ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ MOTOINTERCOM.EU

MOTOINTERCOM.EU shromažďuje některé osobní údaje od svých uživatelů.

Uživatelé mohou podléhat různým úrovním ochrany. Někteří uživatelé proto požívají vyšší ochrany. Další informace o zásadách zabezpečení naleznete v části použitelnost.

DRŽÁK ZPRACOVÁNÍ DAT

Všechny motocykly od Eliggi Umberto, Via Ennio Visca 55 00048 Nettuno DIČ 00383871001

Kontaktní e-mail na majitele: info@motointercom.eu

TYPY SBÍRANÝCH ÚDAJŮ

Mezi osobní údaje, které MOTOINTERCOM.EU shromažďuje, nezávisle nebo prostřednictvím třetích stran, patří: Cookies, Údaje o používání, e-maily, Videa a Údaje sdělované při používání služby.

Úplné podrobnosti o každém typu shromažďovaných údajů jsou uvedeny ve vyhrazených částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím specifických informačních textů zobrazených před shromažďováním údajů. Osobní údaje mohou být volně poskytnuty Uživatelem nebo v případě Uživatelských údajů shromažďovány automaticky během používání MOTOINTERCOM.EU.

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje požadované MOTOINTERCOM.EU jsou povinné. Pokud je Uživatel odmítne sdělit, může být pro MOTOINTERCOM.EU nemožné poskytnout Službu. V případech, kdy MOTOINTERCOM.EU označí některá Data jako volitelná, mohou uživatelé upustit od sdělování takových dat, aniž by to mělo jakýkoli dopad na dostupnost Služby nebo na její provoz.

Uživatelům, kteří mají pochybnosti o tom, které údaje jsou povinné, se doporučuje kontaktovat vlastníka. Jakékoli použití souborů cookie - nebo jiných sledovacích nástrojů - ze strany MOTOINTERCOM.EU nebo vlastníků služeb třetích stran využívaných společností MOTOINTERCOM.EU, pokud není uvedeno jinak, má za účel poskytování služby požadované uživatelem, jakož i pro další účely popsané v tomto dokumentu a v Zásadách souborů cookie, pokud jsou k dispozici.

Uživatel přebírá odpovědnost za Osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím MOTOINTERCOM.EU a zaručuje, že bude mít právo je sdělovat nebo šířit, čímž zbavuje Vlastníka jakékoli odpovědnosti vůči třetím stranám.

ZPŮSOB A MÍSTO ZPRACOVÁNÍ SBÍRANÝCH ÚDAJŮ

ZPŮSOB LÉČBY

Správce údajů přijímá vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, zveřejnění, úpravě nebo zničení osobních údajů. Zpracování se provádí pomocí IT a/nebo telematických nástrojů s organizačními metodami a logikou, která se přísně vztahuje k uvedeným účelům. Kromě Správce údajů mohou v některých případech i další subjekty podílející se na organizaci MOTOINTERCOM.EU (administrativní, obchodní, marketingové, právní, správci systémů) nebo externí subjekty (například dodavatelé technických služeb třetích stran, poštovní kurýři) mít přístup k Údajům. , poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury) rovněž jmenovaní v případě potřeby jako zpracovatelé údajů Správcem údajů. Aktualizovaný seznam manažerů si lze vždy vyžádat u správce dat.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává Osobní údaje týkající se Uživatele, pokud existuje jedna z následujících podmínek:

• uživatel udělil souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů; Poznámka: V některých jurisdikcích může být správce údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje bez souhlasu uživatele nebo jiného právního základu uvedeného níže, pokud uživatel proti takovému zacházení nevznese námitky („opt-out“). To však neplatí, pokud se zpracování Osobních údajů řídí evropskou legislativou o ochraně Osobních údajů;

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy s Uživatelem a/nebo pro provedení předsmluvních opatření;

• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na Správce vztahuje;

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci svěřené Správci údajů;

• zpracování je nezbytné pro výkon oprávněného zájmu Správce údajů nebo třetích stran.

