OCHRANA SOUKROMÍ MOTOINTERCOM.EU
MOTOINTERCOM.EU shromažďuje některé osobní údaje od svých uživatelů.
Uživatelé mohou podléhat různým úrovním ochrany. Někteří uživatelé proto užívají vynikající ochranu. Další informace o ochranných kritériích naleznete v části o použitelnosti.
DRŽITEL ZPRACOVÁNÍ DAT
Všechna Moto od Eliggi Umberto, Via Ennio Visca 55 00048 Nettuno P.iva 00383871001
E-mailová adresa majitele: info@motointercom.eu
TYPY ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ
Mezi osobními informacemi shromažďovanými společností MOTOINTERCOM.EU, ať již samostatně nebo prostřednictvím třetích stran, jsou: Cookies, údaje o používání, e-mail, video a data sdělené během používání služby.
Úplné podrobnosti o každém druhu shromážděných údajů jsou uvedeny v vyhrazených částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím konkrétních informačních textů zobrazených před shromažďováním údajů. Osobní údaje mohou být uživateli volně poskytnuty nebo v případě dat o použití automaticky shromažďovány během používání MOTOINTERCOM.EU. Není-li uvedeno jinak, jsou všechna data požadovaná společností MOTOINTERCOM.EU povinná. Pokud uživatel odmítne sdělit tyto informace, může být pro MOTOINTERCOM.EU nemožné poskytovat službu. V případech, kdy MOTOINTERCOM.EU označuje některé údaje jako nepovinné, mohou uživatelé volně vyzvati při sdělování takových údajů, aniž by to mělo dopad na dostupnost služby nebo na její provoz. Uživatelé, kteří mají pochybnosti o tom, která data jsou povinná, se vyzývají, aby kontaktovali vlastníka. Jakékoli použití cookies - nebo jiných měřicích nástrojů - MOTOINTERCOM.EU nebo poskytovatelů služeb třetích stran používaných společností MOTOINTERCOM.EU, pokud není uvedeno jinak, je určeno k poskytování služby požadované uživatelem další účely popsané v tomto dokumentu av zásadách cookie, jsou-li k dispozici.
Uživatel přebírá odpovědnost za osobní údaje třetích osob, které byly získány, zveřejněny nebo sdíleny společností MOTOINTERCOM.EU, a zaručuje, že má právo sdělovat nebo šířit je, a tím uvolňuje majitele od jakékoli odpovědnosti vůči třetím stranám.
METODA A MÍSTO POUŽITÍ ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ
REŽIM LÉČBY
Řídicí jednotka přijímá příslušná bezpečnostní opatření, aby zabránila neoprávněnému přístupu, odhalení, změnám nebo zničení osobních údajů. Zpracování se provádí pomocí informačních a / nebo telematických nástrojů s organizačními metodami as logikou, která jsou přísně spojena s uvedenými účely. Vedle řadiče dat mohou mít někteří další účastníci organizace MOTOINTERCOM.EU přístup k údajům (administrativní, obchodní, marketingové, právní, amadministrátoři systému) nebo externí subjekty (jako dodavatelé technických služeb třetích stran, poštovních nosičů, poskytovatelů hostingu, IT firem, komunikačních agentur) také v případě potřeby jmenovali zpracovatele dat od správce údajů. Aktualizovaný seznam manažerů může být vždy požadován od správce dat.
PRÁVNÍ ZÁKLAD LÉČBY
Držitel zpracovává osobní údaje týkající se uživatele v případě, že existuje jedna z následujících podmínek:
• uživatel dal souhlas k jednomu nebo více konkrétním účelům; Poznámka: v některých jurisdikcích může být majitel oprávněn zpracovávat osobní údaje bez souhlasu uživatele nebo jiného právního základu, který je uveden níže, pokud uživatel neuplatní námitky ("opt-out") k této léčbě. To však není použitelné, pokud je zpracování osobních údajů upraveno evropskou legislativou týkající se ochrany osobních údajů;
• zpracování je nezbytné pro provedení smlouvy s Uživatelem a / nebo provedení předsmluvních opatření;
• zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou podléhá kontrolor dat;
• zpracování je nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci svěřené držiteli;
• zpracování je nezbytné pro výkon oprávněného zájmu majitele nebo vásrzi.
V každém případě je vždy možné požádat vlastníka o objasnění konkrétního právního základu každého zacházení a zejména o určení, zda je léčba založena na zákonu, stanoveném smlouvou nebo potřebnou k uzavření smlouvy.
