να παρακολουθεί τη συμπεριφορά αυτών των Χρηστών, στο μέτρο που η συμπεριφορά αυτή λαμβάνει χώρα εντός της Ένωσης.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIE
Το MOTOINTERCOM.EU χρησιμοποιεί cookies. Για να μάθετε περισσότερα και να διαβάσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες, ο Χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί την Πολιτική Cookies.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TRATΦΩΝ

ΑΜΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Ιδιοκτήτη στο δικαστήριο ή στα προπαρασκευαστικά στάδια της ενδεχόμενης εγκατάστασης του για προστασία από καταχρήσεις κατά τη χρήση του MOTOINTERCOM.EU ή σχετικών Υπηρεσιών από τον Χρήστη. Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο Ελεγκτής Δεδομένων ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα Δεδομένα με εντολή των δημόσιων αρχών.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατόπιν αιτήματος του Χρήστη, εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, το MOTOINTERCOM.EU μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και σχετικές πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Για ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση, το MOTOINTERCOM.EU και οι υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτόν ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία καταγραφής του συστήματος, δηλαδή αρχεία που καταγράφουν τις αλληλεπιδράσεις και τα οποία ενδέχεται επίσης να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP του Χρήστη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορούν να ζητηθούν ανά πάσα στιγμή στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ "ΜΗ ΜΗΝ ΤΑΞΙΔΕΤΕ"
Το MOTOINTERCOM.EU δεν υποστηρίζει τοΑιτήματα "Μην παρακολουθείτε". Για να διαπιστώσετε αν υποστηρίζονται από τρίτες υπηρεσίες, ο Χρήστης καλείται να συμβουλευτεί τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τους χρήστες σε αυτή τη σελίδα και, ει δυνατόν, στο MOTOINTERCOM.EU και, εφόσον είναι τεχνικά και νομικά εφικτό, στέλνοντας μια ειδοποίηση στους χρήστες μέσω ενός από τους στοιχεία επικοινωνίας που κατέχει ο κάτοχος. Συνεπώς, συμβουλευτείτε αυτή τη σελίδα τακτικά, αναφέροντας την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος. Εάν οι τροποποιήσεις αφορούν θεραπείες των οποίων η νομική βάση είναι η συγκατάθεση, ο ελεγκτής θα συλλέξει ξανά τη συγκατάθεση του χρήστη, εάν είναι απαραίτητο.
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ)
Αποτελεί προσωπικά δεδομένα οποιεσδήποτε πληροφορίες που άμεσα ή έμμεσα, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης, καθιστούν ένα φυσικό πρόσωπο αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα μέσω του MOTOINTERCOM.EU (επίσης από εφαρμογές τρίτων μερών που είναι ενσωματωμένες στο MOTOINTERCOM.EU), συμπεριλαμβανομένων: διευθύνσεων IP ή ονομάτων τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιεί ο Χρήστηςi συνδέεται με το MOTOINTERCOM.EU, τις διευθύνσεις στη σημείωση Uniform Resource Identifier (URI), την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την προώθηση του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτάται σε απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση του απάντηση από το διακομιστή (καλή σειρά, σφάλμα κλπ.) τη χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, οι διάφορες χρονικές σημασίες της επίσκεψης (για παράδειγμα ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα) διαδρομής που ακολουθείται στην Εφαρμογή, με ιδιαίτερη αναφορά στην ακολουθία των σελίδων που συμβουλεύονται, στις παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του Χρήστη.
USER
Το άτομο που χρησιμοποιεί το MOTOINTERCOM.EU ο οποίος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με τον ενδιαφερόμενο.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ)
Το φυσικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση και κάθε άλλη οντότητα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Ή ΚΑΤΟΧΟΣ)
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας ο οποίος, μεμονωμένα ή μαζί με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καιτα μέσα που εγκρίθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη χρήση του MOTOINTERCOM.EU. Ο ελεγκτής δεδομένων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο κάτοχος του MOTOINTERCOM.EU.
MOTOINTERCOM.EU (Ή ΑΥΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ)
Το εργαλείο υλικού ή λογισμικού μέσω του οποίου συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η Υπηρεσία που παρέχεται από το MOTOINTERCOM.EU όπως ορίζεται στους σχετικούς όρους (αν υπάρχουν) σε αυτόν τον ιστότοπο / εφαρμογή.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ή ΕΕ)
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο θα επεκταθεί σε όλα τα σημερινά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
COOKIES
Μικρό μέρος των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη.
VIDEO
Παρέχει πρόσβαση σε βίντεο που έχει μεταφορτώσει ο χρήστης και σε αυτά στα οποία έχει επισημανθεί με ετικέτα.
ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αυτή η δήλωση προστασίας της ιδιωτικής ζωής συντάσσεται βάσει πολλών νομοθετικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά αποκλειστικά το MOTOINTERCOM.EU MOTOINTERCOM.IT SCOOTERSHOP.IT.

Product added to wishlist