V každém případě je vždy možné požádat správce údajů o objasnění konkrétního právního základu každého zacházení a zejména upřesnění, zda se jedná o právní úpravu, upravenou smlouvou nebo nezbytnou k uzavření smlouvy.

MÍSTO

Údaje jsou zpracovávány v provozovnách Správce údajů a na jakémkoli jiném místě, kde se nacházejí strany zúčastněné na zpracování. Pro více informací kontaktujte majitele. Osobní údaje Uživatele mohou být přeneseny do jiné země, než ve které se Uživatel nachází. Pro získání dalších informací o místě zpracování může Uživatel nahlédnout do části týkající se podrobností o zpracování Osobních údajů.

V případě vyšší ochrany má Uživatel právo získat informace týkající se právního základu pro přenos Údajů mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním právem veřejným nebo sestává ze dvou či více zemí, jako je např. OSN, jakož i ohledně bezpečnostních opatření přijatých správcem údajů k ochraně údajů. Pokud dojde k jednomu z výše popsaných přenosů, může se Uživatel obrátit na příslušné části tohoto dokumentu nebo požádat správce údajů o informace tím, že jej kontaktuje. na podrobnosti uvedené v otevření.

DOBA SKLADOVÁNÍ

Údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu, kterou vyžadují účely, pro které byly shromážděny.

Proto:

• Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi Vlastníkem a Uživatelem budou uchovávány do dokončení plnění této smlouvy.

• Osobní údaje shromážděné pro účely, které lze přičíst oprávněnému zájmu Správce údajů, budou uchovávány, dokud nebude tento zájem uspokojen. Další informace týkající se oprávněného zájmu, který sleduje Správce údajů, může Uživatel získat v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním Správce údajů.

Je-li zpracování založeno na souhlasu Uživatele, může Správce osobních údajů uchovávat Osobní údaje déle, dokud není tento souhlas odvolán. Dále může být Správce v souladu se zákonnou povinností nebo z příkazu úřadu povinen uchovávat Osobní údaje po delší dobu. Po uplynutí doby uchovávání budou Osobní údaje vymazány. Po uplynutí tohoto období již proto nelze uplatňovat právo na přístup, zrušení, opravu a právo na přenositelnost údajů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ SBÍRANÝCH ÚDAJŮ

Uživatelské údaje jsou shromažďovány, aby Majitel mohl poskytovat své Služby, a také pro následující účely: Statistiky, Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami, Komerční přidružení, Platformové a hostingové služby, Správa kontaktů a zasílání zpráv, Zobrazení obsahu z externí platformy, Správa plateb a interakce s platformami živého chatu.

Pro získání dalších podrobných informací o účelech zpracování a o Osobních údajích konkrétně relevantních pro každý účel může Uživatel nahlédnout do příslušných částí tohoto dokumentu.

PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a pomocí následujících služeb:

SPRÁVA KONTAKTŮ A ODESÍLÁNÍ ZPRÁV

Komunikace s MOTOINTERCOM.EU (e-mailem, telefonicky, kontaktním formulářem)

Pokud subjekt údajů kontaktuje náš zákaznický servis e-mailem, telefonicky nebo pomocí kontaktního formuláře, můžeme zaznamenat osobní údaje, jako je jméno, poštovní adresa, telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa. Tyto údaje jsou porovnávány s údaji o zákaznících uloženými a používanými a zpracovávanými pouze v rámci společnosti pracovníky zákaznického servisu. V této souvislosti můžeme přistupovat k zákaznickému účtu subjektu údajů za účelem poskytnutí nezbytné pomoci.

SPRÁVA PLATEB

Služby správy plateb umožňují MOTOINTERCOM.EU zpracovávat platby kreditní kartou, bankovním převodem nebo jinými nástroji. Údaje použité k platbě získává přímo požadovaný správce platebních služeb, aniž by je MOTOINTERCOM.EU jakýmkoliv způsobem zpracovával. Některé z těchto služeb mohou také umožňovat plánované zasílání zpráv Uživateli, jako jsou e-maily obsahující faktury nebo oznámení o platbách.