MÍSTO
Data jsou zpracovávána v provozním sídle správce údajů a na jakémkoli jiném místě, kde se nacházejí strany podílející se na zpracování. Další informace získáte od vlastníka. Osobní údaje uživatele mohou být převedeny do jiné země, než je země, ve které se uživatel nachází. Chcete-li získat další informace o místě zpracování, může uživatel odkazovat na část týkající se zpracování osobních údajů.
V případě vyšší ochrany je uživatel oprávněn získat informace o právním základu pro předávání údajů mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci mezinárodního práva veřejného nebo sestávající ze dvou nebo více zemí, například OSN, stejně jako bezpečnostní opatření přijatá vlastníkem k ochraně dat.Pokud se uskuteční některý z výše popsaných převodů, uživatel může odkázat na příslušné oddíly tohoto dokumentu nebo požádat o informace od vlastníka kontaktováním na konci při otevření.
OCHRANNÉ OBDOBÍ
Data jsou zpracovávána a uchovávána po dobu potřebnou pro účely ppro které byly shromážděny.
Z tohoto důvodu:
• Osobní údaje shromážděné za účelem výkonu smlouvy mezi Majitelem a Uživatelem budou uchovány až do dokončení smlouvy.
• Osobní údaje shromážděné pro účely související s oprávněným zájmem správce údajů budou zachovány, dokud nebude tento zájem splněn. Uživatel může získat další informace týkající se oprávněného zájmu sledovaného vlastníkem v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním správce údajů.
Pokud je zpracování založeno na souhlasu uživatele, může správce údajů uchovávat osobní údaje po delší dobu, dokud není tento souhlas zrušen. Dále může být správce údajů povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu v souladu se zákonnou povinností nebo příkazem orgánu. Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Proto na konci této doby již nelze uplatnit právo na přístup, zrušení, opravu a právo na přenositelnost údajů.
ÚČEL ZÍSKANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT
Údaje o uživateli jsou shromažďovány tak, aby umožňovaly vlastníkovi poskytovat své služby, jakož i pro následující účely: statistiky, interakce s externími sociálními sítěmi a platformami, obchodní vztahy, platformové a hostující služby, správa kontaktů a přenos dat.zpráv, prohlížení obsahu z externích platforem, správu plateb a interakci s platformami živého rozhovoru.
Pro získání dalších podrobných informací o účelu zpracování a osobních údajích, které jsou konkrétně relevantní pro každý účel, může uživatel odkazovat na příslušné oddíly tohoto dokumentu.
PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a využívají následující služby:
ŘÍZENÍ KONTAKTŮ A POSKYTOVÁNÍ ZPRÁV
Tento typ služby vám umožňuje spravovat databázi e-mailových kontaktů, telefonních kontaktů nebo kontaktů jiných typů, používaných pro komunikaci s Uživatelem. Tyto služby nám také umožňují shromažďovat data týkající se data a času, kdy jsou zprávy zobrazovány uživatelem, stejně jako s interakcí uživatele s nimi, například informace o kliknutích na odkazy vložené do zpráv.

ŘÍZENÍ PLATBY
Služby správy plateb umožňují MOTOINTERCOM.EU zpracovávat platby kreditní kartou, bankovním převodem nebo jinými nástroji. Údaje použité pro platbu získává přímo požadovaný poskytovatel platebních služeb, aniž by byl žádným způsobem zpracován společností MOTOINTERCOM.EU. Některé z těchto služeb by také mohly umožnitplánované zasílání zpráv uživateli, například e-maily obsahující faktury nebo oznámení o platbě.
PAYPAL (PAYPAL)
PayPal je platební služba poskytovaná společností PayPal Inc., která umožňuje uživateli provádět platby online.
Získané osobní údaje: různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.
Místo zpracování: Podívejte se na zásady ochrany osobních údajů společnosti Paypal - zásady ochrany osobních údajů.

INTERAKCE S SOCIÁLNÍM SÍTÍM A EXTERNÍ PLATFORMY
Tento typ služby umožňuje interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo z stránek MOTOINTERCOM.EU. Interakce a informace získané společností MOTOINTERCOM.EU jsou v každém případě předmětem nastavení ochrany osobních údajů uživatele, které se vztahují ke každé sociální síti. Je-li nainstalována služba interakcí se sociálními sítěmi, je možné, že i když uživatelé službu nepoužívají, shromážděné shromažďovací údaje o stránkách, ve kterých je nainstalována.