PAYPAL (PAYPAL)

PayPal je platební služba poskytovaná společností PayPal Inc., která umožňuje uživateli provádět online platby.

Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů Paypal - https://www.paypal.com/privacy

NEXI.IT

Platební služba NEXI poskytovaná společností NEXI.IT, která umožňuje Uživateli provádět online platby.

Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů NEXI.IT - https://www.nexi.it/privacy.html

INTERAKCE SE SOCIÁLNÍMI SÍTĚMI A EXTERNÍMI PLATFORMAMI

Tento typ služby umožňuje interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo ze stránek MOTOINTERCOM.EU. Interakce a informace získané MOTOINTERCOM.EU v každém případě podléhají nastavení soukromí Uživatele týkajícího se každé sociální sítě. V případě, že je nainstalována interakční služba se sociálními sítěmi, je možné, že i když Uživatelé službu nevyužívají, shromažďuje údaje o návštěvnosti týkající se stránek, na kterých je nainstalována.

TLAČÍTKO +1 A GOOGLE + SOCIÁLNÍ WIDGETY (GOOGLE INC.)

Tlačítko +1 a sociální widgety Google+ jsou služby interakce se sociální sítí Google+, kterou poskytuje Google Inc.

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy americké – https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ Podmínkou dodržování štítu na ochranu soukromí.

Facebook Facebook Inc., 1601 SCalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA

Veškeré informace o ochraně dat Facebooku naleznete zde: https://it-it.facebook.com/about/privacy/

Facebook se připojil k EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Twitter Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94043, USA. Veškeré informace o ochraně údajů na Twitteru naleznete zde: https://twitter.com/privacy

Twitter se připojil k EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Pinterest Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko. Veškeré informace o ochraně dat na Pinterestu naleznete zde: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Youtube YouTube LLC, 901 Cherry Ave.,

San Bruno, CA 94066, USA Veškeré informace o ochraně dat na YouTube naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=d

SLUŽBY PLATFORMY A HOSTINGU

Tyto služby jsou určeny k hostování a provozování klíčových součástí MOTOINTERCOM.EU, což umožňuje poskytovat MOTOINTERCOM.EU z jediné platformy. Tyto platformy poskytují Vlastníkovi širokou škálu nástrojů, jako jsou například analytické nástroje, pro správu registrace uživatelů, pro správu komentářů a databáze, pro elektronický obchod, pro zpracování plateb atd. Používání těchto nástrojů zahrnuje shromažďování a zpracování Osobních údajů. Některé z těchto služeb fungují prostřednictvím serverů geograficky umístěných na různých místech, takže je obtížné určit přesné místo, kde jsou osobní údaje uloženy.

PRESTASHOP (PRESTASHOP SA)

PrestaShop je platforma poskytovaná společností PrestaShop SA, která umožňuje Vlastníkovi vyvíjet, provozovat a hostovat webové stránky věnované elektronickému obchodování.

Shromažďované osobní údaje: různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: Francie - https://www.prestashop.com/en/privacy-policy.

STATISTIKA

Služby obsažené v této části umožňují správci údajů sledovat a analyzovat provozní údaje a používají se ke sledování chování uživatelů.

GOOGLE ADS : Tato webová stránka používá „Google Ads“, online reklamní program od společnosti Google Inc. („Google“). Google Ads je nástroj pro sledování konverzí, který nám pomáhá analyzovat akce návštěvníků našich stránek. Jakmile uživatel klikne na reklamu zveřejněnou společností Google, uloží se do jeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies neobsahují osobní údaje, a proto se nepoužívají k osobní identifikaci. Navíc mají pouze omezenou platnost. Pokud je cookie aktivní, jsme schopni rozpoznat, že se uživatel dostal na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Proto neexistuje možnost, že by soubory cookie mohly být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků Ads. Informace získané pomocí konverzních cookies se používají za účelem vytváření statistik konverzí. Tímto způsobem známe celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a kteří byli přesměrováni na stránku obsahující značku pro měření konverzí. Nedostáváme však žádné informace, které by umožnily vaši osobní identifikaci. Zpracování se provádí na základě umění. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu nabízet cílenou reklamu a analyzovat dopad a účinnost takové reklamy.

Z důvodu transparentnosti upozorňujeme, že používáme Správce značek Google. Tento nástroj pro správu značek Google neshromažďuje osobní údaje, ale usnadňuje integraci a správu našich značek. Tagy jsou malé bloky kódu, které lze mimo jiné použít k měření návštěvnosti a chování návštěvníků, analýze dopadu online reklamy a sociálních kanálů, přizpůsobení remarketingu a cílení na základě zákaznických segmentů.veřejnost, testování a optimalizace webových stránek. Další informace o Správci značek Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/it/tagmanager/use-policy.html.

Remarketing nebo funkce „podobného publika“ společnosti Google Inc: Tato webová stránka používá funkci remarketingu nebo „podobného publika“ společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“ ). Tato funkce je určena k analýze chování a zájmů návštěvníků stránek. K analýze používání webové stránky, která tvoří základ pro vytváření reklam na základě zájmů návštěvníků, používá Google soubory cookie. Tyto soubory cookie vám umožňují zaznamenávat návštěvy webu a anonymizované údaje týkající se používání webu. Tímto způsobem se neukládají žádné osobní údaje návštěvníků webových stránek. Pokud uživatel následně navštíví jinou webovou stránku reklamní sítě Google, zobrazí se mu reklamy, které se s největší pravděpodobností týkají oblastí souvisejících s produkty a informacemi, které již dříve konzultoval. V případě potřeby jsou uživatelská data přenášena také do Spojených států. Pokud jde o předávání údajů do Spojených států, Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti. Zpracování se provádí na základě umění. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu nabízet návštěvníkům webových stránek cílenou reklamu zobrazováním personalizovaných reklam na základě zájmů návštěvníků webových stránek poskytovatele při návštěvě jiných webových stránek Obsahové sítě Google. Uživatel má právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování jeho dotčených osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Chcete-li to provést, je možné trvale zakázat používání souborů cookie společností Google stažením a instalací pluginu uvedeného na stránce, na kterou odkazuje následující odkaz: https://support.google.com/ads/answer/7395996 ? hl = to

Alternativně je možné deaktivovat soubory cookie třetích stran tak, že navštívíte deaktivační stránku iniciativy Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a budete se řídit dalšími pokyny pro odmítnutí souhlasu (opt-out) tam uvedenými. Podrobnější informace o funkci remarketingu společnosti Google a informacích o ochraně údajů naleznete na následující webové stránce: https://www.google.com/privacy/ads/

GOOGLE ANALYTICS : tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá takzvané „cookies“, tj. textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele, aby umožnily webu analyzovat, jak uživatelé web používají. Informace generované souborem cookie o používání webové stránky uživatelem se obvykle přenášejí na server Google ve Spojených státech, kde se ukládají. Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP adresy, bude IP adresa uživatele zkrácena na území členských států Evropské unie nebo jiných zemí přistupujících k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa nejprve přenesena na server Google ve Spojených státech, kde bude následně zkrácena. Google použije informace jménem provozovatele této webové stránky k vyhodnocení používání stránky uživatelem, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu.

IP adresa přenášená prohlížečem v kontextu Google Analytics nebude spojena s jinými údaji, které má Google. Zájemce má právo zabránit ukládání cookies volbou příslušného nastavení ve svém prohlížeči; upozorňujeme však, že tím nebude možné plně využít všechny funkce webu. Zájemce může rovněž odmítnout souhlas se získáváním údajů generovaných soubory cookie o používání webových stránek (včetně IP adresy) a jejich zpracování společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na odkazu https: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = it. Kliknutím na následující odkaz můžete zabránit shromažďování vašich údajů službou Google Analytics. V tomto případě bude na zařízení uživatele uložen opt-out cookie, který zabrání shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics v budoucnu při návštěvě tohoto webu: Deaktivace Google Analytics