TLAČÍTKO A SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI GOOGLE + (GOOGLE INC.)
Tlačítko +1 a sociální widgety Google+ jsou služby pro interakci se sociální sítí Google+ poskytovanou společností Google Inc.
Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.
Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů. Osoba, která se drží štítu ochrany osobních údajů.
MÁM RÁD TAK BÝT A SOCIÁLNÍ VLADY FACEBOOKU (FACEBOOK, INC.)
Tlačítko "Podobně" a Facebook sociální widgety jsou služby interakce se sociální sítí Facebook poskytované Facebook, Inc.
Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.
Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů. Osoba, která se drží štítu ochrany osobních údajů.
TWITER BUTTON a SOCIAL WIDGETS TWITTER (TWITTER, INC.)
Tlačítko Tweet a Twitterové sociální widgety jsou služby interakce s Twitterovou sociální sítí poskytovanou společností Twitter, Inc.
Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.
Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů. Osoba, která se drží štítu ochrany osobních údajů.
TLAČÍTKO "PIN IT" a PINTEREST SOCIAL WIDGETS (PINTEREST)
Tlačítko "Pin it" a Pinterest sociální widgety jsou služby interakce s platformou Pinterest, kterou poskytuje společnost Pinterest Inc.
Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.
Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů.
TLAČÍTKO A SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI LINKEDIN (LINKEDIN CORPORATION)
Tlačítko a sociální widgety LinkedIn jsou služby interakce se společenskou sítí Linkedin poskytované společností LinkedIn Corporation.
Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.
Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů.
TLAČÍTKO TUMBLR PUSH A WIDGET (TUMBLR INC.)
tlačítko a Tumblr sociální widgety jsou služby interakce s Tumblr sociální sítě, poskytované Tumblr Inc.
Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.
Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů.
PLATFORMA A HOSTINGOVÁ SLUŽBA
Tyto služby jsou navrženy tak, aby hostily a provozovaly klíčové komponenty MOTOINTERCOM.EU, které umožňují dodávat MOTOINTERCOM.EU z jedné platformy. Tyto platformy poskytují vlastníkovi širokou škálu nástrojů, jako jsou například analytické nástroje pro správu registrace uživatelů, správu komentářů a databází, elektronický obchod, zpracování plateb atd. Používání takových nástrojů zahrnuje sběr a zpracování osobních údajů. Některé z těchto služeb fungují prostřednictvím geograficky rozptýlených serverů na různých místech, takže je obtížné určit přesné místo, kde jsou uloženy osobní údaje.
PRESTASHOP (PRESTASHOP SA)
PrestaShop je platforma poskytovaná společností PrestaShop SA, která umožňuje vlastníkovi vyvíjet, provozovat a provozovat webové stránky věnované elektronickému obchodu.
Získané osobní údaje: různé typy údajů, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.
Místo zpracování: Francie - Zásady ochrany osobních údajů.

STATISTIKA
Služby suchovávané v této části umožňují řadiči dat sledovat a analyzovat provozní data a používají se ke sledování chování uživatelů.
GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Služba Google Analytics je služba webového analytika poskytovaná společností Google Inc. ("Google"). Společnost Google používá osobní údaje shromážděné za účelem vyhodnocení používání MOTOINTERCOM.EU, sestavování přehledů a jejich sdílení s dalšími službami vyvinutými společností Google. Společnost Google může používat osobní údaje pro kontextualizaci a personalizaci inzerátů své reklamní sítě.
Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.
Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů - Opt out. Osoba, která dodržuje ochranný štítek.
ZOBRAZENÍ OBSAHU ZE EXTERNÍCH PLATFORMŮ
Tento typ služby vám umožňuje prohlížet obsah hostovaný na externích platformách přímo ze stránek MOTOINTERCOM.EU a komunikovat s nimi. V případě, že je služba tohoto typu nainstalována, je možné, že i když uživatelé službu nepoužívají, shromážděné shromažďovací údaje o stránkách, ve kterých jsou nainstalovány.
WIDGET INSTAGRAM (INSTAGRAM, INC.)
Instagram je služba vizualizace obrazu spravovaná společností Instagram, Inc., která umožňuje MOTOINTERCOM.EU integrovat takový obsah na svých stránkách.
Získané osobní údaje:Cookies a údaje o použití.
Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů.