MARKETINGOVÁ PLATFORMA GOOGLE (součástí DoubleClick by Google): Tato webová stránka nadále používá online marketingový nástroj Google Campaign Manager. Služba Campaign Manager používá soubory cookie k zobrazování reklam relevantních pro uživatele, ke zlepšení přehledů výkonu kampaní nebo k tomu, aby uživateli zabránila zobrazit stejné reklamy více než jednou. Google používá ID souboru cookie ke sledování toho, které reklamy se zobrazují v jakém prohlížeči, a zabraňuje tak jejich více než jednou zobrazení. Kromě toho může služba Campaign Manager používat ID souborů cookie ke shromažďování konverzí souvisejících s reklamními žádostmi. Jedná se například o situaci, kdy uživatel uvidí reklamu Campaign Manager a následně se stejným prohlížečem navštíví web inzerenta a něco si u něj koupí. Podle společnosti Google neobsahují soubory cookie Campaign Manager žádné informace umožňující osobní identifikaci.

Díky použitým marketingovým nástrojům se váš prohlížeč automaticky připojí přímo k serveru Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje, a proto vás na základě našich znalostí informujeme: Prostřednictvím integrace Campaign Manager od nás společnost Google získává informace, které jste zavolali. příslušnou část našeho webu nebo klikněte na reklamu. Pokud jste zaregistrováni ve službě Google, může Google návštěvu přiřadit k vašemu účtu. I když nejste registrováni u Google nebo nejste přihlášeni, poskytovatel může vaši IP adresu najít a uložit. Kromě toho nám použité soubory cookie Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) umožňují zjistit, zda provádíte akce na našem webu poté, co jste navštívili nebo klikli na některý z našich reklamních zobrazení / videí na Googlu nebo na jiné platformě prostřednictvím Campaign Manager (sledování konverzí) . Služba Campaign Manager používá tento soubor cookie k tomu, aby porozuměla obsahu, se kterým jste na našich webových stránkách interagovali, a později vám mohla zasílat cílené reklamy.

Účasti v tomto monitorovacím procesu můžete zabránit několika způsoby:

a) odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče, zejména smazáním souborů cookie třetích stran, aby se zabránilo přijímání reklam třetích stran;

b) zakázání cookies pro sledování konverzí, nastavení prohlížeče tak, aby blokoval cookies z domény googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, kde se toto nastavení smaže, pokud cookies smažete;

c) deaktivaci zájmově orientované reklamy poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „O reklamách“ prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, pod kterým bude toto nastavení v případě smazání smazáno cookies;

d) trvalou deaktivací prohlížečů Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin Dále je možné zabránit společnosti Google shromažďovat informace generované soubory cookie o používání webu a o zpracování těchto informací společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného na adrese https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=it v části „Zobrazení nastavení “, rozšíření pro deaktivaci služby Campaign Manager.

Další informace o marketingové platformě společnosti Google naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/ a obecné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policy/ privacy. Případně můžete navštívit webovou stránku Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org Společnost Google odeslaná do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

GOOGLE MAPY : zahrnujeme mapy ze služby Google Maps (jako třetí strana) Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, abychom poskytovali funkci „Najít obchod“. V námi používané variantě Map Google nejsou společnosti Google předávány žádné osobní údaje, s výjimkou IP adresy a PSČ nebo místa. Tutto Moto od Eliggi Umberto (motointercom.eu) nemá na tento přenos dat žádný vliv. Používání Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné dohledatelnosti prodejních míst, která zobrazujeme v internetovém obchodě. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. EU GDPR.

Další informace o tom, jak spravovat uživatelská data, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it.

YOUTUBE : Tato webová stránka využívá funkci společnosti YouTube, LLC pro vkládání videí z YouTube. YouTube je dceřinou společností společnosti Google Inc. Chcete-li prohlížet videa YouTube umístěná na našich webových stránkách v prvku iframe, je aktivována možnost „Režim rozšířeného soukromí“. YouTube neukládá informace o návštěvnících webových stránek. Jakmile uživatel zhlédne video na našem webu, informace se přenesou na YouTube, který je uloží. Podrobnější informace o shromažďování a používání údajů ze strany YouTube a Google, o vašich právech v tomto ohledu a o možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v prohlášení YouTube o ochraně údajů na: https : //www.youtube.com/ t/soukromí.

ZOBRAZENÍ OBSAHU Z EXTERNÍCH PLATFORM

Tento typ služby vám umožňuje prohlížet obsah hostovaný na externích platformách přímo ze stránek MOTOINTERCOM.EU a komunikovat s nimi. V případě, že je služba tohoto typu nainstalována, je možné, že i když Uživatelé službu nevyužívají, shromažďuje údaje o návštěvnosti týkající se stránek, na kterých je nainstalována.

INSTAGRAM WIDGET (INSTAGRAM, INC.)

Instagram je služba pro prohlížení obrázků spravovaná společností Instagram, Inc., která umožňuje společnosti MOTOINTERCOM.EU integrovat takový obsah do svých stránek.

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání. Místo zpracování: Spojené státy americké – https://help.instagram.com/519522125107875.

INFORMACE O COOKIES

Důsledky nezpřístupnění vašich osobních údajů

Osobní údaje zájemce jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními RGPD platnými v Evropské unii. Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů potřebujeme k uzavření smlouvy.

Upozorňujeme, že při absenci osobních údajů zájemce není možné uzavřít či poskytnout službu, ani odeslat objednané zboží!.

PŘENOS DO TŘETÍCH ZEMÍ (článek 13 + 14 odst. 1f GDPR)

Předávání osobních údajů do země za hranicemi Evropského hospodářského prostoru probíhá tak, jak je popsáno níže.

V případě zákazníků, kteří zadali objednávku v našem internetovém obchodě ze země mimo EU / EHP, dochází za účelem plnění smlouvy k předání osobních údajů do zemí, kde byla objednávka vytvořena. v rozsahu, který je nezbytný pro vyřízení objednávky nebo jak to stanoví zákon.

UŽIVATELSKÁ PRÁVA

Práva zúčastněné strany (přístup, oprava, zrušení, omezení a odpor podle čl. 13 odst. 2b RGPD)

Zájemce se může kdykoliv domáhat svých práv chráněných zákonem. V zásadě se jedná o následující práva:

právo na přístup (článek 15 RGPD);

právo na opravu (článek 16 GDPR);

právo na zrušení (článek 17 RGPD);

právo na omezení zpracování (článek 18 RGPD);

právo vznést námitku (článek 21 GDPR);

právo na přenositelnost údajů (článek 20 RGPD).

Subjekt údajů má právo kdykoli získat přístup ke svým osobním údajům, které ukládáme. Dále má právo na opravu, zablokování nebo, bez ohledu na uložení dat potřebné pro účel obchodní transakce, na výmaz osobních údajů. Na žádost o přístup odpovíme v šifrovaném režimu, abychom zajistili ochranu dat.

Abychom mohli kdykoli zvážit zablokování vašich údajů, musí být tyto údaje pro kontrolní účely uloženy v blokovém souboru. Zájemce má rovněž právo požadovat vymazání údajů, pokud neexistuje zákonná povinnost archivace. Pokud taková povinnost existuje, budou údaje na požádání zablokovány. Zájemce má právo souhlas upravit nebo odvolat zasláním adekvátního sdělení s účinkem do budoucna.

Samozřejmě vám zůstáváme plně k dispozici, abychom mohli subjekty údajů kdykoli informovat o příslušných uložených osobních údajích. Na požádání tyto údaje rádi opravíme nebo vymažeme, pokud to nebude v rozporu s nějakou zákonnou povinností. Žádosti týkající se přístupu, opravy nebo výmazu údajů lze zasílat na následující adresy:

E-mail: privacy@motointercom.eu

Pošta:

All Moto od Eliggi Umberto

Přes Ennio Visca 55

00048 Neptun

Itálie

Právo na odvolání (čl. 13 odst. 2c GDPR)

Subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním údajů, který nám byl udělen, kdykoli odvolat. Další podrobnosti viz rámeček níže: Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR:

Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním údajů, který nám byl udělen, kdykoli odvolat.