UŽIVATELSKÁ PRÁVA
Uživatelé mohou uplatňovat určitá práva s ohledem na data zpracovávaná řadičem dat.
V případě vyšší ochrany může uživatel uplatnit všechna níže uvedená práva. V jiném případě může uživatel kontaktovat vlastníka, aby zjistil, která práva jsou v jeho případě použitelná a jak je uplatnit.
Uživatel má zejména právo:
• kdykoli odvolat souhlas. Uživatel může odvolat souhlas se zpracováním svých dříve poskytnutých osobních údajů.
• zabránit zpracování vašich údajů. Můžete se postavit proti zpracování vašich údajů, pokud k nim dojde na jiném právním základě než je souhlas. Další podrobnosti o právech námitky jsou uvedeny v následující části.
• přístup k vašim údajům. Uživatel má právo získat informace o datech zpracovávaných řadičem dat, o určitých aspektech zpracování a obdržet kopii zpracovávaných dat.
• ověřit a vyžádat si opravu. Uživatel může ověřit správnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.
• získat omezení léčby. Pokud jsou splněny určité podmínky, uživatel může požádat o omezení zpracování jejich dat. V takovém případě nebude Data Controller zpracovávat data pro jiný účel než skonzervace.
• získání zrušení nebo odstranění jejich osobních údajů. Pokud jsou splněny určité podmínky, uživatel může požádat o zrušení jejich dat ze strany vlastníka.
• obdržet údaje nebo je převést na jiného držitele. Máte právo přijímat data ve strukturovaném formátu, běžně používaném a čitelném automatickým zařízením a pokud je to technicky možné, získat převod bez překážek jinému držiteli. Toto ustanovení je použitelné, pokud jsou data zpracovávána automatizovanými nástroji a zpracování je založeno na souhlasu uživatele, na základě smlouvy, jejíž účastníkem je smluvní strana, nebo na smluvních opatřeních s ním spojených.
• navrhnout stížnost. Uživatel může podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů nebo u soudu.
PODROBNOSTI NA PRÁVO NA OPAZENÍ
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, do které je Držitel investován, nebo za účelem výkonu oprávněného zájmu Majitele, mají Uživateli právo vznést námitky proti zpracování z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací.
Uživatelům se připomíná, že pokud jsou jejich data zpracovávána pro účely přímého marketingu, mohou se oprostit na zpracování bez uvedení důvodů. Chcete-li zjistit, zda se vlastníci zabývají daty pro účely přímého marketingu, mohou se na ně obrátitv příslušných částech tohoto dokumentu.
JAK VYUŽÍVAT PRÁVA
K uplatnění práv Uživatele mohou uživatelé směrovat žádost na kontaktní údaje Majitele uvedené v tomto dokumentu. Žádosti jsou bezplatně uloženy a zpracovány vlastníkem co nejdříve, v každém případě do jednoho měsíce.
UPLATNITELNOST HLADINY HLADINY OCHRANY
Zatímco většina ustanovení tohoto dokumentu platí pro všechny uživatele, některé jsou výslovně předmětem použitelnosti vyšší úrovně ochrany zpracování osobních údajů.
Tato vyšší úroveň ochrany je vždy zaručena, když léčba:
• provádí držitel usazený v EU; nebo
• týká se osobních údajů uživatelů nacházejících se v EU a je funkční pro poskytování zboží nebo služeb za úplatu nebo bezplatně těmto uživatelům; nebo
• se týká osobních údajů uživatelů umístěných v EU a umožňuje vlastníkovi sledovat chování těchto uživatelů v rozsahu, v němž se toto chování uskutečňuje v rámci Unie.
POLITIKA COOKIE
MOTOINTERCOM.EU využívá cookies. Chcete-li se dozvědět více a přečíst si podrobné informace, uživatel si může prohlédnout Cookie Policy.

DALŠÍ INFORMACE O TRATCE

OBRANA V ROZSUDEK
Osobní údaje Uživatele mohou používat Majitel v soudu nebo v přípravných fázích jeho možného založení na obranu před zneužitím při používání služby MOTOINTERCOM.EU nebo souvisejících Služeb Uživatelem. Uživatel si prohlašuje, že si je vědom, že správce údajů může být povinen zveřejnit údaje na příkaz veřejných orgánů.
ZVLÁŠTNÍ INFORMACE
Na žádost Uživatele kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů MOTOINTERCOM.EU může uživateli poskytnout další a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.