I v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány za účelem prosazování oprávněných zájmů, může zainteresovaná strana vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud existují důvody spojené s jeho konkrétní situací, které jej vedou k tomu, že zpracování údajů zpochybní.

V důsledku námitky již nejsou osobní údaje zájemce zpracovávány, pokud neprokážeme existenci závažných oprávněných důvodů k tomu, abychom přistoupili ke zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami zájemce, nebo pro ověření , uplatnění nebo obhajoba práva u soudu.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány v rámci ustanovení zákona také pro účely přímého marketingu, má zájemce právo vznést námitku i proti tomuto zpracování.

Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů subjektu údajů pro účely přímého marketingu, také je pro tyto účely dále nezpracováváme.

Námitka se vztahuje na budoucí akce. Takovou námitku lze vyjádřit neformálně. Námitku adresujte případně na výše uvedené kontaktní údaje odpovědné osoby.

Zde můžete rychle a jednoduše odvolat jakýkoli souhlas s používáním tzv. sledovacích cookies, který nám byl udělen při návštěvě internetového obchodu.

Právo podat stížnost u dozorových úřadů (čl. 13 odst. 2d GDPR)

Pokud subjekt údajů není spokojen se zpracováním námi vznesené žádosti, má právo obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů uvedeného výše nebo na příslušný dozorový úřad příslušné federativní země/země nebo federace, ve které se nachází naše sídlo.

Zpracování osobních údajů pro jiný účel (čl. 13 odst. 3 GDPR)

Naše společnost takové ošetření zásadně nezajišťuje.

V případě, že budeme osobní údaje zpracovávat za účelem výše neuvedeným, budeme o tom zájemce v souladu s ustanoveními zákona předem informovat.

Zabezpečený přenos dat

Vaše data chráníme pomocí zabezpečeného připojení SSL. Délka klíče: RSA 4096 bit / 256 bit. Uživatelská data jsou šifrována na základě funkčnosti použitého prohlížeče.

Všechna data jsou během procesu objednávky šifrována, jako např.

jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo atd.;

zvolený způsob platby;

údaje o kreditní kartě a účtu.

Naše webové stránky a další systémy chráníme také pomocí technických a organizačních opatření určených k zamezení ztráty, zničení, přístupu, úpravy nebo zpřístupnění údajů subjektu údajů neoprávněnými osobami.

Změna našich pokynů pro ochranu údajů

Abychom mohli vyhovět aktuálním zákonným požadavkům nebo přizpůsobit naše informace o ochraně údajů v případě změn našich služeb (například v případě zavedení nových služeb), vyhrazujeme si právo na jakékoli změny.

Proto, když znovu navštívíte naše stránky, budou čas od času v platnosti nové informace o ochraně údajů.

DALŠÍ INFORMACE O LÉČBĚ

OBRANA V SOUDU

Osobní údaje Uživatele mohou být Majitelem použity u soudu nebo v přípravných fázích jejich případného zřízení k obraně proti zneužití při používání MOTOINTERCOM.EU nebo souvisejících Služeb Uživatelem. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Majitel může být povinen zpřístupnit Údaje na základě příkazu orgánů veřejné moci.

SPECIFICKÁ INFORMACE

Na žádost Uživatele může MOTOINTERCOM.EU kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů poskytnout Uživateli další a kontextové informace týkající se konkrétních Služeb nebo shromažďování a zpracování Osobních údajů.

SYSTÉMOVÝ PROTOKOL A ÚDRŽBA

Pro potřeby související s provozem a údržbou může MOTOINTERCOM.EU a jakékoli služby třetích stran, které používá, shromažďovat systémové protokoly, tj. soubory, které zaznamenávají interakce a které mohou také obsahovat osobní údaje, jako je IP adresa uživatele.

INFORMACE NEOBSAŽENÉ V TĚCHTO ZÁSADÁCH

Další informace v souvislosti se zpracováním Osobních údajů lze kdykoli požádat Správce údajů prostřednictvím kontaktních údajů.

ODPOVĚĎ NA POŽADAVKY „NESLEDOVAT“.

MOTOINTERCOM.EU nepodporuje požadavky „Do Not Track“. Chcete-li zjistit, zda je některé používané služby třetích stran podporují, může si uživatel přečíst příslušné zásady ochrany osobních údajů.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoli provést změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů tím, že bude informovat uživatele na této stránce, a pokud je to možné, na MOTOINTERCOM.EU a rovněž, pokud je to technicky a právně možné, zasláním oznámení uživatelům prostřednictvím jednoho z kontaktní údaje správce údajů. Proto prosím pravidelně sledujte tuto stránku s odkazem na datum poslední úpravy uvedené dole. Pokud se změny týkají ošetření, jejichž právním základem je souhlas, Správce údajů v případě potřeby znovu shromáždí souhlas uživatele.

DEFINICE A PRÁVNÍ ODKAZY

OSOBNÍ ÚDAJE (NEBO DATA)

Osobními údaji jsou jakékoli informace, které přímo či nepřímo, rovněž v souvislosti s jakýmikoli jinými informacemi, včetně rodného čísla, činí fyzickou osobu identifikovatelnou nebo identifikovatelnou.

ÚDAJE O POUŽITÍ

Toto jsou informace shromažďované automaticky prostřednictvím MOTOINTERCOM.EU (také z aplikací třetích stran integrovaných do MOTOINTERCOM.EU), včetně: IP adres nebo názvů domén počítačů používaných Uživatelem, který se připojuje k MOTOINTERCOM.EU, adres v URI (Uniform Resource Identifier) zápis, čas požadavku, metoda použitá k předání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi ze serveru (úspěšná, chyba atd. .) země původu, vlastnosti prohlížeče a operačního systému používaného návštěvníkem, různé časové konotace návštěvy (například čas strávený na každé stránce) a podrobnosti o itineráři sledovaném v rámci Aplikace, se zvláštním odkazem na pořadí konzultovaných stránek, na parametry týkající se operačního systému a IT prostředí Uživatele.

UŽIVATEL

Osoba používající MOTOINTERCOM.EU, která, není-li uvedeno jinak, se shoduje se Subjektem údajů.

ZÁJEM

Fyzická osoba, na kterou se Osobní údaje vztahují.

ODPOVĚDNÝ ZA LÉČBU (NEBO ODPOVĚDNÝ)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem Správce údajů, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

DRŽITEL LÉČBY (NEBO DRŽITEL)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, služba nebo jiný orgán, který samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a přijaté nástroje, včetně bezpečnostních opatření souvisejících s provozem a používáním MOTOINTERCOM. EU. Správcem údajů, není-li uvedeno jinak, je vlastník MOTOINTERCOM.EU.

MOTOINTERCOM.EU (NEBO TATO APLIKACE)

Hardwarový nebo softwarový nástroj, jehož prostřednictvím se shromažďují a zpracovávají Osobní údaje Uživatelů.

SERVIS

Služba poskytovaná společností MOTOINTERCOM.EU, jak je definována v příslušných podmínkách (pokud jsou k dispozici) a na této stránce/aplikaci.

EVROPSKÁ UNIE (NEBO EU)

Pokud není uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na Evropskou unii obsažený v tomto dokumentu má být rozšířen na všechny současné členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

COOKIES

Malý kus dat uložený v zařízení uživatele.

VIDEO

Poskytuje přístup k videím, která uživatel nahrál, a těm, ve kterých byl označen.

PRÁVNÍ ODKAZY

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je vypracováno na základě několika legislativních systémů, včetně článků. 13 a 14 https://www.privacy-regulation.eu/it/

Pokud není uvedeno jinak, toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká pouze MOTOINTERCOM.EU

10. prosince 2021