SYSTÉM A ÚDRŽBA
Pro potřeby související s provozem a údržbou může MOTOINTERCOM.EU a jakékoli služby třetích stran, které používá, shromažďovat protokoly systému, tj. Soubory, které zaznamenávají interakce a které mohou obsahovat také osobní údaje, například adresu IP uživatele.
INFORMACE NEOBSAHUJÍCÍ V TÉTO POLITICE
Další informace týkající se zpracování osobních údajů lze kdykoli vyžádat u správce údajů pomocí kontaktních údajů.
ODPOVĚDNĚTE NA POŽADAVKY "NESTRUJTE"
MOTOINTERCOM.EU nepodporujePožadavky "Nesledovat". Chcete-li zjistit, zda jsou podporovány některé služby třetích stran, je uživatel vyzván, aby se seznámil s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů.
ZMĚNY TÉTO POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ
Řadič údajů si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tím, že informuje uživatele na této stránce a pokud možno na MOTOINTERCOM.EU a je-li to technicky a právně možné, zasláním oznámení uživatelům prostřednictvím jednoho z kontaktní údaje držitele. Proto prosím pravidelně konzultujte tuto stránku s odkazem na datum poslední modifikace uvedené v dolní části. Pokud se modifikace týkají léčby, jejichž právním základem je souhlas, kontrolní pracovník shromáždí uživatelský souhlas znovu, je-li to nutné.
DEFINICE A PRÁVNÍ ODKAZY
OSOBNÍ ÚDAJE (NEBO DATA)
Představuje osobní údaje veškeré informace, které přímo či nepřímo i v souvislosti s dalšími informacemi, včetně osobního identifikačního čísla, činí identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu.
ÚDAJE O POUŽITÍ
Tyto informace se automaticky sbírají prostřednictvím MOTOINTERCOM.EU (také z aplikací třetích stran integrovaných do MOTOINTERCOM.EU), včetně: IP adres nebo názvů domén počítačů používaných uživatelem, kteréi se připojuje k adresáři MOTOINTERCOM.EU, adresám v zápisu Uniform Resource Identifier (URI), době požadavku, metodě použité při předávání požadavku na server, velikosti souboru získaného jako odpověď, číselného kódu označujícího stav odpověď ze serveru (dobrá pořadí, chyba atd.) země původu, charakteristiky prohlížeče a operačního systému, které návštěvník používá, různé časové souvislosti návštěvy (například čas strávený na každé stránce) a podrobnosti týkající se itinerář sledovaný v rámci aplikace s konkrétním odkazem na pořadí stránek, které byly konzultovány, na parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele.
USER
Jednotlivci, kteří používají MOTOINTERCOM.EU a kteří, pokud není uvedeno jinak, se shodují se zainteresovanou stranou.
ZÁJEM
Fyzická osoba, na kterou se vztahují osobní údaje.
ZODPOVĚDNÝ ZA ÚPRAVU (NEBO ZODPOVĚDNÝ)
Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem vlastníka, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
DRŽITEL LÉČBY (NEBO DRŽITELE)
Fyzická nebo právnická osoba, veřejná moc, služba nebo jiný subjekt, který jednotlivě nebo společně s jinými určuje účel a způsob zpracování osobních údajů apřijaté nástroje včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání MOTOINTERCOM.EU. Datový řadič, pokud není uvedeno jinak, je vlastníkem MOTOINTERCOM.EU.
MOTOINTERCOM.EU (NEBO TOMTO APLIKACI)
Hardware nebo softwarový nástroj, pomocí kterého jsou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje uživatelů.
SERVICE
Služba poskytovaná společností MOTOINTERCOM.EU, jak je definována v příslušných podmínkách (pokud existují) na tomto webu / aplikaci.
EVROPSKÁ UNIE (NEBO EU)
Pokud není uvedeno jinak, každý odkaz na Evropskou unii obsažený v tomto dokumentu bude rozšířen na všechny stávající členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.
COOKIES
Malá část dat uložená v zařízení uživatele.
VIDEO
Poskytuje přístup k videím, které uživatel nahrál, a těm, ve kterých byli uživatelé označeni.
PRÁVNÍ REFERENCE
Toto prohlášení o ochraně soukromí je vypracováno na základě několika legislativních systémů, včetně článků 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679.
Pokud není uvedeno jinak, toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká pouze MOTOINTERCOM.EU MOTOINTERCOM.IT SCOOTERSHOP.IT.

Product added to wishlist